Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

14. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2014–2023), stran 44.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Poljane (2014–2023), št. 07-11/14 z dne 14. 11. 2014, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo Mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Poljane, ki meri 4.557,74 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Novo Mesto, v občini Dolenjske Toplice, oziroma v katastrskih občinah Podstenice, Poljane, Podturn in Stare Žage.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Poljane je s 1. januarjem 2014 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 0,5 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 99,5 % državnih gozdov;
b) površina: 4.515,06 ha, od katere je 4.465,42 ha večnamenskih gozdov, 5,38 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in 44,26 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so dovoljeni ukrepi;
c) lesna zaloga: 429,8 m3/ha, od tega 255,6 m3/ha iglavcev in 174,2 m3/ha listavcev;
č) tekoči letni prirastek: 11,71 m3/ha, od tega 7,32 m3/ha iglavcev in 4,39 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Novo Mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Poljane določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom, naslednje:
– proizvodne funkcije na površini 4.441,83 ha,
– ekološke funkcije na površini 271,01 ha ter
– socialne funkcije na površini 227,0 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Poljane za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 527.717 m3, od tega 302.322 m3 iglavcev in 225.395 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.082,64 ha,
– nega drogovnjaka na površini 412,35 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 14,0 ha ter zaščita z 900 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 800 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj v obsegu 24,30 ha, vzdrževanje grmišč na površini 2 ha, vzdrževanje vodnih virov v obsegu 8,25 delovnih dni ter sadnja 100 sadik plodonosnega drevja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Poljane, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Poljane (2014–2023).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Poljane (2014–2023) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo Mesto, Gubčeva 15, Novo Mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Straža - Podturn, Podturn 73, Dolenjske Toplice in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozd­nogospodarske enote Poljane (2014–2023).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-569/2014
Ljubljana, dne 5. januarja 2015
EVA 2014-2330-0049
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost