Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2009 z dne 23. 2. 2009

Kazalo

528. Odlok o prometni ureditvi v Občini Log – Dragomer, stran 2037.

Na podlagi 15. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 57/08 – ZLDUVCP, 73/08 Odl.US: U-I-295/05-38) in 16. člena Statuta Občine Log – Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log – Dragomer na 18. redni seji dne 11. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o prometni ureditvi v Občini Log – Dragomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se določa prometna ureditev na javnih prometnih površinah v Občini Log – Dragomer.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– naprave za umirjanje prometa so fizične, svetlobne ali druge naprave in ovire, s katerimi se udeležencem cestnega prometa onemogoči vožnja z neprimerno hitrostjo ali se jih opozori na omejitev hitrosti na delu ceste;
– območje umirjenega prometa je cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjena predvsem pešcem in je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo;
– intervencijska vozila so vozila organov in organizacij, ki opravljajo intervencijske naloge skladno z zakonskimi pooblastili, ter vozila, ki opravljajo intervencijsko dejavnost na področju gospodarskih javnih služb;
– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj;
– modre cone so območja kratkotrajnega parkiranja, ki morajo biti označena s predpisano prometno signalizacijo. Označbe na vozišču ali drugi prometni površini, s katerimi so označena posamezna mesta ali pas za parkiranje, na katerih je parkiranje časovno omejeno, morajo biti modre barve;
– ustavitev je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da se naloži oziroma razloži tovor ali odpravi okvara na vozilu.
(2) Drugi uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot v Zakonu o varnosti cestnega prometa oziroma v Zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 Odl.US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP).
II. PROMETNA UREDITEV
3. člen
(določitev javnih prometnih površin)
Javne prometne površine po določbah tega odloka so vse kategorizirane občinske ceste (v nadaljevanju: javne ceste), kolesarske steze, pločniki, parkirne površine, avtobusna postajališča in urejene pešpoti, ki služijo namenu odvijanja cestnega prometa.
4. člen
(promet na javnih površinah)
Promet na javnih površinah iz 3. člena tega odloka se odvija na način in pod pogoji, določenimi s postavljeno prometno signalizacijo, ki promet na posamezni javni površini dovoljuje, omejuje ali prepoveduje ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
5. člen
(določitev prometne ureditve)
(1) Občinski svet z odredbo določi prometno ureditev javnih prometnih površin v primerih:
– vzpostavitve enosmerne ulice,
– uvedbe modre cone,
– postavitve naprav za umirjanje prometa,
– vzpostavitve območja omejene hitrosti (cona 30),
– vzpostavitve območja umirjenega prometa.
(2) Občinska uprava na podlagi Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 72/08) s sklepom določi prepoved ali omejitev prometa in prometno signalizacijo ter opremo na javnih cestah.
III. OMEJITVE IN PREPOVED PROMETA
6. člen
(umirjanje prometa)
(1) Za območje umirjenega prometa se določi del javne ceste ali javno cesto v naselju ali del naselja, kjer obstaja povečana nevarnost za varnost udeležencev v prometu.
(2) Območje iz prejšnjega odstavka se označi z ustrezno signalizacijo.
(3) Za zagotavljanje dodatne prometne varnosti posebnih kategorij udeležencev v prometu se lahko na podlagi veljavnih predpisov in upravičenosti zahtev za zavarovanje pešcev, šolarjev ali v primerih potrebnega umirjanja prometa, promet umirja z napravami in ukrepi za umiritev prometa.
7. člen
(promet na površinah za pešce)
(1) Prometne površine, namenjene pešcem, so posebej označene s prometno signalizacijo.
(2) Na prometnih površinah za pešce je prepovedan promet, ustavljanje in parkiranje vozil, razen za komunalna vozila, intervencijska vozila policije, občinskih inšpektorjev in občinskih redarjev, gasilcev ter prve pomoči. Promet s kolesi in drugimi posebnimi prevoznimi sredstvi je na prometnih površinah za pešce dovoljen s hitrostjo, ki ne sme presegati hitrosti gibanja pešcev.
(3) Promet z vozili na površinah za pešce je dovoljen samo za stanovalce, ki imajo na teh površinah vhod v garažo oziroma na dvorišče.
(4) Kadar je na prometnih površinah za pešce izjemoma dovoljen promet z vozili, je hitrost vožnje omejena na 5 km/h.
IV. USTAVITEV IN PARKIRANJE
8. člen
(prepoved ustavitve)
Ustavitev je prepovedana:
– na prehodu za pešce in na razdalji manj kot 5 m pred prehodom;
– na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti ali kolesarskem pasu;
– na križišču in na razdalji manj kot 15 m od najbližjega roba prečnega vozišča pred križiščem;
– v podvozu, na mostu in na nadvozu;
– na označenem avtobusnem postajališču. Zaradi vstopa ali izstopa potnika je dovoljena ustavitev na postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet;
– na ozkem ali nepreglednem delu javne ceste (ovinku, pod vrhom klanca ipd.),
– na delu javne ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na javni cesti, široki manj kot 3 m; na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni znak;
– na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu ali onemogočilo dovoz na dvorišče stavbe, do garaže, skladiščnega prostora ali drugega podobnega objekta ali do zasebnega zemljišča;
– na označenem parkirnem prostoru za invalide oziroma invalidke, razen za invalide in invalidke, ki imajo veljavno parkirno karto;
– na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom.
9. člen
(parkiranje)
(1) Parkiranje vozil je na območju občine dovoljeno le na javnih parkirnih površinah.
(2) Javne parkirne površine so površine, določene s prometno signalizacijo kot parkirni prostor.
10. člen
(ustavitev in parkiranje tovornih motornih vozil in priklopnikov ter avtobusov)
Ustavitev in parkiranje tovornih motornih vozil in priklopnikov ter avtobusov je dovoljeno le na parkirnih površinah, ki so za to s prometnim znakom posebej določene.
11. člen
(prepoved parkiranja počitniških prikolic, bivalnih vozil, avtomobilskih priklopnikov, zapuščenih vozil)
Na javnih površinah je prepovedano parkirati počitniške prikolice, bivalna vozila in druge avtomobilske priklopnike, zapuščena vozila ali kako drugače zasesti te površine.
12. člen
(parkiranje ob prireditvah)
Občina lahko ob prireditvah dovoli parkiranje na javnih prometnih površinah na način, da parkiranje ne ovira prometa, da ne ogroža varnosti udeležencev v prometu, da zagotavlja dostop do dvorišč in dostop intervencijskih vozil.
13. člen
(uporaba javnih parkirnih površin)
(1) Na javnih parkirnih površinah je po pridobitvi ustreznega dovoljenja občine dovoljeno postavljanje prodajnih stojnic, mizic in podobno.
(2) V dovoljenju občine mora biti navedena točna lokacija, čas in pogoji postavitve.
14. člen
(odlaganje blaga oziroma tovora)
Blago oziroma tovor odložen na javno prometno površino, mora naročnik v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v roku osmih ur odstraniti in površino vzpostaviti v prvotno stanje.
15. člen
(vzdrževanje javnih parkirnih površin; škoda)
(1) Upravljavec javnih parkirnih površin je dolžan skrbeti za vzdrževanje prometne signalizacije ter skrbeti za red in čistočo na teh površinah.
(2) Lastnik in upravljavec teh površin ne odgovarjata za škodo, ki nastane na parkiranem ali ustavljenem vozilu.
16. člen
(dostava)
(1) Na javnih prometnih površinah, kjer je prepovedano parkiranje in ustavitev, je dovoljena ustavitev vozil za toliko časa, kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki ali da se naloži oziroma razloži tovor, razen na površinah, določenih v 8. členu tega odloka.
(2) Če je ustavitev vozil na javni površini potrebna zaradi izvajanja gradbenih del na zasebnih parcelah in če taka ustavitev traja več kot eno uro, je potrebno pridobiti soglasje občine oziroma dovoljenje za zaporo ceste.
V. ODSTRANITEV IN HRAMBA ZAPUŠČENEGA VOZILA
17. člen
(odstranitev in hramba zapuščenega vozila)
(1) V primeru, da policist, občinski redar ali inšpektor, pristojen za nadzor cest, najde zapuščeno vozilo, namesti nanj pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
(2) Če lastnik ne odstrani zapuščenega vozila v treh dneh, ga na njegove stroške odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Po treh mesecih se zapuščeno vozilo lahko uniči.
VI. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
18. člen
(ureditev avtobusnih postajališč izven vozišča)
Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje potnikov na javni cesti in na delu državne ceste skozi naselje, morajo biti izven vozišča ter izpolnjevati tehnične normative in minimalne pogoje, ki so določeni s predpisi.
VII. UDELEŽBA ŽIVALI V PROMETU
19. člen
(vprežna vozila)
Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati vprežnih vozil in vprežnih ter jezdnih živali brez nadzora.
20. člen
(domače živali)
(1) Domače živali (psi, mačke, perjad, drobnica in večje živali) so lahko na javnih prometnih površinah le v spremstvu osebe, ki jih varno vodi.
(2) Pse in druge živali, ki lahko ogrožajo promet ali pešce, se sme voditi po javnih prometnih površinah le na vrvici.
(3) Gonjenje, vodenje in počitek živali na poteh, ki so izključno namenjene kolesarjenju, je prepovedano.
(4) Živali ob javnih cestah in drugih javnih prometnih površinah morajo biti pod nadzorstvom ali zavarovane tako, da ne morejo priti na javno cesto ali na drugo javno prometno površino.
VIII. NADZOR
21. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja občinski redar ali inšpektor, pristojen za nadzor cest.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
(globe)
(1) Z globo 160 EUR se kaznuje oseba, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom 7. člena tega odloka.
(2) Z globo 40 EUR se kaznuje oseba, ki ravna v nasprotju s prvo, tretjo in peto alinejo 8. člena tega odloka.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje oseba, ki ravna v nasprotju z drugo, četrto, šesto, sedmo, osmo, deveto ali deseto alinejo 8. člena, ter 9., 10., 11., 14. ali 16. členom tega odloka.
(4) Z globo 800 EUR se kaznuje pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena, odgovorna oseba pa z globo 80 EUR.
(5) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena odstranitev v skladu s prvim odstavkom 17. člena tega odloka.
(6) Z globo 40 EUR se kaznuje oseba, ki ravna v nasprotju z 19. in 20. členom tega odloka.
23. člen
Za določitev ostalih glob za ravnanje v nasprotju z določili tega odloka se neposredno uporablja Zakon o varnostni cestnega prometa.
X. KONČNA DOLOČBA
24. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 370-2/2009
Dragomer, dne 11. februarja 2009
Župan
Občine Log – Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti