Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

Ob-1005/15 , Stran 10
Ob-1005/15
Na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije ter njegovih sprememb in dopolnitev, Sklepa Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi (številka priglasitve 0008-5715334-2000/VI z dne 20. 4. 2004) ter na podlagi zakonsko zagotovljenih proračunskih sredstev RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o. Trbovlje objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih delavcev RTH za leto 2015
Naročnik javnega razpisa: RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so sredstva državnih pomoči v obliki premij, ki predstavljajo finančno spodbudo za samozaposlovanje in prezaposlovanje presežnih delavcev RTH. Z izbranim prijaviteljem bo družba RTH d.o.o. sklenila pogodbo o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi presežnega delavca, v kateri se določijo: višina premije, obveznosti prejemnika sredstev, roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi prejemnik sredstev jamči izpolnitev obveznosti, rok in pogoji za izplačilo premije. Osnovni pogoji za prijavo na razpis Prijavitelji morajo predložiti vse dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji. Na razpis se lahko prijavijo: 1. gospodarske družbe (samostojni podjetniki, zadruge, zavodi - za tisti del dejavnosti, ki ni financiran iz proračuna), ki imajo potrebo po delavcih, katerih kvalifikacijska struktura ustreza razpoložljivim presežnim delavcem RTH, če izpolnjujejo naslednje pogoje: a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik, b) so kapitalsko ustrezni, c) nad njimi ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, d) eno leto pred prijavo na razpis niso odpustili nobenega zaposlenega kot trajno presežnega delavca, e) za isti namen niso prejeli sredstev iz drugih javnih virov, f) imajo do RTH poravnane vse zapadle obveznosti in g) imajo pisno soglasje presežnega delavca RTH, ki v letu 2015 ne izpolnjuje pogojev za redno ali izredno obliko upokojitve oziroma ne izpolnjuje pogojev iz druge alineje drugega odstavka 114. člena ZDR-1. 2. presežni delavec družbe RTH d.o.o. Trbovlje, ki se želi samozaposliti kot samostojni podjetnik, če izpolnjuje naslednje pogoje: a) ima pri AJPES registrirano dejavnost, s katero se namerava ukvarjati, b) ima pri banki odprt transakcijski račun svojega podjetja in c) v letu 2015 ne izpolnjuje pogojev za redno ali izredno obliko upokojitve oziroma ne izpolnjuje pogojev iz druge alineje drugega odstavka 114. člena ZDR-1. Orientacijska vrednost sredstev Za leto 2015 so na voljo sredstva v višini 527.896 EUR. Način oddaje vloge na razpis Vloge na razpis se v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije pošljejo priporočeno na naslov RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, ali osebno oddajo v tajništvu družbe RTH d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – Vloga za dodelitev premije« in s polnim naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. Vloge, ki ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju. Rok za oddajo na razpis in informacija o datumu odpiranja vlog Zainteresirane prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis, pozivamo, da oddajo svoje vloge do srede, 11. 2. 2015 do 12. ure. Prvo odpiranje vlog bo izvedeno isti dan ob 13. uri. Odpiranje vlog ni javno. Vloge, ki bodo prispele na naslov RTH po prvem odpiranju, bo strokovna komisija obravnavala enkrat mesečno vse do porabe sredstev. Obveščanje o izboru Izbrani prijavitelji bodo po opravljenih formalnostih na svoj naslov prejeli sklep o dodelitvi premije in poziv k podpisu pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetu (www.rth.si) in v tajništvu sedeža družbe RTH, Trg revolucije 12, Trbovlje. Za dodatne informacije smo na voljo na e-mail: info@rth.si, kjer so na razpolago tudi vsa dodatna pojasnila in informacije. RTH si pridružuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev, v primeru spremenjenih pogojev poslovanja družbe.
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.

AAA Zlata odličnost