Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

Št. 476-132/2012/97 Ob-1031/15 , Stran 25
Št. 476-132/2012/97 Ob-1031/15
Komisija za prodajo in drugo razpolaganje s finančnim premoženjem Republike Slovenije manjše vrednosti, ki je v pristojnosti Ministrstva za finance, na podlagi 3. točke drugega odstavka 80f. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), 46. in 48. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občine (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN), in drugega odstavka 39. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo terjatve Republike Slovenije do družbe PINUS TKI d.d.
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja terjatve Republike Slovenije do družbe PINUS TKI d.d., Grajski trg 21, 2327 Rače, matična številka: 5034515000 in davčna številka: SI 36956473, v višini 498.906,77 EUR. 2. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente: a) Ponujeno ceno: izražena mora biti s točno določenim zneskom v evrih. b) Način in rok plačila: nakazilo v enkratnem znesku v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Kolikor kupnina ni pravočasno plačana, Ministrstvo za finance odstopi od pogodbe in sklene pogodbo z drugim najboljšim ponudnikom. c) Rok veljavnosti ponudbe: ne sme biti krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev ponudbe. 3. Na razpisu lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo k ponudbi predložiti izpis iz sodnega (ali iz drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni. 4. Komisija bo ponudbe pregledala in ocenila na podlagi kriterijev, ki so navedeni kot elementi ponudbe v 2. točki tega razpisa. O izboru najboljšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni po končanem postopku. 5. Za pravočasno se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež Republike Slovenije, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v zaprti pisemski ovojnici, s pripisom »Ponudba za javno zbiranje ponudb za prodajo terjatve RS do družbe PINUS TKI d.d. – Ne odpiraj!« najpozneje do 16. 1. 2015 do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku, bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo glede na 2. točko tega razpisa nepopolne. 6. Na podlagi tega razpisa Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, ni zavezano k sklenitvi pogodbe o prodaji terjatve z najboljšim ponudnikom. 7. Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 13. do 15. ure pri Bronislavi Zlatkovič, tel. 01/369-68-79 in Piji Šilc, tel. 01/369-64-59.
Ministrstvo za finance

AAA Zlata odličnost