Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

443. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila, stran 1822.

Na podlagi 56. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) in v povezavi z drugim odstavkom 13. člena Zakona o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07) izdaja ministrica za kulturo
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila
1. člen
V Pravilniku o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04) se v drugem odstavku 9. člena besedilo »Ministrstvo za kulturo« in »ministrstvo« v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom »Javna agencija za knjigo Republike Slovenije« v ustreznem sklonu.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(delovne štipendije in izvedba njihove dodelitve)
Z delovnimi štipendijami iz 2. člena tega pravilnega se prednostno podpira tiste avtorje, ki nimajo pravice do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila oziroma so iz tega naslova deležni le manjših izplačil, a pomembno prispevajo k razvoju slovenske kulture.
Sredstva, namenjena delovnim štipendijam za avtorje neknjižnega gradiva, se v enakih deležih razporedijo med avtorje na področju glasbe in avtorje na področju filma.
Delovne štipendije se dodeljujejo za obdobje do največ 12 mesecev in imajo lahko več oblik: za vrhunske ustvarjalce, potovalne štipendije, štipendije za mlade perspektivne ustvarjalce ipd..
Knjižnično nadomestilo v obliki delovnih štipendij izvaja Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije izvaja knjižnično nadomestilo iz prejšnjega odstavka tako, da na podlagi ciljnega javnega razpisa, na katerem lahko sodelujejo stanovska društva, ki najmanj tri leta delujejo na področjih, ki so predmet knjižničnega nadomestila, izbere stanovska društva, ki bodo avtorjem podeljevala delovne štipendije.
Pri izboru stanovskih društev Javna agencija za knjigo Republike Slovenije upošteva z vidika ciljev kulturne politike naslednje kriterije:
– število članov društva,
– višino režijskih stroškov in
– kakovost predlaganega programa štipendiranja.
Pristojna strokovna komisija na Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije oceni kakovost predlaganega programa štipendiranja stanovskega društva, ki vključuje vsaj naslednje elemente:
– cilje štipendiranja,
– vrste štipendij in višino izplačil za posamezno vrsto štipendij,
– kategorije avtorjev, ki bodo upravičeni do delovnih štipendij,
– predvideno število avtorjev, ki bodo upravičeni do štipendije,
– postopek razpisa,
– pogoje za sodelovanje avtorjev na razpisih, pri čemer članstvo avtorja v stanovskem društvu ni pogoj in ne sme imeti vpliva na pridobitev štipendije,
– kriterije za dodeljevanje štipendij in merila za uporabo kriterijev,
– razmerje med prejemniki denarnih prispevkov iz točke a) 2. člena tega pravilnika in prejemniki delovnih štipendij.
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije z izbranim stanovskim društvom sklene pogodbo, s katero se uredi podeljevanje delovnih štipendij. V pogodbi se natančno opredeli:
– višina sredstev, namenjenih posameznim vrstam delovnih štipendij,
– vrste delovnih štipendij,
– postopek dodeljevanja delovnih štipendij,
– pogoji, kriteriji in uporaba kriterijev za dodeljevanje delovnih štipendij,
– višina režijskih stroškov za podeljevanje delovnih štipendij,
– pritožbeni postopek znotraj stanovskega društva.
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije sklene z izbranimi stanovskimi društvi pogodbe za obdobje največ treh let, pri čemer se obseg sredstev natančno določi za prvo leto, za naslednji dve leti pa se sklenejo ustrezni dodatki k pogodbam. Stanovska društva so dolžna izvesti pogodbene obveznosti najkasneje v treh mesecih po podpisu pogodb oziroma dodatkov k pogodbam.
V primeru, da razpis ne uspe, ga je Javna agencija za knjigo Republike Slovenije dolžna ponoviti v roku enega meseca. Če tudi ponovljeni razpis ne uspe, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije sama izvede javni razpis za podelitev delovnih štipendij, in sicer s pomočjo pristojne strokovne komisije.«.
3. člen
V 11. členu se besedilo »Ministrstvo za kulturo« nadomesti z besedilom »Javna agencija za knjigo Republike Slovenije«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-2/2009/7
Ljubljana, dne 11. februarja 2009
EVA 2009-3511-0024
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost