Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

Št. 430-10/2009 Ob-1777/09 , Stran 322
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto 2009, postavka 102001 »Društva in zveze negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah Slovenije« namenjena za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2009. 3. Pravna podlaga: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08). 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani po Zakonu o društvih, – imajo sedež oziroma enoto v Občini Sežana oziroma delujejo na območju upravne enote Sežana, – da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana, – program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja, – prijavitelji lahko prijavijo samo projekte, ki bodo izvedeni v letu 2009, – da imajo nosilci programa večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet razpisa. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala. 6. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 13.272,00 EUR. 7. Društva se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez, ki negujejo tradicije izoblikovane v vojnah na območju Slovenije za leto 2009« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se dvigne pri Janji Kristančič v sobi št. 69, kjer dobijo prijavitelji tudi vse dodatne informacije v zvezi z razpisom. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 8. Rok za predložitev prijav je 21 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. 9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, Vloga za javni razpis – Programi negovanja tradicij izoblikovanih v vojnah na območju Slovenije«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. 10. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge in pripravila izbor izbranih društev na podlagi javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. 11. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

AAA Zlata odličnost