Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

593. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
594. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, Ročice, Brusnika, Radovne, Završnice in Vipave za proizvodnjo električne energije
595. Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahinja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije
645. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
646. Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013

Sklepi

596. Sklep o določitvi denarnega nadomestila za nastanitev v skladu z Zakonom o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču
597. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil
647. Sklep o določitvi količine električne energije, proizvedene s sosežigom biomase, ter o višini premije v letu 2009

MINISTRSTVA

598. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije
599. Pravilnik o strokovnem usposabljanju serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline
600. Pravilnik o točkah VEM
601. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence
648. Pravilnik o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi
649. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju uspešnosti diplomatov
650. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

602. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrožnega sodišča v Murski Soboti
603. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča
604. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča
605. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Policijsko postajo in sodiščem
606. Sklep o zavrženju pobude za rešitev spora glede pristojnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

651. Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah

OBČINE

Ajdovščina

607. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina

Bled

608. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 1192/2 k.o. Želeče

Celje

609. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ljubečna (Cirkulan)
610. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret
611. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I
612. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta ETOL (spremembe in dopolnitve ZN ETOL) in Okoljskega poročila za Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta ETOL v Škofji vasi

Dobrepolje

613. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku komunalne opremljenosti, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo v naselju Tisovec v Občini Dobrepolje

Gornji Petrovci

614. Sklep o prenehanju delovanja Javnega stanovanjskega sklada Občine Gornji Petrovci

Jesenice

615. Sklep o podelitvi naziva častni občan Občine Jesenice Jožu Varlu

Kozje

616. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
617. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi

Kuzma

618. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2008
619. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2009
620. Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kuzma

Litija

621. Pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Litija

Ljubljana

622. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje

Mirna Peč

623. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč
624. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko cono »Češenska hosta«

Novo mesto

625. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2009

Oplotnica

626. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 za območje Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 91/99), dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 26/04), dopolnitev 2002 – dodatek (Uradni list RS, št. 83/04)

Radeče

627. Sklep o izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovni objekt v Njivicah (sprememba in dopolnitev Zazidalnega načrta za ureditveno območje proizvodne in servisne dejavnosti Njivice pri Radečah)

Rečica ob Savinji

628. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rečica ob Savinji
629. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
630. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji
631. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji

Slovenj Gradec

632. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Slovenj Gradec
633. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec

Straža

634. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o spremembi pravilnika o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Novo mesto, z veljavnostjo za Občino Straža
635. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Straža
636. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Straža iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

Šmartno pri Litiji

637. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009

Tabor

638. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2009–2013

Trebnje

639. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje

Vipava

640. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Vojnik

641. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Vojnik cona 8 in 9

Žirovnica

642. Obvezna razlaga 29. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
643. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009
644. Sklep o nadaljevanju postopka priprave občinskega lokacijskega načrta za obrtno-poslovno cono v Žirovnici

POPRAVKI

652. Popravek Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Lendava
653. Popravek Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki
654. Popravek Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti