Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23. 2. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

505. Sklep o izvolitvi kandidata Republike Slovenije za sodnika Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

554. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

506. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2009
507. Sklep o najnižji pokojninski osnovi
508. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
509. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
510. Sklep o znesku državne pokojnine
511. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
512. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
513. Sklep o uskladitvi dodatkov k pokojninam
514. Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 2009

OBČINE

Beltinci

547. Sklep o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka

Braslovče

515. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA9 – RAKOVLJE TERASA 3

Brezovica

516. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje
517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
518. Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica
519. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Brezovica

Grosuplje

520. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Horjul

521. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode

Idrija

522. Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Idrija
523. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju
524. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija

Kočevje

525. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Koper

526. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta „Zazidava Ulica 15. maja‘‘

Kranjska Gora

527. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Krško

548. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Krško

Lendava

549. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje

Log-Dragomer

528. Odlok o prometni ureditvi v Občini Log – Dragomer
529. Sklep o soglasju k povečani ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Log – Dragomer
530. Sklep o uskladitvi zneska o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Log – Dragomer

Majšperk

531. Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Občine Majšperk v Svet OŠ Majšperk

Medvode

532. Sklep o uvrstitvi v.d. direktorja v plačni razred
550. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2009
551. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2010

Puconci

533. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Razkrižje

552. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje

Sežana

534. Odlok o mladinskem delu v Občini Sežana
535. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
536. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje C-02 in C-03 v Sežani
537. Sklep o sprejemu Letnega progama kulture Občine Sežana za leto 2009
538. Sklep o sprejemu Letnega progama športa v Občini Sežana za leto 2009

Slovenska Bistrica

539. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2009
540. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Slovenska Bistrica
541. Odlok o grbu in zastavi Občine Slovenska Bistrica
542. Sklep o novi vrednosti točke za izračun najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Slovenska Bistrica
553. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti

Šempeter-Vrtojba

543. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

Zreče

544. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PTC Tržnica Zreče

Žetale

545. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
546. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

555. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti