Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13. 3. 2009

Kazalo

713. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž, stran 2507.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 18. seji dne 4. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž
1. člen
Drugi odstavek 2. člena Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž (Uradni list RS, št. 87/08) se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Program opremljanja je izdelan za obračunsko območje, ki obsega parcele št. *86, 126/10, 126/11, 126/12, 126/13 – del, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17, 126/18, 126/19 – del, 126/23 – del, 126/24, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 129, 131, 132, 133/1, 134, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 138/1, 138/8, 138/9, 138/12, 138/16, 138/21, 138/22, vse k.o. Šmatevž.«
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Občina bo zagotovila komunalno opremo po dinamiki, ki je prikazana v posebnem gradivu in je priloga odloka. Strokovne službe občine bodo, ob sprejetju načrta razvojnih programov za izvedbo programa opremljanja, izdelale natančnejši rokovnik izvedbe programa opremljanja.«
3. člen
Tretji odstavek 15. člena odloka se dopolni in spremeni tako, da se glasi:
»Komunalni prispevek se plača kot enkratni znesek. Komunalni prispevek plača zavezanec v 30 dneh od pravnomočnosti odločbe, če je odločba izdana po uradni dolžnosti. Če je odločba izdana na zahtevo zavezanca, se komunalni prispevek plača pred izdajo gradbenega dovoljenja. Kot plačilo komunalnega prispevka se šteje tudi sklenitev pogodbe o opremljanju iz 14. člena odloka.«
4. člen
V 22. členu odloka se pred prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje, opredeljeno v spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Šmatevž (Uradni list RS, št. 111/06).«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/3-2009
Braslovče, dne 4. marca 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.