Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

Št. 302-2/2022 Ob-3040/22, Stran 2006
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15, 48/18 in 93/20) ter Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (v nadaljevanju: Uredba Komisije), Mestna občina Celje objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2022 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) 
I. Namen javnega razpisa: sredstva po tem razpisu se dodeljujejo, kot uresničevanje nalog občine na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) z namenom omogočanja pogojev za gospodarski razvoj občine z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj gospodarstva in inovativnosti v občini.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja gospodarstva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
– Ukrep 2: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,
– Ukrep 3: sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov,
– Ukrep 4: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
– Ukrep 5: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih,
– Ukrep 7: sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov 1, 2, 3, 4, 5 in 7 so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2022 v višini 231.000,00 EUR (proračunska postavka 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti). Predvidena okvirna sredstva po področjih so sledeča:
– 50.000 EUR za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij (ukrep 1)
– 40.000 EUR za sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka (ukrep 2)
– 61.000 EUR za projekte v katere vstopa MOC s področja podjetništva in gospodarstva:
– za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v višini 41.000,00 EUR (ukrep 3) 
– za sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest v višini 10.000,00 EUR (ukrep 4) 
– za sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in tehnoloških parkih v višini 10.000,00 EUR (ukrep 5) 
– 80.000,00 EUR sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture (ukrep 7).
Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov, navedenih v tem razpisu. V primerih, ko se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, bo le-ta lahko prejel finančno vzpodbudo le za en ukrep, in sicer za tistega, za katerega bo prejel najvišje število točk od vseh oddanih vlog istega vlagatelja. V primeru, da vloge dosežejo enako število točk, se bo upoštevala tista vloga, ki je prispela prej.
Izjema je dopustnost kumulacije v primeru oddaje vloge za ukrep 4 in za še drug(e) ukrep(e), kjer bo lahko poleg ukrepa 4, izbran še za en ukrep, in sicer za tistega, pri katerem bo vlagatelj izmed vseh svojih oddanih vlog prejel najvišje število točk. V takšnem primeru se takšnemu vlagatelju lahko podeli finančna spodbuda le do skupne višine 20.000,00 EUR za oba ukrepa skupaj.
Kvote po posameznih področjih so orientacijske in se v primerih, da ne bodo dodeljene v celoti po posameznih ukrepih podelijo med druge ukrepe po prioritetah: ukrepi 4, 3, 2, 7, 5 in 1.
IV. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičenci do pomoči so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
– podjetja, ki izvajajo enega izmed ukrepov iz tega razpisa, in ima učinke v Mestni občini Celje, kar je podrobneje predpisano pri posameznem ukrepu tega razpisa.
Za podjetje se po tem razpisu šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikro, mala in srednja velika podjetja (MSP) iz člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/ES, pri čemer so srednja podjetja upravičena samo za ukrep 1 in 2.
Za izvajanje ukrepov se uporabljajo določila dodeljevanja pomoči de minimis.
Upravičenci do nepovratnih sredstev se razlikujejo glede na ukrep, za katerega se prijavljajo.
Do podelitve sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu o finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor ribištva in ribogojstva,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– ne izpolnjujejo drugih pogojev, določenih pri posameznih ukrepih, za katerega dajejo vlogo,
– delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, 
– za katere je bila ugotovljena hujša nepravilnost pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je Mestna občina Celje oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o financiranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za že izvedene aktivnosti, razen za ukrep 7, kjer se pomoč lahko dodeljuje tudi za predvidene aktivnosti, ki pa bodo izvedene do 31. 12. 2022.
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za stroške za:
– ukrep 1, 2, 3, in 5 za obdobje od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, za ukrepa 1 in 2 pa tudi za upravičene stroške za že začete investicije v tem obdobju, ki bodo zaključene do zaključka roka za oddajo vlog po tem razpisu, pri čemer se upoštevajo dejansko nastali in plačani stroški v tem obdobju;
– ukrep 7: za obdobje 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (bodoče aktivnosti, ki bodo dejansko izvedene najkasneje do 31. 12. 2022);
– ukrep 4: sofinanciranje stroškov obveznih prispevkov za obdobje od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2022 (plačilo prispevkov v navedenem obdobju za največ 12 mesecev, pri čemer so lahko prispevki za to obdobje plačani po tem obdobju, a vseeno pravočasno glede na področno zakonodajo (npr. v mesecu septembru 2022 za avgust 2022)).
Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100 % upravičenih stroškov (brez DDV); razen za ukrepe 1, 2 in 7, kjer pomoč pokriva do največ 50 % upravičenih stroškov (brez DDV). Pri ukrepu št. 3 je upravičenec upravičen do 50 % plačane najemnine v zgoraj navedenem obdobju, vendar ne več kot 5 EUR/m2 in skupno ne več kot 1.000 EUR.
Ostali pogoji dodeljevanja pomoči de minimis so razvidni iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 48/18, 48/18 in 93/20) in Uredbe Komisije.
Pomoči de minimis po tem razpisu se bodo dodelile pod pogojem, da bodo upravičenci, ki se prijavljajo za ukrepe po pravilih de minimis v izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev podal pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,
– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij.
Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom daje prednost pred uvoženimi.
Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za cestni prevoz tovora tistim podjetjem, ki opravljajo dejavnost tovornega prometa.
Občina bo pisno obvestila prejemnika, da mu je bila pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU 352, 24. 12. 2013) ter o višini prejetega zneska »de minimis« pomoči.
Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Enotno podjetje se tolmači skladno z Uredbo Komisije.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000).
V. Osnovni pogoji razpisa po posameznih ukrepih
Obrazci, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila.
1. Ukrep: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine po tem razpisu so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
– stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
– stroški nakupa proizvodne opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje.
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how-a ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme za proizvodne procese.
Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega inventarja in pohištva.
Vlagatelj za investicije, ki se nanašajo na določeno stavbo ali prostor, tehnološko ali proizvodno linijo, tehnološko ali programsko opremo ali drugo prijavljeno investicijo, ki pomeni nadaljevanje že začete investicije v širšem smislu, in so bile v zadnjih treh letih že delno sofinancirane iz preteklih občinskih razpisov za spodbujanja gospodarstva, po tem razpisu ne more prejeti sredstev za te investicije.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja tega razpisa:
– ki investirajo v razvoj ali razširitev dejavnosti na geografskem območju, ki je predmet tega razpisa,
– ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti, F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, pri dejavnosti S – Druge dejavnosti pa le, v kolikor se nanašajo na dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami ter I – gostinstvo;
– ki zaposluje najmanj eno osebo zaposleno za poln delovni čas.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov posamezne investicije že ob začetku izvajanja investicije. Posojilo ali drug način financiranja investicije (npr. leasing) ne šteje za lastna sredstva. Finančna konstrukcija mora obsegati celotno zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije z navedbo virov z dokazili. Pri zapiranju finančne konstrukcije celotne investicije se lahko upoštevajo tudi premostitvena sredstva, kot so npr. posojila, vendar ne tudi za minimalni obseg lastnih sredstev po tem razpisu.
Materialna in nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 5 let.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do višine 10.000 EUR na posameznega upravičenca.
Upravičenec, ki bo po tem ukrepu zavrnil dodeljeno pomoč, ne bo upravičen do prejema pomoči iz naslednjega razpisa za dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje.
2. Ukrep: Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
Namen sofinanciranja stroškov komunalnega prispevka je povečanje možnosti za ustanavljanje, rast in investiranje podjetij, ustanavljanje novih tehnoloških in inovativnih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest s ciljem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj.
Upravičeni stroški so:
– stroški komunalnega prispevka.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja tega razpisa ter:
– ki investirajo v razvoj ali razširitev dejavnosti na geografskem območju, ki je predmet tega razpisa,
– ki opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): C – Predelovalne dejavnosti, F – Gradbeništvo, H – Promet in skladiščenje, J – Informacijske in komunikacijske dejavnosti, M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Izjemoma so mogoči upravičenci, ki opravljajo tudi glavno dejavnost: S – Druge dejavnosti – v kolikor se nanašajo na dejavnost podskupin 95 in 96, G – Trgovina, razen trgovskih centrov s svojimi franšizami in dislociranimi enotami ter I – gostinstvo,
– ki zaposluje najmanj eno osebo zaposleno za poln delovni čas.
Upravičenec mora izvajati dejavnost v stavbi, ki stoji na zemljišču/ih, ki so bile predmet sofinanciranja v občini najmanj 5 let po zaključku investicije. Upravičenec mora imeti zaposleno najmanj eno osebo za polni delovni čas.
Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru, da ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije in v celoti plačan komunalni prispevek.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do skupne višine 20.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
V primeru dodeljenih sredstev za ukrep sofinanciranja komunalnega prispevka bo moral upravičenec, v kolikor bo v skladu s prvim odstavkom 225. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17 in nasl.) upravičen do vračila že plačanega komunalnega prispevka, občini povrniti dodeljena finančna sredstva po tem razpisu. Ob vračilu komunalnega prispevka s strani občine bo opravljen pobot v višini dodeljenih sredstev po tem razpisu, vključno z morebitnimi obrestmi.
3. Ukrep: Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov
Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja s poudarkom razvoja starega mestnega jedra in ustvarjanje novih delovnih mest ter zapolnitev praznih poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in območju dela mestnega predela Breg.
Subvencija je namenjena za najem pritličnih poslovnih prostorov za območje Starega mestnega jedra in Brega. Območje je podrobneje določeno v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 83/16 in nasl.). Najvišje možno sofinanciranje najemnine je do 50 % plačane najemnine v relevantnem obdobju oziroma največ 5 EUR/m2, skupaj pa največ 1.000,00 EUR na posameznega upravičenca. Upravičen strošek je neto najemnina (brez vključenih davčnih dajatev) in brez stroškov obratovanja. V primeru dvoma o višini najemnine si komisija pridržuje pravico preverjanja tržne najemnine skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje v najem (Uradni list RS, št. 8/17).
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja tega razpisa, ki najemajo ali že imajo najete pritlične poslovne prostore na območju starega mestnega jedra in območja dela mestnega predela Breg (tudi podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar so najemniki poslovnih prostorov na območju starega mestnega jedra in območja dela mestnega predela Breg).
Isti upravičenec se lahko prijavi na razpis za sofinanciranje več najetih lokalov, pri čemer mora za vsak poslovni prostor podati svojo prijavo.
Višina sofinanciranja je do 50 % upravičenih stroškov (brez vključenega DDV), vendar največ 5 EUR/m2 najemnine oziroma do skupnega zneska 1.000,00 EUR na posameznega upravičenca oziroma pri več prijavah na različne poslovne prostore za vsak poslovni prostor največ 1.000,00 EUR.
Za »najem stola« za opravljanje kozmetičnih storitev (frizerstvo, manikira ipd.) se šteje, da ima najemnik najetih vsaj 10 m2 poslovnega prostora.
4. Ukrep: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov,
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve v višini do 12 mesečnih plačanih obveznih prispevkov.
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine in so se samozaposlili od 1. 1. 2021 dalje in še niso zaprosili za pomoč iz tovrstnih razpisov.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja IV. poglavja tega javnega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev. Za nove zaposlitve delavcev se štejejo zaposlitve od 1. 1. 2021 dalje in da za zaposlitve še ni bila dodeljena pomoč iz tovrstnih razpisov.
Višina sofinanciranja je do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ do zneska 3.000,00 EUR na posameznega prijavitelja.
Za samozaposlitev po tem ukrepu se šteje opravljanje pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti, s statusom samostojnega podjetnika oziroma zaposlitev za redni delovni čas v družbi, katere ustanovitelj oziroma soustanovitelj je prejemnik, za najmanj 2 leti od sofinanciranja po tem ukrepu, za njeno prenehanje pa se šteje odjava iz obveznih socialnih zavarovanj za delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden.
Prijavitelj mora biti samozaposlen ob oddaji vloge po tem razpisu.
Za zaposlitev po tem ukrepu se šteje zaposlitev za redni delovni čas za najmanj 2 leti od sofinanciranja po tem ukrepu v podjetju, katerega ustanovitelj oziroma soustanovitelj je prejemnik, za njeno prenehanje pa se šteje odjava iz obveznih socialnih zavarovanj za delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden.
V primeru, da upravičenec za zaposleno osebo oziroma v primeru samozaposlitve zase prejme subvencijo tudi s strani državnih, evropskih ali drugih virov, mora trajati zaposlitev osebe še najmanj 2 leti po izteku zahtev sofinanciranja iz drugih virov (državnih, evropskih ipd.), kar upravičenec dokazuje s podaljšanjem pogodbe ali drugimi ustreznimi dokazili.
Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe se upoštevajo skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17).
5. Ukrep: Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih
Namen pomoči je spodbujanje zagona podjetij v subjektih inovativnega okolja v podjetniških inkubatorjih,) in spodbujanje ustanavljanja novih tehnoloških in inovativnih podjetij.
Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave prototipa,
– promocija prototipa, njegovo načrtovanje prodaje in oglaševanje, raziskave potreb in možnosti tržišča,
– stroški dela redno zaposlenih do 3 bruto minimalnih mesečnih plač.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja tega razpisa, ki imajo poslovni sedež na območju občine, da so mlado podjetje, registrirano po 1. 9. 2020, in imajo na dan objave tega razpisa v Uradnem listu RS sklenjeno pogodbo o članstvu v inkubatorju oziroma tehnološkem parku in plačano članarino za to članstvo ter izpolnjuje enega od spodaj navedenih pogojev:
– podjetje je prejemnik investicije semenskega kapitala s strani zasebnega ali javnega vlagatelja
– podjetje je prejemnik sredstev s strani Slovenskega podjetniškega sklada – razpisa P2, ali
– podjetje je sodelovalo na tekmovanju Start: up leta Slovenije in prejelo vsaj 50 % maksimalnega števila točk oziroma doseglo vidnejšo uvrstitev na primerljivem domačem ali tujem tekmovanju.
Višina sofinanciranja je:
– do 100 % upravičenih stroškov za izdelavo prototipa, marketing prototipa in stroške redno zaposlenih
skupaj največ do zneska 2.500,00 EUR na posameznega upravičenca. Ob tem ni dovoljeno dvojno sofinanciranje, tj. sofinanciranje stroškov, za katere je upravičenec že prejel sredstva iz drugih javnih virov.
7. Ukrep: Sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture
Namen sofinanciranja stroškov turistične infrastrukture je vzpodbuditi izvajalce turističnih aktivnosti na turističnih območjih Mestne občine Celje z namenom doprinosa prepoznave Celja kot turistične destinacije.
