Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

4567. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata poslanca Državnega zbora

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4568. Uredba o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah
4665. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Sklepi

4666. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za blagovne rezerve

Drugi akti

4569. Odločba o imenovanju Mateje Senih za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu Republike Slovenije s sedežem v Ljubljani

MINISTRSTVA

4570. Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti
4571. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2010
4572. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010
4573. Pravilnik o zimski opremi vozil v cestnem prometu
4574. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
4575. Pravilnik o obveščanju in objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti rastlinskih škodljivih organizmov v Republiki Sloveniji
4576. Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev
4577. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa
4578. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju s čolni
4667. Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
4668. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

USTAVNO SODIŠČE

4579. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega delovnega in socialnega sodišča
4580. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom
4581. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med sodiščem in prekrškovnim organom

BANKA SLOVENIJE

4582. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
4583. Sklep o spremembah Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

SODNI SVET

4584. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na mesta podpredsednika sodišča

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4585. Ugotovitveni sklep, da je mandat poslanca Državnega zbora Republike Slovenije prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov ZARES – nova politika
4586. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 5. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4587. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov
4588. Tarifa o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4589. Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije

OBČINE

Bled

4590. Odlok o spremembah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih
4591. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled
4592. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled

Brezovica

4593. Statut Občine Brezovica
4594. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
4595. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
4596. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
4597. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Brežice

4598. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1998 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 za potrebe širšega javnega pomena in potrebe gospodarskega sektorja: turizem, kmetijstvo (intenzivnejše), obrt – poslovne in proizvodne dejavnosti - dopolnitev v letu 2009

Celje

4599. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno

Črna na Koroškem

4600. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju januar–marec 2010

Dobje

4601. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2010

Dobrna

4662. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2009
4663. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2010
4664. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Dol pri Ljubljani

4602. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar 2010–marec 2010

Gornji Petrovci

4603. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2010

Idrija

4604. Dopolnitve Statuta Občine Idrija
4605. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija
4606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija
4607. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Idrija
4608. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2010
4609. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4610. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2010
4611. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2010
4612. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ig

4613. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4614. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kamnik

4615. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za območje B 26 Polje

Kobarid

4616. Sklep o dodelitvi statusa grajenega javnega dobra

Kozje

4617. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2010

Kranj

4618. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2010

Kranjska Gora

4619. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2008
4620. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2010
4621. Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Kranjska Gora
4622. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora
4623. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo)
4624. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2010
4625. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2010
4626. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2010
4627. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4628. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ljutomer

4629. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«

Mežica

4630. Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v obdobju januar–marec 2010

Mokronog-Trebelno

4631. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mokronog - Trebelno
4632. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog - Trebelno
4633. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog - Trebelno
4634. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Mokronožci Občine Mokronog - Trebelno
4635. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4636. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Mozirje

4637. Sklep o začasnem financiranju Občine Mozirje v obdobju januar–marec 2010
4638. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje

Puconci

4639. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Ribnica

4640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Ribnica
4641. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Ribnica

Rogašovci

4642. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2010

Slovenska Bistrica

4643. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2010

Sodražica

4644. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2010
4645. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem glasilu Suhorobar
4646. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Škofja Loka

4647. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka
4648. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Šmarje pri Jelšah

4649. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2010

Tabor

4650. Akt o spremembi Koncesijskega akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnja prizidka, adaptacija za širitev vrtca ter povečanje kapacitet jedilnice podružnične osnovne šole Tabor za namen uvedbe popolne devetletke

Tržič

4651. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2010
4652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tržič
4653. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
4654. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Tržič

Velike Lašče

4655. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Zagorje ob Savi

4656. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje zahodni del naselja Kisovec

Železniki

4657. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2010

Žetale

4658. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2009 – rebalans II
4659. Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne nagrade diplomantom Občine Žetale
4660. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4661. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Žetale

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

92. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvom za lokalno upravo in regionalni razvoj Republike Madžarske o spodbujanju čezmejnega sodelovanja lokalnih in regionalnih oblasti

Ministrstvo za zunanje zadeve

93. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Ukrajino o izmenjavi in vzajemnem varovanju tajnih podatkov
94. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije ter Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o gospodarskem sodelovanju in prenehanju veljavnosti Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti