Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

N 140/2011 Os-4228/14 , Stran 34
N 140/2011 Os-4228/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Obrenko Gajić, Litostrojska cesta 24, Ljubljana in ostali etažni lastniki večstanovanjske stavbe, na naslovu Litostrojska cesta 24-28 v Ljubljani, ki jih vse zastopa pooblaščenka Marija Jerala s.p., Cesta Toneta Tomšiča 8, Jesenice, zoper nasprotne udeležence: 1. Titovi zavodi Litostroj v Ljubljani, katerega pravni naslednik je bila družba Litostroj - Holding d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana, ki je bila dne 12. 10. 2010 izbrisana iz sodnega registra in katere preostalo premoženje je prevzel družbenik Top experience LLC, 16192 Coastal Highway, 19958 Delaware, ZDA in 2. Česalnice Ljubljana d.d., Ulica Luize Pesjakove 9, Ljubljana, ob udeležbi: upravnik Cigale & CO. d.o.o., Goriška ulica 61, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine na stavbi na naslovu Litostrojska cesta 24, 26 in 28 v Ljubljani izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki: – identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vsebini listine: kupoprodajne pogodba z dne 24. 12. 1991. Predmet pogodbe: stanovanje št. 5, v II. nadstropju, v izmeri 98,69 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Litostrojska cesta 26 v Ljubljani, ID nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1739-493-15, – oseba, ki jo je izstavila: Litostroj Holding d.d. Ljubljana, – oseba, v korist katere je izstavljena: Tekavec Podboj Andreja, Djakovičeva 26, Ljubljana, – podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Tekavec Podboj Andreja, Moravče, Imenje 28. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti: 1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini v njeno korist, 2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te listine, 3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, 4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. in 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis izvirnika, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 12. 2014

AAA Zlata odličnost