Predmet sofinanciranja so investicije na območju:
– Šmartinskega jezera, kjer je ukrep usmerjen v podporo aktivnostim razvoja novih in inovativnih turističnih produktov in storitev, povečanju kakovosti obstoječih produktov ter razvoju turistične destinacije Šmartinsko jezero, in
– starega mestnega jedra Celja, kjer je ukrep usmerjen v povečanje kakovosti izrabe površin za turistične namene.
Namen ukrepov je okrepiti konkurenčnost in kakovost turističnega gospodarstva mesta Celje.
Upravičeni stroški so:
– stroški sofinanciranja turističnih produktov, ki se izvajajo na turističnem območju Šmartinskega jezera, za kar se šteje območje Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero, Uradni list RS, št. 70/06, in na območju Starega mestna jedra Celje, ki je identično z območjem iz ukrepa 3 tega razpisa;
– stroški sofinanciranja ureditve gostinskih vrtov na turističnem območju Starega mestnega jedra Celje;
– stroški iz prejšnjih alinej, ki so nastali oziroma bodo nastali v obdobju 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Za upravičene stroške se ne štejejo stroški zasaditev, dekoracij, tekstilij ipd.
Za priznavanje upravičenih stroškov je potrebno pridobiti pozitivno urbanistično mnenja Mestne občine Celje. V območju Starega mestnega jedra Celje je potrebno pridobiti tudi pozitivno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, za območje Šmartinskega jezera pa v primeru posega na vodno zemljišče ali priobalni pas, dovoljenje Direkcije za vode (DRSV).
V primeru, da prispe več vlog kot je na voljo sredstev za ta ukrep, imajo prednost investicije, ki še niso bile sofinancirane iz preteklih občinskih razpisov za spodbujanja gospodarstva po tem razpisu.
Upravičenci do pomoči so podjetja iz IV. poglavja tega razpisa:
– ki imajo poslovni sedež na območju občine oziroma opravljajo dejavnost na geografskem območju iz tega ukrepa, za katero se prijavlja na javni razpis glede na namen pomoči.
Višina pomoči je omejena na največ 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do skupne višine 20.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
VI. Rok oddaje vlog in način prijave
Vloga mora prispeti ne glede na način pošiljanja v glavno pisarno Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje najkasneje do 26. 9. 2022 do 15. ure.
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma vsebinsko identičnih obrazcih in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
V primeru, da se prijavitelj prijavlja na več ukrepov, za katere je kumulacija dopustna, se odda vloge za vsak ukrep posebej v svoji kuverti.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Le tako izdelana prijava se bo obravnavana kot popolna.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici na naslov Mestne občine Celje, Glavna pisarna, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Na sprednjo stran pisemske ovojnice je potrebno prilepiti pravilno izpolnjen in označen obrazec št. 0 iz razpisne dokumentacije.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Mestne občine Celje do navedenega roka za oddajo.
VII. Poraba sredstev
Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev za posamezni ukrep na način kot je to navedeno v točki III. tega razpisa. Prednost pri dodelitvi sredstev po tem razpisu bodo imele vloge z najvišjim številom točk po posameznem ukrepu, če ni pri posameznem ukrepu navedeno drugače. V primeru, da je upravičencev več, kot je razpoložljivih sredstev, prejemniki pomoči prejmejo sorazmeren del razpisane kvote glede na doseženo število točk po posameznem ukrepu.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, bo občina zahtevala vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Vloge prijaviteljev, pri katerih je bila ugotovljena hujša nepravilnost pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je Mestna občina Celje oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o financiranju, bodo zavrnjene. Vloge bodo zavrnjene tudi v bodočih razpisih za obdobje 5 let od ugotovljenih kršitev.
VIII. Izid razpisa
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni z odločbo predvidoma v roku 15 dni od obravnave vlog na komisiji.
Mestna občina Celje lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpoložljivih sredstev.
IX. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija z obrazci je brezplačno na voljo na spletni strani Mestne občine Celje, https://moc.celje.si/javna-narocila.
Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji zastavijo izključno po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@celje.si do vključno 19. 9. 2022 do 10. ure. Mestna občina Celje bo odgovore zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave vseh zainteresiranih objavila na svoji spletni strani poleg razpisne dokumentacije najkasneje do 20. 9. 2022 do 16. ure.
IX. Navodila prijaviteljem za pripravo vloge in način reševanja vlog
Za sodelovanje na Javnem razpisu za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2022 za mikro, mala in srednja podjetja (MSP) (v nadaljevanju: javni razpis) lahko prijavitelj vlogo v zaprti kuverti pošlje po pošti ali odda v glavni pisarni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, vsak dan v času uradnih ur glavne pisarne. Za pravočasno vlogo se šteje vloga, ki je prispela do roka za oddajo ponudb ne glede na način oddaje (t. i. prejemna teorija).
Vloge, ki ne bodo prispele v predpisanem roku, se zaprte vrnejo vlagateljem in ne bodo obravnavane.
Na posamezen ukrep se lahko odda le ena vloga po posameznem vlagatelju. V primeru oddaje dveh ali več vlog za isti ukrep se šteje samo tista, ki je bila oddana zadnja.
Postopek za dodelitev sredstev po tem razpisu se vodijo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 76/15, 48/18 in 93/20) in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in so ločeno obravnavana glede na vrsto ukrepa, za katerega se prijavitelj prijavlja.
Dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je javna v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18), razen v delu, ki ga bo prijavitelj označil kot poslovno skrivnost in predložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
Obravnava in razvrstitev vlog ter rok, v katerem bodo potencialni upravičenci do sredstev obveščeni o izidu javnega razpisa, bo potekala na sledeči način:
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, po preteku razpisnega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog. O odpiranju vlog se vodi zapisnik. Zaradi pričakovanega večjega števila razpisanih ukrepov ter zainteresiranih vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP) ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice.
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja na Mestno občino Celje po posameznih ukrepih.
Popolna vloga je vloga za pridobitev sredstev, ki vsebuje vso zahtevano dokumentacijo (obrazce in obvezne priloge), je vložena na predpisanem obrazcu ter je vsebinsko ustrezna.
Udeležence razpisa, katerih vloge niso bile popolne, se pisno pozove po elektronski pošti k dopolnitvi vlog v roku 5 dni od odpiranja vlog. Dopolnitev vloge bo možna samo enkrat. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 3 delovnih dni. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom prispetja vloge. S tem datumom bodo tudi uvrščene v vrstni red prispelih vlog. Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo ali jih ne dopolnijo pravilno oziroma v celoti v predpisanem roku, se kot nepopolne zavržejo s sklepom.
Prepozno prejete vloge se zavržejo s sklepom in se neodprte vrnejo pošiljatelju. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Komisija nato opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi meril, navedenih v javnem razpisu.
Prejetim vlogam bodo glede na merila v razpisni dokumentaciji po posameznih ukrepih dodeljene točke.
Merila so ovrednotena s točkami, ki so natančno opredeljene v točki III. razpisne dokumentacije, kjer je naveden tudi način točkovanja in razdelitve sredstev po posameznem ukrepu.
Komisija opravi izračun višine sofinanciranja in pripravi predlog upravičencev do sredstev.
Upravičencem do sredstev se izda Odločba o višini odobrenih sredstev sofinanciranja predvidoma v roku 15 dni od odpiranja ponudb. Po pravnomočnosti odločbe se upravičence do sredstev pozove k podpisu pogodbe. Če se upravičenec do sredstev v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Z upravičenci do sredstev bo Mestna občina Celje sklenila Pogodbo o dodelitvi pomoči za razvoj gospodarstva v Mestni občini Celje za leto 2022 za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).
Podpisana pogodba je pogoj za nakazilo dodeljenih sredstev.
Poziv na dopolnitev ali pojasnilo vloge glede podatkov, za katere je iz vloge jasno in nedvoumno razvidno, da so obstajali že ob oddaji vloge, bo komisija posredovala izključno po elektronski pošti na naslov, ki ga bo vlagatelj podal kot kontaktni e-naslov. Rok, določen za dopolnitev ali pojasnitev vloge, se bo začel šteti naslednji delovni dan po pošiljanju elektronskega sporočila, ne glede na čas dejanskega branja elektronskega sporočila. Iz tega razloga so dolžni prijavitelji kot kontaktni e-naslov določiti takšen naslov, na katerem so stalno dosegljivi.
Sestava popolne vloge:
– izpolnjen Obr_0, nalepljen na kuverto
– obrazci Obr 01, 02, 03 in 04 za ukrep 1, za ostale ukrepe pa obrazci Obr 01, 02, 03
– dokazila, navedena v točki III. tega razpisa
– parafirana pogodba.
Obrazci morajo biti zloženi v vrstnem redu, v zgornjem desnem kotu ročno številčeni po vrstnem redu. Vloga mora biti zvezana. Za neurejeno vlogo (obrazci v napačnem zaporedju, neoštevilčeni, nespeta vloga) bo komisija odštela 5 točk.
X. Merila, ki jih bo komisija upoštevala pri ocenjevanju vlog po posameznih ukrepih
Komisija bo pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa ter intenzivnostjo in upravičenostjo stroškov in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene v javnem razpisu, ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po posameznih ukrepih.
Vrsta ukrepa:
1. Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Dokazila:
– računi, pogodbe za nakup, temeljnica (upoštevani bodo le posamezni računi z zneski nad 50,00 EUR brez DDV)
– potrdilo o plačilu
– kreditna/leasing/posojilna pogodba, v primeru financiranja nakupa s strani tretjih
– izpis iz sodnega registra, akt o ustanovitvi, iz katerega so je razvidne gl. dejavnosti podjetja
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju sofinanciranja,
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne dejavnosti ter gostinstvo (dejavnosti C in I)
10
storitvene in ostale dejavnosti
5
Dokazilo:
– akt o ustanovitvi, izpis iz poslovnega registra Slovenije ipd.
2. status podjetja (število možnih točk 10)
vlagatelj je novo podjetje, registrirano dne 1. 9. 2020 ali kasneje in gre za začetno investicijo
10
vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za začetno investicijo
5
Dokazilo:
– izpis iz poslovnega registra
3. velikost podjetja (število možnih točk 10)
Manj kot 10 zaposlenih
10
od 10–49 zaposlenih
5
50 zaposlenih in več
0
Dokazilo:
– izpis iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede št. zaposlenih
4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MOC (do sedaj še podjetje ni dalo prijave na ta občinski razpis) ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo sredstev
10
podjetje se je že prijavilo na enega ali več občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in prejelo sredstva le po enem takem razpisu
3
podjetje se je že prijavilo na dva ali več občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in prejelo sredstva po dveh ali več takšnih razpisih 
0
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči je 40. Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 23 točk
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle 23 točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporcionalno glede na število doseženih točk.
2. Sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja
– potrdilo MOC o plačilu komunalnega prispevka
– dokazilo o 25 % lastnih sredstev za plačilo kom. prispevka (potrdilo o plačilu, kreditna/posojilna pog. ipd.)
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju sofinanciranja.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne dejavnosti ter gostinstvo (dejavnost C in I)
10
storitvene in ostale dejavnosti
5
Dokazilo:
– akt o ustanovitvi, izpis iz poslovnega registra Slovenije ipd.
2. status podjetja (število možnih točk 10)
vlagatelj je novo podjetje, registrirano po 1. 9. 2020 in gre za začetno investicijo
10
vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za začetno investicijo
5
Dokazilo:
– izpis iz poslovnega registra
3. velikost podjetja kot celote (število možnih točk 10)
manj kot 10 zaposlenih
10
od 10–49 zaposlenih
5
50 ali več zaposlenih
0
4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MOC (do sedaj še podjetje ni dalo prijave na ta občinski razpis) ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo sredstev
10
podjetje se je že prijavilo na enega ali več občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in prejelo sredstva le po enem takem razpisu
3
podjetje se je že prijavilo na dva ali več občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in prejelo sredstva po dveh ali več takšnih razpisih
0
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči je 40. Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 23 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle 23 točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporcionalno glede na število doseženih točk. Upoštevala se bo tudi vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov, ki znaša 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 20.000,00 EUR.
3. Sofinanciranje najemnin za poslovne prostore
Dokazilo, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– pogodba o najemu poslovnega prostora
– overjena izjava najemodajalca in lastnika prostora, da poslovni prostor pred 1. 9. 2021 ni bil v najemu
– računi za najemnino za predmetno obdobje
– dokazila o plačilu računov (bančno ali drugo primerno dokazilo)
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
– izjava vlagatelja o namembnosti prostora.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti, ki se odvija v poslovnem prostoru (število možnih točk 10)
storitvene dejavnosti s področja trgovine in/ali gostinstva
10
druge storitvene dejavnosti
5
Dokazilo:
– izjava vlagatelja o namembnosti prostora
2. status podjetja (število možnih točk 10)
samostojni podjetnik posameznik, mikro podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR)
10
druga podjetja
5
Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 9. 2021–31. 8. 2022
3. Uporaba poslovnega prostora
Poslovni prostor pred 1. 9. 2021 ni bil v uporabi oziroma najemu 
10
Poslovni prostor je bil pred 1. 9. 2021 v uporabi
0
Dokazilo:
– overjena izjava najemodajalca in lastnika prostora, da poslovni prostor pred 1. 9. 2021 ni bil v najemu
4. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MOC (do sedaj še podjetje ni dalo prijave na ta občinski razpis) ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo sredstev
10
podjetje se je že prijavilo na enega ali več občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in prejelo sredstva le po enem takem razpisu
3
podjetje se je že prijavilo na dva ali več občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in prejelo sredstva po dveh ali več takšnih razpisih 
0
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči je 40. Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 10 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle 10 točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporcionalno glede na število doseženih točk.
4. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest
Dokazila:
– navedena dokazila pri posameznem kriteriju.
Merila za ocenjevanje:
A: Sofinanciranje samozaposlovanja
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne dejavnosti (C)
10
storitvene in ostale dejavnosti
5
Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega registra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost upravičenca
2. število zaposlenih v novem poslovnem subjektu (število možnih točk 10)
tri ali več zaposlenih 
10
dva zaposlena
8
samozaposlen in en zaposlen
5
samozaposlen 
0
Dokazilo:
– izpis o št. zaposlenih iz ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 7. 2021–31. 8. 2022
3. starost novo zaposlene osebe
Pred dopolnjenim 26. letom 
10
Po dopolnjenem 26. letu do vključno dopolnjenega 40. leta
2
Po dopolnjenem 40. letu do vključno dopolnjenega 55. leta starosti 
5
Po dopolnjenem 55. letu starosti 
8
Dokazilo:
– kopija obrazca M1
4. Dosežena stopnja formalne izobrazbe samozaposlene osebe:
osnovnošolska izobrazba ali manj 
1
Srednješolska in višješolska izobrazba
3
Visokošolska izobrazba, znanstveni magisterij, doktorat
5
Dokazilo:
– diploma oziroma potrdilo o zaključnem izpitu/maturi ipd.
Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe se upoštevajo skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17).
5. število mesecev zadnje brezposelnosti v nepretrganem trajanju (število možnih točk 8)
nad 12 mesecev
0
do 12 mesecev
5
Dokaz:
– potrdilo ZRSZ o trajanju brezposelnosti v zadevnem obdobju
6. status samozaposlene osebe (število možnih točk 10)
samozaposlitev je prva zaposlitev
10
ni prva zaposlitev
5
Dokaz:
– potrdilo ZPIZ
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči je 53. Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 13 točk. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle 18 točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporcionalno glede na število doseženih točk.
B: Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne dejavnosti (C)
10
storitvene in ostale dejavnosti
5
Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega registra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost upravičenca
2. Dosežena stopnja formalne izobrazbe novo zaposlene osebe (število možnih točk 5):
osnovnošolska izobrazba ali manj 
1
Srednješolska in višješolska izobrazba
3
Visokošolska izobrazba, znanstveni magisterij, doktorat
5
Dokazilo:
– diploma oziroma potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu/maturi ipd.
Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe se upoštevajo skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17).
3. število novo zaposlenih(število možnih točk 10)
3 ali več
10
2
8
1
5
Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 9. 2021–31. 8. 2022
4. status novo zaposlene osebe (število možnih točk 10)
novo zaposlena oseba je iskalec prve zaposlitve
10
ni prva zaposlitev
5
Dokazilo:
– potrdilo ZPIZ
5. Čas trajanja zaposlitve (za vsako del. mesto):
Zaposlitev za nedoločen čas
2
Zaposlitev za določen čas 
0
Dokazilo:
– pogodba o zaposlitvi in
– kopija prijave v sistem zavarovanja na ZZZS (Obrazec M1)
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči je 37. Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 11 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle 11 točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena proporcionalno glede na število doseženih točk.
5. Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih
Dokazila:
– listine, ki izkazujejo višino in podlago za stroške, za katero upravičenec uveljavlja sofinanciranje
– izpis iz poslovnega registra
– sklenjena pogodba o članstvu
– potrdilo o plačanih članarinah
– odločba, potrdilo oziroma pogodba v zvezi s prejemom semenskega kapitala, prejemništva sredstev na razpisih SPS oziroma udeležbe na tekmovanju za Start:up Slovenije.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
zahtevne strokovne storitve (opravljanje glavnih storitev iz skupine SKD J in M) in proizvodne dejavnosti (C)
10
storitvene in ostale dejavnosti
5
Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega registra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost
2. potrditev vrednosti podjetniške ideje s strani investitorjev oziroma zunanjih ocenjevalcev (število možnih točk 10)
podjetje je prejemnik sredstev s strani Slovenskega podjetniškega sklada – razpisa SK75 ali SK 200 ali je med prvimi tremi uvrstitvami na nacionalnem tekmovanju za Start:up Slovenije
10
podjetje je prejemnik sredstev s strani Slovenskega podjetniškega sklada – razpisa P2
8
podjetje je sodelovalo na tekmovanju Start:up leta Slovenije in prejelo vsaj 50 % maksimalnega števila točk oziroma doseglo drugo vidnejšo uvrstitev na primerljivem domačem ali tujem tekmovanju
5
podjetje ni sodelovalo na nobenem tekmovanju, izboru oziroma ni prejelo semenskega kapitala s strani zasebnega ali javnega vlagatelja
0
Dokazilo:
– odločba, pogodba oziroma potrdilo, ki dokazuje, da je upravičenec prejemnik sredstev oziroma njegova uvrstitev na tekmovanju
3. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MO (do sedaj še podjetje ni dalo prijave na ta občinski razpis) ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo sredstev
10
podjetje se je že prijavilo na en občinski razpis za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva 
v MOC v zadnjih petih letih in prejelo sredstva (oziroma se je prijavilo na več takšnih razpisov in prejelo sredstva le po enem takem razpisu)
3
podjetje se je že prijavilo na dva občinska razpisa za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in prejelo sredstva (po dveh takšnih razpisih)
0
Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči je 30. Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 10 točk.
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle 5 točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost vloge z višjim številom točk.
V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu 3., 2. in nato 1.
V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo na Mestno občino Celje prispele prej. Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog v glavno pisarno Mestne občine Celje (datum, ura, minuta). V primeru, da bo imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo dovolj razpoložljivih sredstev, Mestna občina Celje izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog.
7. Sofinanciranje stroškov turistične infrastrukture
Dokazila, ki jih mora vlagatelj predložiti:
– dokazilo, da opravljajo dejavnost na enem izmed območij iz tega ukrepa (dokazilo o lastništvu nepremičnine, najemna ali zakupna pogodba, odločba o koriščenju javne površine ipd.)
– pozitivno urbanistično mnenje v zvezi s predlogom sofinanciranja ukrepa, za katerega se prijavlja upravičenec
– v območju SMJ pozitivno mnenje pristojnega ZVKD, v območju Šmartinskega jezera dovoljenje DRSV.
Merila za ocenjevanje:
1. vrsta dejavnosti (število možnih točk 10)
glavna dejavnost prijavitelja s področja gostinstva
10
Glavna dejavnost ni s področja gostinstva, je pa ta dejavnost registrirana kot dodatna dejavnost
0
Dokazilo:
– akt o ustanovitvi oziroma izpis iz poslovnega registra, iz katerega je razvidna gl. dejavnost
2. status podjetja (število možnih točk 10)
vlagatelj je novo podjetje, registrirano po 1. 9. 2020 in gre za prijavo na nov projekt oziroma investicijo
10
vlagatelj ni novo podjetje in ne gre za promocijo začetne investicije
5
Dokazilo:
– izpis iz poslovnega registra
3. velikost podjetja (število možnih točk 10)
Manj kot 10 zaposlenih
10
od 10–49 zaposlenih
5
50 ali več zaposlenih
0
Dokazilo:
– potrdilo ZZZS o št. zaposlenih v obdobju 1. 1. 2022–31. 8. 2022
4. značaj turističnega produkta (število možnih točk 10)
turistični produkt predstavlja novost v slovenskem prostoru
10
turistični produkt predstavlja novost na območju občine
8
obstoječi turistični produkt se razširja 
5
Dokazilo:
– opis turističnega produkta iz katerega bo razvidno, ali gre za nov turistični produkt oziroma gre za razširitev obstoječega produkta
5. značaj integralnosti produkta (število možnih točk 10)
turistični produkt je sestavljen oziroma integralni turistični produkt, ki v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične destinacije (npr. ponudba hrane in pijače v kombinaciji s kulturnimi prireditvami, prenočišči ali športno ponudbo) in ne gre za enkratni dogodek, temveč je del redne ponudbe 
10
obstoječi turistični produkt je usmerjen v en 
ali dva izdelka oziroma storitve, pri čemer se šteje za izdelek ali storitev celoten sklop in ne posamezni izdelek ali posamezna storitev
5
Dokazilo:
– opis turističnega produkta iz katerega bo razvidna integralnost ponudbe
6. značaj produkta glede trajnostnega razvoja (število možnih točk 10)
turistični produkt temelji na principih trajnostnega razvoja
10
turistični produkt nima značaja temelja trajnostnega razvoja
5
Dokazilo:
– opis turističnega produkta, iz katerega bo razvidno, da temelji na principu trajnostnega razvoja
– ustrezni certifikati, ki izkazujejo trajnostni razvoj turističnega produkta (znaki za okolje EU – EU marjetica, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS in Ecocamping ipd.)
7. značaj produkta glede dopolnitve drugih turističnih produktov (število možnih točk 10)
turistični produkt se povezuje/dopolnjuje z drugimi turističnimi produkti na območju občine
10
turistični produkt se ne povezuje/dopolnjuje z drugimi turističnimi produkti na območju občine
5
Dokazilo:
– opis turističnega produkta iz katerega bo razvideno, da temelji na principu trajnostnega razvoja
8. pridobljeni certifikati kakovosti (število možnih točk 5)
pridobljena 2 ali več certifikata kakovosti 
5
pridobljen 1 certifikat kakovosti 
2
ni pridobljenega certifikata kakovosti
0
Dokazilo:
– pridobljen certifikat po mednarodnih standardih (ISO, IEC in ITU), evropskih standardih (CEN; CENELEC, ETSI) in/ali slovenskih standardih (SQ, SIQ) ali drug certifikat, ki je uveljavljen, kot nacionalni ali evropski za zagotavljanje kakovosti turističnih storitev
9. prispevek k novim zaposlitvam (število možnih točk 20)
ustvarjeni 2 ali več novih zaposlitev
20
ustvarjeni 1 nova zaposlitev
10
ne bo ustvarjena nova zaposlitev
0
V primeru uveljavljanja meril iz točke 9 mora trajati zaposlitev vsaj dve leti.
Dokazilo:
– v opisu produkta mora biti opisano novo delovno mesto, ki bo nato preverjeno s prijavo nove zaposlitve na ZZZS v zvezi s prijavljenim turističnim produktom. Zaposlitev mora trajati najmanj dve leti, pri čemer velja začetno izhodišče za preverjanje datuma prijave na razpis.
10. prva prijava na razpis (število možnih točk 10)
gre za prvo prijavo na razpis za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MOC (do sedaj še podjetje ni dalo prijave na ta občinski razpis) ali pa se je prijavilo, pa ni prejelo sredstev
10
podjetje se je že prijavilo na enega ali več občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in prejelo sredstva le po enem takem razpisu
3
podjetje se je že prijavilo na dva ali več občinskih razpisov za dodelitev pomoči za razvoj gospodarstva v MOC v zadnjih petih letih in prejelo sredstva po dveh ali več takšnih razpisih 
0
Dokazilo:
– izjava o številu prijav na občinski razpis.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti