Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

655. Odlok o ustanovitvi in nalogah Ustavne komisije Državnega zbora (OdUNUK-1)
656. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1D)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

657. Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

696. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Sklepi

658. Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
659. Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013

MINISTRSTVA

660. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence
661. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovanju notarja
662. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami pravilnika, ki ureja elektromagnetno združljivost

USTAVNO SODIŠČE

663. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

664. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
665. Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2008
666. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

667. Tarifa o pravnih storitvah

OBČINE

Braslovče

668. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA26 – gospodarska cona Trnava zahod – območje individualnih hiš
669. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah
670. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja PA6 – Vikend naselje Letuš – desni breg

Celje

671. Pravilnik o postopku sprejema otrok v javne Vrtce Mestne občine Celje

Dobrna

672. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Dobrna

Dravograd

673. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dravograd
674. Sklep o določitvi višine zakupnin kmetijskih zemljišč Občine Dravograd za leto 2009
675. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2009

Jesenice

676. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)
677. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Jesenice

Novo mesto

679. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Ravne na Koroškem

680. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Ravne na Koroškem
681. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Daljnovod (DV) 2 × 110 kV RTP Ravne–RP Mežica« za območje Občine Ravne na Koroškem

Rogašovci

682. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
683. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci

Šempeter-Vrtojba

684. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Lada v Šempetru pri Gorici

Škocjan

685. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2009
686. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan
687. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan

Tabor

688. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2009

Tišina

689. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2009
690. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2010

Veržej

691. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Veržej

Vransko

692. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
693. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vransko
694. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko

Zreče

695. Odlok o opravljanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo v KS Stranice in KS Gorenje nad Zrečami

POPRAVKI

697. Tehnični popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01, 69/02, 92/02, 49/05, 109/06, 132/06 in 37/07 – sprememba)
AAA Zlata odličnost