Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009

Kazalo

620. Pravilnik za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kuzma, stran 2233.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99 in 11/06) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuzma na 15. redni seji seji dne 25. februarja 2009 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Kuzma določa način, pogoje, merila in postopek razdelitve sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kuzma.
2. člen
(višina sredstev)
Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kuzma se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi Občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
(izvajalci športnih programov)
Izvajalci športnih programov (Letnega programa športa) so:
– športna društva,
– panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
4. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da športne programe izvajajo na območju Občine Kuzma,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Kuzma in imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost (pogoj velja tudi za javne zavode iz prejšnjega člena),
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (strokovne delavce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene delavce za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost,
– da so registrirani in na območju Občine Kuzma delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (pogoj velja samo za društva in zveze).
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
(vsebina sofinanciranja)
Občina Kuzma v skladu s sprejetim Letnim programom športa in razpoložljivimi sredstvi v sprejetem proračunu občine sofinancira naslednje vsebine:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje zvez športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezne športne panoge in drugih asociacij v športu ter izvedba njihovih programov,
– propagandna dejavnost v športu,
– športne prireditve,
– promocija športa in občine s športom,
– informiranje o športu v medijih,
– mednarodna dejavnost v športu,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.
III. POSTOPEK IZBORA ŠPORTNIH PROGRAMOV ZA SOFINANCIRANJE
6. člen
(določitev programov športa)
Letni program športa določa programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, pri čemer se upošteva tradicija in posebnosti športa v občini in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
Športni programi izvajalcev, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna, se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu s sprejeto zakonodajo in določbami tega pravilnika.
7. člen
(imenovanje in sestava komisije)
Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan s pisno odločbo.
Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in člani komisije morajo imeti ustrezne izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo vlog.
Predsednik in člani komisije ne smejo kandidirati na razpisu za sofinanciranje športnih programov in ne smejo biti z vlagatelji interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja.
8. člen
(javni razpis)
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Kuzma. Razpis mora trajati najmanj 30 dni.
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– predmet javnega razpisa,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
9. člen
(razpisna dokumentacija)
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
10. člen
(vsebina vloge)
Vlagatelji morajo vloge oddati na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju,
– navedbo programov za katere vlagatelj kandidira,
– natančen opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisa in razpisne dokumentacije.
Vloga je popolna, če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
11. člen
(postopek odpiranja vlog)
Postopek odpiranja vlog vodi komisija iz 7. člena tega pravilnika. Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so bile vložene.
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev mora komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
12. člen
(sprejem odločitve in obveščanje)
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev.
Ta predlog podpišejo predsednik in člani komisije. Na osnovi predloga sofinanciranja izvajalcev, izda občinska uprava sklep o izbiri izvajalcev.
Zoper tak sklep je dovoljena pritožba. O pritožbi odloči župan.
13. člen
(obveščanje)
Občinska uprava je dolžna v roku, ki je bil naveden v objavi javnega razpisa obvestiti vse vlagatelje o svoji odločitvi.
IV. SKLENITEV POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
14. člen
(podpis pogodbe)
Občinska uprava mora hkrati s sklepom o izbiri pozvati vlagatelje k podpisu pogodbe.
Če se vlagatelj v roku 8. dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
15. člen
(sklepanje pogodb)
Za sofinanciranje izbranih letnih programov se sklene pogodba med občino in izvajalcem.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
V. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
16. člen
(merila za vrednotenje športnih programov)
Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Kuzma se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in vnaprej določenih meril.
Merila in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kuzma so sestavni del tega pravilnika.
VI. ŠPORTNI OBJEKTI
17. člen
(pravica do brezplačne uporabe športnih površin in objektov)
Izvajalci programov športa v javnem interesu v Občini Kuzma imajo pravico do brezplačne uporabe športnih površin in objektov v lasti, najemu ali upravljanju Občine Kuzma ali njenih javnih zavodov v obsegu in sklenjenih pogodb o sofinanciranju športnih programov s posameznimi izvajalci športnih programov.
18. člen
(plačilo najemnine za športne objekte)
Izvajalci športnih programov morajo za izvajanje svojih programov izven obsega uporabe športnih objektov plačati najemnino športnih objektov določene s pogodbo.
Kadar je interes posameznega izvajalca športnega programa takšen, da športni objekt funkcionira izven časovnih okvirov, ki so v interesu lastnika in upravljavca objekta, mora za takšno obratovanje plačati najemnino športnega objekta po ceni, ki velja za konkretni športni objekt.
19. člen
(priprava urnika)
Urnik in cenik uporabe športnih objektov in površin za posamezno leto pripravi posamezni upravljavec le-teh za izvajanje programov športa iz Letnega programa športa v sodelovanju z izvajalci športnih programov.
Urnik uporabe športnih objektov sprejme župan, na predlog posameznega upravljavca športnih objektov in športnih površin.
VII. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB
20. člen
(spremljanje izvajanja pogodb)
Občina Kuzma spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa športa:
– z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– z možnostjo, da kadarkoli preko nadzornega odbora občine preveri namensko porabo sredstev,
– s poročili o poteku letnega programa in porabi sredstev,
– z zaključnim računom posameznega izvajalca športnih programov.
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah oziroma najkasneje do konca marca za preteklo leto, Občini Kuzma predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo, ter vsebinsko poročilo o izvedbi programov. Kolikor prejemniki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim sredstva ukinejo, že prejeta sredstva pa mora prejemnik vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Občinska uprava in nadzorni odbor občine lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
Če izvajalec do rokov dogovorjenih s pogodbo ne predloži vsebinskega poročila in dokazil se smatra, da programa ni izvajal, zato je dolžan vrniti vsa prejeta skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
21. člen
(smiselna uporaba zakonov)
Za vsa ostala vprašanja postopka, ki niso določena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku in Zakona o javnem naročanju.
VIII. KONČNA DOLOČBA
22. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 900-1/2009-1
Kuzma, dne 25. februarja 2009
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost