Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

436. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

437. Uredba o stanju površinskih voda
438. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest in o koncesiji te javne službe
486. Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
487. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Sklepi

439. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2009
488. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2009
489. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2009
490. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009
491. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2009
492. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2009

Drugi akti

440. Odločba o imenovanju Tanje Ahčan za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

MINISTRSTVA

441. Pravilnik o programu primernega teoretičnega in praktičnega znanja smučanja za inšpektorje
442. Pravilnik o pogojih za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnega blaga na ladjah in za izdajo potrdil
443. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila
444. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Tarasa Kermaunerja
445. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2008
493. Pravilnik o potrdilu o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu
494. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Racna gora-Križna gora (2009)
495. Pravilnik o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja
496. Sklep o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
497. Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2009
498. Seznam standardov katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal

USTAVNO SODIŠČE

446. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 62. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ni v neskladju z Ustavo in sklep o zavrnitvi pobude

BANKA SLOVENIJE

447. Sklep o zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih eurobankovcev
448. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
449. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

450. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

451. Statut Slovenskega inštituta za revizijo
452. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Varuhu človekovih pravic RS
453. Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava
454. Poročilo o gibanju plač za december 2008
455. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2009
499. Akt o spremembi akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

456. Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
457. Dopolnitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Celje
500. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani
501. Priloga dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru

OBČINE

Brežice

458. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Bizeljsko

Celje

459. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Divača

460. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (v nadaljevanju: PUP) v Občini Divača

Dobrova-Polhov Gradec

461. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2010
462. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine

Kranj

463. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja

Lendava

464. Odlok o dodeljevanju denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Lendava
465. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2009
466. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
467. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Lendava
468. Sklep o prenehanju veljavnosti pogojev in meril za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se financirajo iz proračuna Občine Lendava

Ljubljana

469. Odlok o določitvi višine turistične takse

Metlika

470. Statut Občine Metlika

Mežica

471. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2009
472. Odlok o občinskih taksah v Občini Mežica
473. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Mokronog-Trebelno

474. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2009
475. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mokronog - Trebelno
476. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
477. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Mozirje

478. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2009
479. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
480. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2009

Murska Sobota

481. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC MERCATOR)

Radeče

482. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev »Ureditvenega načrta za mestno središče v Radečah«

Sveti Jurij ob Ščavnici

483. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Škofja Loka

484. Besedilo k Občinskemu lokacijskemu načrtu Kapucinsko predmestje I – 1. faza
485. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Virmaše in Grenc

POPRAVKI

502. Popravek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji
503. Popravek Sklepa o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 – večstanovanjski objekt
504. Popravek v Vsebini v Uradnem listu RS – Razglasni del

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

4. Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Albanije k Severnoatlantski pogodbi (MPPASAP)

Vlada Republike Slovenije

5. Uradba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Črno goro o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti