Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

Št. 300-0006/2022 Ob-3013/22, Stran 2003
Občina Sevnica na podlagi Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 49/22), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22 in 96/22) in Pravilnika o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 43/16), (v nadaljevanju pravilnik), objavlja
javni razpis 
za dodelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica za šolsko leto 2022/23
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa, namen in cilj
Občina Sevnica razpisuje 25 štipendij za šolsko leto 2022/2023 za izobraževanje za pridobitev izobrazbe za naslednje deficitarne poklice: kamnosek, tesar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, elektrikar, avtokaroserist, avtoserviser, pek, mesar, slaščičar, gastronom – hotelir (kuhar, natakar), mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, tapetnik, pečar-polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, inštalater strojnih instalacij, kemijski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, gastronomski tehnik, strojni tehnik, elektrotehnik in lesarski tehnik.
Deficitarni poklici zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Štipendije se dodeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja.
III. Višina razpisanih sredstev in štipendije
Skupna višina razpisanih sredstev znaša 24.000,00 EUR. Višina mesečne štipendije znaša 80,00 EUR. Štipendija se izplačuje mesečno za 12 mesecev v šolskem letu.
Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Sevnica za leto 2022 na proračunski postavki 19440 Štipendijska politika, konto 411799 Druge štipendije.
V kolikor namenska sredstva ne bodo zadoščala oziroma bodo presegala razpoložljiva namenska sredstva bo del sredstev z namenom, da se doseže zastavljen cilj javnega razpisa zagotovljen dodatno iz Proračuna Občine Sevnica za leto 2022.
IV. Pogoji razpisa
Za štipendije za deficitarne poklice v Občini Sevnica zaprosi posameznik, ki izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
– ima stalno prebivališče na območju Občine Sevnica,
– je v šolskem letu 2022/2023 v Republiki Sloveniji vpisan v enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega/strokovnega izobraževanja za pridobitev poklicev navedenih v 1. točki tega razpisa in ima na tem področju pridobljen status dijaka,
– ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
– hkrati ne prejema kadrovske štipendije, štipendije za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ter druge občinske štipendije,
– v šolskem letu 2022/2023 se ne vpisuje ponovno v isti letnik,
– bo na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene,
– je bil v izobraževalni program, za katerega uveljavlja pravico do štipendije, prvič vpisan pred dopolnjenim 22. letom starosti.
Štipendist mora zgoraj navedene točke izpolnjevati celoten čas upravičenosti do štipendije.
V. Razpisna dokumentacija
Vlagatelj mora predložiti:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (tč. 1–tč. 5);
– parafiran vzorec pogodbe (pod tč. 6);
– potrdilo o stalnem prebivališču, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis;
– fotokopijo spričevala šolskega leta 2021/2022; če se vlagatelj v šolskem letu 2021/2022 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal;
– original potrdilo o vpisu vlagatelja za šolsko leto 2022/2023, iz katerega je razvidno, da je vlagatelj prvič vpisan v letnik oziroma potrjen obrazec Potrdilo o vpisu (pod tč. 5) s strani šole o vpisu vlagatelja v šolsko leto 2022/2023;
– potrdilo oziroma dokument, ki izkazuje, da je bil vlagatelj prvič vpisan v izobraževalni program pred 22. letom, v kolikor je ob oddaji vloge za štipendijo starejši od 22 let;
– fotokopijo obeh strani bančne kartice, osebnega računa ali prve strani hranilne knjižice.
VI. Izbirni postopek in merila za dodelitev sredstev
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega pravilnika in javnega razpisa izbrani po naslednjem merilu: višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole oziroma predhodnem zaključenem letniku.
Če ima več vlagateljev enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole oziroma predhodnem zaključenem letniku in skupna višina štipendij za te vlagatelje presega zastavljen cilj javnega razpisa, se štipendija podeli tudi vsem vlagateljem v skupini z enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole oziroma predhodnem zaključenem letniku, s tem da se višina štipendije sorazmerno zmanjša glede na razpisana sredstva vsem prejemnikom.
Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje, ne presegajo zastavljenega cilja javnega razpisa vrednosti razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev ne razvrščajo po merilih, štipendija pa se dodeli vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje.
Prijave, ki so prispele v roku, obravnava komisija, ki pripravi predlog za izbor. Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo vloge odprla do 24. 10. 2022 v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
Če komisija ugotovi, da je potrebno prijavo dopolniti, po zaključku zbiranja prijav, obvesti vlagatelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da prijavo dopolni v 8 dneh. Če prosilec v tem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže.
O dodelitvi sredstev vlagateljem po tem pravilniku na predlog komisije odloča pooblaščena oseba. Prijavitelji bodo z izidom javnega razpisa pisno seznanjeni s sklepom najpozneje v roku 30 dni od dne, od katerega se šteje, da je vložena zadnja popolna vloga, med vsemi na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami.
Zoper odločitev iz prejšnjega stavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Sklepanje pogodb z izbranimi štipendisti se opravi v 15 dneh od dokončnosti sklepa o izboru. Če kateri od štipendistov v roku 15 dni od vročitve pogodbe le-te ne podpiše, se šteje, da odstopa od pogodbe.
VII. Obveznosti štipendista
Štipendist je v času trajanja pogodbe dolžan Občini Sevnica v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako spremembo, zlasti pa:
– prekinitev ali zaključek izobraževanja,
– spremembo vrste in področje izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo stalnega prebivališča,
– nastop starševskega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka,
– neizpolnjenih šolskih obveznosti zaradi višje sile,
– opravičljive zdravstvene razloge,
– ter druge okoliščine, ki se nanašajo na štipendijsko razmerje oziroma zaradi katerih štipendist ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem pravilniku.
Neizpolnjevanje obveznosti obveščanja iz prejšnjega odstavka tega člena s strani štipendista je sankcionirano s prekinitvijo pogodbe, in sicer od trenutka dalje, ko so nastale spremembe.
Komisija za štipendiranje v primeru sprememb, ki vplivajo na štipendijsko razmerje, ponovno odloči o štipendiji, na podlagi spremenjenih okoliščin.
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka, določenega v pogodbi o štipendiranju in mora vrniti prejete zneske štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, če:
– ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem pravilniku,
– po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije prekine izobraževanje,
– spremeni smer izobraževanja, brez soglasja Občine Sevnica,
– pridobi štipendijo na podlagi posredovanja neresničnih podatkov ali
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem (kadrovske štipendije).
Če štipendist ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, ima Občina Sevnica pravico zahtevati vrnitev že izplačanih zneskov.
Za področja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se subsidiarno uporabljajo določila Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ, 31/18 in 54/22 – ZUPŠ-1).
VIII. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega razpisa in vloga sta vlagateljem na voljo od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in v poslovnem času na naslovu Občine Sevnica, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (pisarni št. 118 in 102).
IX. Rok in način oddaje vlog
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem prijavnem obrazcu, ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi dokazili, pošljejo po pošti priporočeno (oznaka R) ali s povratnico (oznaka AR) na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali vložijo osebno (v sprejemni pisarni v pritličju občinske stavbe), do 17. 10. 2022.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 17. 10. 2022) ali do konca delavnika (do 15. ure) oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in opremljene z:
a) – nazivom in naslovom prijavitelja,
– datumom oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti) ali sprejemna pisarna (če se dostavi osebno) in
– z oznako, ki se glasi: »Ne odpiraj javni razpis – Deficitarne štipendije«
b) oziroma obrazcem za opremo kuverte, ki je del razpisne dokumentacije.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
X. Dodatne informacije
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si,
– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur, osebno na naslovu Občine Sevnica ali tel. 07/81-61-233 pri Vlasti Kuzmički ali na tel. 07/81-61-205 pri Jasmini Veselinović.
Občina Sevnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti