Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

10. Ukaz o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

50. Uredba o shemah neposrednih plačil
51. Uredba o spremembah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
52. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav

Odloki

53. Odlok o razglasitvi javnega spomenika Primožu Trubarju za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

54. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

MINISTRSTVA

11. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bovec (2014–2023)
12. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljanska dolina (2014–2023)
13. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kolpska dolina (2014–2023)
14. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2014–2023)
15. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krško (2014–2023)
16. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini I (2014–2023)
17. Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
18. Pravilnik o določitvi cen orožnih listin
19. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
55. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov

USTAVNO SODIŠČE

20. Odločba o ugotovitvi, da je prvi stavek drugega odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z Ustavo
21. Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

22. Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom
23. Akt o spremembi Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom
24. Odvetniška tarifa

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

25. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2015
26. Sprememba Hierarhije pravil ocenjavanja vrednosti
56. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2015

OBČINE

Črnomelj

47. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kočevje
48. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2015

Dol pri Ljubljani

27. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
28. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Hrpelje-Kozina

49. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v Občini Hrpelje - Kozina

Ig

29. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem redu Občine Ig po kratkem postopku

Kočevje

30. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje
31. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Koper

32. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper in Občine Ankaran v obdobju januar–marec 2015
33. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
34. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

35. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 384 Velika Hrušica

Metlika

36. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Metlika

Ravne na Koroškem

37. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Ravne na Koroškem
38. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem za leto 2015

Razkrižje

39. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Razkrižje za leto 2014

Slovenska Bistrica

40. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Ob potoku«
41. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
42. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica
43. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slovenska Bistrica
44. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Drozg v Zgornji Polskavi

Šempeter-Vrtojba

45. Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015

Žirovnica

46. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016

POPRAVKI

57. Popravek Sprememb in dopolnitev Slovenskih računovodskih standardov (2006)
58. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti