Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

Ob-1774/09 , Stran 334
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: prodajalec). 2. Predmet prodaje je 1694 navadnih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic delniške družbe Cestno podjetje Ptuj d.d., kar predstavlja 1,129959% delež v kapitalu družbe. 3. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za vložitev ponudb. 4. Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno ter rok in način plačila kupnine. Rok plačila kupnine ne sme biti daljši od 8 dni od dneva sklenitve pogodbe, ponudnik pa lahko ponudi tudi krajši rok. 5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni vplačati varščino v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije št. 01296-0100016538, s pripisom »Varščina za ponudbo nakupa delnic«. 6. Ponudbi je potrebno priložiti dokazilo o vplačani varščini. 7. Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 10 dni po končanem izboru. 8. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena, pri čemer si prodajalec z namenom dosega najvišje ponudbene cene dopušča možnost pogajanja. Višina ponujene cene ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti, ki znaša 14,91 EUR na delnico. Delnice se prodajajo v paketu. 9. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji delnic s ponudnikom oziroma lahko začeti postopek, na predlog komisije, do sklenitve pravnega posla, ustavi. 10. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, v zaprti kuverti s pripisom: »Ponudba za nakup delnic – Ne odpiraj«, najpozneje do 27. 2. 2009 do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 11. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bo komisija zavrgla in o tem obvestila ponudnika. 12. O izbiri najugodnejšega ponudnika, oziroma o odločitvi komisije, bodo ponudniki obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 5 dni po končanem izboru. 13. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji delnic najkasneje v roku 10 dni od prejema sklepa o izbiri. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe, prodajalec vplačano varščino zadrži. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu pogodbe oziroma izstavitvi računa. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. 14. Vsi stroški povezani s prodajo finančnega premoženja bremenijo izbranega ponudnika. 15. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, soba št. 31/II, tel. 02/748-29-73 – kontaktna oseba Metka Sršen Oros.

AAA Zlata odličnost