Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022

Kazalo

Št. 3510-53/2022 O405 Ob-3028/22, Stran 2004
Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2022 (Uradni list RS, št. 202/21 in 58/22) Mestna občina Krško objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za leto 2022 
I. Neposredni proračunski uporabnik: Mestna Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so stavbe v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica ter posamezne zgodovinske stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina:
– Podbočje – Vas (EŠD 17412)
– Leskovec pri Krškem – Mestno jedro (EŠD 17322)
– Raka – Vas (EŠD 17321).
Sofinancira se:
1. projektna dokumentacija za funkcionalno obnovo
2. izvedba obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda:
– za obnovo fasade
– za obnovo strehe
– za dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v neprofitni najem
– za lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe …)
– za obnovo objekta kulturne dediščine
– za obnova zunanjosti gospodarskih objektov.
III. Pogoji za dodeljevanje sredstev
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki:
– so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo, ali so lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica, ali so lastniki posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina: Podbočje – Vas, Leskovec pri Krškem – Mestno jedro, Raka – Vas;
– so ali bodo do konca razpisa pripravile projektno dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle;
– so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine; če pa so obnavljale fasado na območju Zatona, so dela izvedle v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na območju Zatona;
– predložijo ustrezne račune za že izvedena dela v letu 2022 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu.
Vlogo na razpis lahko na podlagi pooblastila vseh posameznih solastnikov vloži tudi upravnik, ki upravlja stavbo skladno s določbami predpisa, ki ureja stanovanja.
IV. Višina razpoložljivih sredstev in merila za dodelitev
Okvirna višina sredstev, namenjenih za Projekt obnove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski postavki 5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih, konto 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom je 50.000,00 EUR.
Sredstva za sofinanciranje obnov se dodelijo v ustreznem odstotku od vrednosti pogodbenih del brez DDV, in sicer v višini največ 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot:
– 20 EUR/m2 obnovljene fasade stavbnega pročelja (brez površine oken in vrat);
– 100 EUR/m2 površine obnovljenega zunanjega stavbnega pohištva (okna in vrata);
– 30 EUR/m2 površine obnovljene strehe;
– 1000 EUR za izdelano projektno dokumentacijo;
– maksimalno 10.000 EUR na posamičen objekt.
V kolikor bo seštevek vseh zneskov na popolnih vlogah, ki bodo prispele na javni razpis višji, kot so zagotovljena sredstva v proračunu Občine Krško, se bodo sredstva preračunala po deležu (količniku) sofinanciranja.
Občina Krško si pridržuje pravico, da zagotovljenih sredstev iz prvega odstavka te točke ne podeli in vse ponudbe zavrne oziroma podeli skupno nižji znesek od zagotovljenega v proračunu.
V. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec,
2. Priloge:
Priloga 1: Dokazila o lastništvu objektov,
Priloga 2: Projektna dokumentacija,
Priloga 3: Popis del in predračunska vrednost investicije,
Priloga 4: Dokazilo o pravici graditi,
Priloga 5: Pogoje in Soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Novo Mesto
Priloga 6: Fotografija (lahko v e-obliki – CD/DVD, USB ključ ali drug spominski medij) stanja pred izvedbo del,
Priloga 7: Fotokopije računov in dokazil plačil izvedenih del,
Priloga 8: Izjava vlagatelja, da sprejema razpisne pogoje, ki so sestavni del javnega razpisa,
Priloga 9: Pooblastilo.
3. Vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z javnim razpisom za sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za leto 2022 in to razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Vloga je popolna, če:
– je priložen izpolnjen originalni obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za leto 2022«;
– je obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za leto 2022 datiran in podpisan na zahtevanih mestih;
– so vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v točki V. te razpisne dokumentacije, priložene v navedenem vrstnem redu.
VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 17. 10. 2022, na naslov: Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Mestne občine Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za sofinanciranje obnove starega mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za leto 2022.«
VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 14 delovnih dni po razpisnem roku na Mestni občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev).
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema podpisane pogodbe.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma ne dodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Mestne občine Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji za dodeljevanje sredstev. Pritožba se poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Krško www.krsko.si v rubriki razpisi in objave ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-mail: milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.
Mestna občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti