Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

465. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2009, stran 1860.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 23. seji dne 13. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lendava za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Lendava za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)        13.779.223
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           7.927.578
70  DAVČNI PRIHODKI               6.658.894
   700 Davki na dohodek in dobiček       5.813.424
   703 Davki na premoženje            528.970
   704 Domači davki na blago in storitve     316.500
71  NEDAVČNI PRIHODKI              1.268.684
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     142.645
   premoženja
   711 Upravne takse in pristojbine         2.000
   712 Globe in druge denarne kazni        14.200
   713 Prihodki od prodaje blaga in        542.200
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          567.639
72  KAPITALSKI PRIHODKI             2.069.778
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        819.778
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in     1.250.000
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74  TRANSFERNI PRIHODKI             3.781.867
   740 Transferni prihodki iz drugih      2.060.152
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz državnega      1.721.715
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        16.009.802
40  TEKOČI ODHODKI                3.403.647
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     757.078
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     125.285
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       2.169.284
   403 Plačila domačih obresti           98.000
   409 Rezerve                  254.000
41  TEKOČI TRANSFERI               3.884.657
   410 Subvencije                 271.000
   411 Transferi posameznikom in        1.456.500
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    247.870
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      1.909.287
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            8.470.498
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    8.470.498
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            251.000
   431 Investicijski transferi pravnim in     91.000
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki
   432 Investicijski transferi proračunskim    160.000
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.- I.)     –2.230.579
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    50.000
   KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    50.000
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   751 Prodaja kapitalskih deležev         50.000
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     50.000
   DELEŽEV (44)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     50.000
   DELEŽEV
   441 Povečanje kapitalskih deležev in      50.000
   finančnih naložb
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               300.000
50  ZADOLŽEVANJE                  300.000
   500 Domače zadolževanje            300.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             170.600
55  ODPLAČILA DOLGA                170.600
   550 Odplačila domačega dolga          170.600
IX.  ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       –2.101.179
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         129.400
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    2.230.579
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo         2.410.710
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki neposrednih uporabnikov za izvajanje javnih gospodarskih služb,
2. prihodki neposrednih uporabnikov od občanov, ki se razporedijo za namene, za katere se pobirajo,
3. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
5. prihodki iz naslova vračila telekomunikacijskih vlaganj,
6. transferni prihodki iz državnega proračuna ali drugih javnih institucij za določene namene ki zahtevajo sorazmerni izdatek.
Namenski prihodki se lahko razporedijo na namenske odhodke ko so vplačani na žiro račun oziroma ko realizacija prihodkov preseže planirane prihodke iz tega naslova.
O razporeditvi namenskih prihodkov odloča župan oziroma v primerih ožjih delov občin predsednik sveta.
O razporeditvah namenskih prihodkov poroča župan na način in v rokih kot je določeno v zadnjem odstavku 5. člena tega odloka.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta z naslednjimi omejitvami:
– v okviru posameznega podprograma neomejeno,
– med posameznimi podprogrami v okviru enega programa do višine 15% posameznega programa iz katerega se sredstva prerazporejajo,
– med glavnimi programi v okviru enega področja porabe do višine 5% sredstev posameznega področja porabe,
– med področji porabe do višine 3% vseh planiranih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
– med neposrednimi uporabniki proračuna do višine 1% vseh planiranih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O izvršenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu. Za prvih šest mesecev poroča do konca meseca septembra 2009, za celotno obdobje leta 2009 pa pri I. obravnavi zaključnega računa za leto 2009.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Ožji deli občine ne smejo začeti postopka javnega naročanja ter sklepati pogodbe, ki presegajo 5.000,00 EUR brez pisnega soglasja župana.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v Načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot
50% mora predhodno potrditi občinski svet. Spremembe vrednosti projekta morajo biti usklajene s proračunom.
O spremembah vrednosti projektov iz Načrta razvojnih programov mora župan poročati skupaj s poročili o izvršenih prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Uvrstitev teh projektov mora biti usklajena s proračunom.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 4.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF v posameznem primeru do višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta dolžniku do višine 5.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 300.000 EUR, in sicer za investicijo izgradnje kanalizacijskega omrežja.
Obseg poroštev Občine Lendava za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Lendava, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic 1.000.000 EUR.
Občina Lendava lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka za namene spodbujanja stanovanjske gradnje pod pogojem da imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih sredstev.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Lendava ter pravnih oseb, v katerih ima Občina Lendava neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki proračuna Občine Lendava, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Lendava ter druge pravne osebe, v katerih ima Občina Lendava neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 1.000.000 EUR.
Osebe iz prejšnjega odstavka se lahko zadolžijo za namene spodbujanja stanovanjske gradnje pod pogojem, da imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih sredstev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0080/2008
Lendava, dne 13. februarja 2009
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost