Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

698. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-F)
699. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

747. Uredba o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije
748. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije

Sklepi

700. Sklep o razveljavitvi Sklepa o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Trstu

MINISTRSTVA

701. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga
702. Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju kazni zapora
704. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
705. Povprečni znesek subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008
749. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec februar 2009

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

706. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2009
750. Pravilnik o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
751. Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar na nosilcih besed
708. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja blaga in remitende (kalo, razbitje in okvara nosilcev besede, slike, zvoka)
709. Sprememba Tarifne priloge Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
752. Razpis volitev za člane nadzornega odbora in disciplinskih organov IZS

OBČINE

Ajdovščina

710. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina

Benedikt

711. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Benedikt

Braslovče

712. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA19 – Parižlje (Matvoz)
713. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž
714. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«

Celje

715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Šmartno v Rožni dolini
716. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gospodarska cona Vzhodne Trnovlje I«
717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija (NMK)
718. Sklep o uvrstitvi zemljišč v k.o. Celje v status grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Grad

719. Sklep o spremembi Sklepa o uradnem elektronskem poštnem naslovu občinske uprave Občine Grad
720. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2009

Lovrenc na Pohorju

721. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Mežica

722. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Daljnovod (DV) 2 × 110 kV RTP Ravne–RP Mežica« za območje Občine Mežica

Mislinja

723. Letni program športa v letu 2009, ki ga sofinancira Občina Mislinja

Naklo

724. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta območja SD 17/1 Naklo – sever

Osilnica

725. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Osilnica

Pivka

726. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo v Pivki (planska celota P1-S8-P3/O)
727. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Pivka
728. Odlok o spremembi Odloka o načinu in pogojih izvajana gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč
729. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka

Postojna

730. Odlok o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Postojna
731. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2009
732. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah Občine Postojna
733. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni

Prevalje

734. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Daljnovod (DV) 2 × 110 kV RTP Ravne–RP Mežica« za območje Občine Prevalje

Sveti Jurij ob Ščavnici

735. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Ugotovitvenega sklepa o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta OPN

Škofja Loka

736. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za komunalno ureditev naselij Stara Loka, Virlog, Binkelj, Trnje in Vešter

Trebnje

737. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.
738. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje
739. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Trebnje
740. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za izobraževanje in kulturo
741. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie

Turnišče

742. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Turnišče
743. Odlok o plakatiranju v Občini Turnišče
744. Odlok o občinskih taksah v Občini Turnišče

Vojnik

745. Letni program športa Občine Vojnik za leto 2009

Zagorje ob Savi

746. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje »Loke« v Kisovcu

POPRAVKI

753. Popravek Sklepa o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti