Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

92. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvom za lokalno upravo in regionalni razvoj Republike Madžarske o spodbujanju čezmejnega sodelovanja lokalnih in regionalnih oblasti, stran 1661.

Na podlagi četrte alineje petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, in 76/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED SLUