Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

485. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Virmaše in Grenc, stran 1905.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 38. in 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Virmaše in Grenc
1. člen
(predmet programa priprave)
S tem sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Virmaše in Grenc (v nadaljevanju: občinski podrobni prostorski načrt) se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta in drugi udeleženci,
– financiranje priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– objava sklepa.
2. člen
(ocena stanja, razlogi)
(1) Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebna zaradi novogradnje kanalizacijskega omrežja, posodobitve obstoječega sekundarnega vodovodnega omrežja in izgradnje plinovoda na območju naselij Virmaše in Grenc (v nadaljevanju: območje občinskega podrobnega prostorskega načrta).
Zaradi boljše izvedbe in racionalizacije stroškov je skupaj z obnovo dotrajane vodovodne mreže predvidena istočasno izgradnja sistema za odvajanje komunalne in padavinske vode s čiščenjem onesnažene vode na obstoječi Centralni čistilni napravi na Suhi in izgradnja distribucijskega plinovodnega omrežja.
Kolikor bo iz smernic nosilcev urejanja prostora zahtevana razširitev obsega posegov ali novi infrastrukturni posegi, se le-te obravnava v sklopu občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(2) V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1988 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00 28/01, 116/02 in 103/04) je za območja občinskega podrobnega prostorskega načrta predvidena posodobitev obstoječega sekundarnega vodovodnega omrežja, izgradnja kanalizacijskega in plinovodnega omrežja.
(3) Osnova za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je Idejna zasnova št. 2962/07, ki jo je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. januarja 2009.
3. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine, potrebne za izgradnjo in obratovanje načrtovanega vodovodnega, kanalizacijskega in plinovodnega omrežja vključno z ureditvijo pripadajoče prometne, energetske in komunalne infrastrukture, na katerih se po izvedbi posegov na njih vzpostavi prejšnje stanje. Po potrebi se lahko glede na nove podatke med izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta ureditveno območje tudi spremeni.
(2) Občinski podrobni prostorski načrt obravnava ureditev naslednje komunalne in energetske infrastrukture na območju naselij Virmaše in Grenc:
a) Vodovodno omrežje
Z načrtovano izgradnjo vodovodnega omrežja se zagotovi kvalitetno in redno oskrbo vseh porabnikov ter ustrezne tlačne razmere v cevovodih in požarno varnost v naselju.
Predvidena je zamenjava sekundarnega cevovoda in neustreznega premera cevi DN 80 na DN 100. Predvidene so duktil cevi in polietilenske cevi.
Za požarne namene je treba na ustreznih razdaljah predvideti nadtalne hidrante.
b) Kanalizacijsko omrežje
Na celotnem obravnavanem območju je predviden ločen sistem kanalizacije.
Komunalne odpadne vode vzhodno od regionalne ceste Kranj – Škofja Loka se odvaja preko načrtovane kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod, ki se priključi na obstoječo kanalizacijo na obravnavanem območju in spelje v CČN Škofja Loka.
Padavinske odpadne vode se spelje v načrtovano kanalizacijo za odvod meteornih odpadnih vod in se jih preko ponikovalnic ali ponikovalnih jarkov ponika v podtalje. Padavinske odpadne vode iz prometnih površin se odvaja v ponikovalnice preko lovilcev olj.
c) Plinovodno omrežje
Na območju naselij Virmaše in Grenc se zgradi distribucijsko plinovodno omrežje (tlak 1 bar), ki se bo navezovalo na obstoječe plinovodno omrežje ob regionalni cesti Škofja Loka–Kranj.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, je izdelana idejna zasnova, katero se v fazi izdelave OPPN še dodatno preveri in utemelji.
5. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
Občinski podrobni prostorski načrt se izdela do oktobra 2009, in sicer po naslednjem terminskem planu:
– začetek – sklep o začetku priprave in objava v Uradnem listu, februar 2009,
– priprava osnutka OPPN, februar 2009,
– smernice nosilcev urejanja prostora, februar in marec 2009,
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN, marec 2009,
– sodelovanje javnosti, marec in april 2009,
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
– sodelovanje javnosti, april 2009,
– javna obravnava
– priprava predloga OPPN, maj in junij 2009,
– preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN priprava stališč
– mnenja nosilcev urejanja prostora, julij 2009,
– sprejem predloga OPPN, september 2009,
– sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave konkretnega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
2. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana,
3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Dunajska cesta 22, Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Kranj, Jezerska cesta 20, Kranj,
6. Loška komunala d.d. (vodovod, kanalizacija, plinovod, odpadki), Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka,
7. Elektro Gorenjska, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Mirka Vadnova 3A, Kranj,
8. Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj,
9. Holding Slovenske železnice d.o.o., Center za nepremičnine, Kolodvorska 11, Ljubljana,
10. Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Če se v postopku priprave osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega odstavka se določijo pred začetkom priprave občinskega podrobnejšega prostorskega načrta. Smernice mora pripravljavec občinskega podrobnejšega prostorskega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni od prejema vloge. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pri pripravi prostorskega akta so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije. V takih primerih mora pripravljalec svojo utemeljitev priložiti dopolnjenemu osnutku prostorskega akta, ki ga v skladu s 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pošlje nosilcem planiranja in doda predlogu prostorskega akta, ki ga pošlje v sprejem.
Nosilci urejanja prostora ne morejo v smernicah k izvedbenemu prostorskemu aktu postavljati pogojev, s katerimi bi spreminjali smernice, ki so jih podali k strateškemu prostorskemu aktu, ki je podlaga za načrtovano prostorsko ureditev.
K predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne oziroma ali so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, kot so jih podali v smernicah. Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v nasprotnem primeru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
7. člen
(financiranje)
Naročnik in investitor dokumenta je Občina Škofja Loka.
8. člen
(objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Škofja Loka.
Št. 350-1/2008
Škofja Loka, dne 9. februarja 2009
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost