Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

556. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora
557. Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
558. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob reki Savinji v naselju Raduha v občini Luče
559. Uredba o določitvi zneska trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol
560. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
561. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive
562. Uredba o spremembi Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja
563. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin
584. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju

Sklepi

564. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2009
565. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve okolja z emisijo ogljikovega dioksida za leto 2009
583. Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2009

MINISTRSTVA

566. Pravilnik o preverjanju usposobljenosti delavnic za vzdrževanje železniških vozil
567. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
568. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju pripora
569. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju
570. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2009
585. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

571. Tarifa o vrednosti točke za leto 2009 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
572. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

586. Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)

OBČINE

Bled

573. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled

Črnomelj

574. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica

Kanal ob Soči

575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči

Kobilje

576. Sklep o pričetku izdelave podrobnega prostorskega načrta za obrtno cono v Kobilju

Mirna Peč

577. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč

Oplotnica

578. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2007

Sevnica

579. Odredba o določitvi območja umirjenega prometa
580. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
581. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmarješke Toplice

582. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2009

POPRAVKI

587. Popravek Uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Izola
588. Popravek Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
589. Popravek zaporedne številke objave akta
590. Popravek Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica
591. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica
592. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov Občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost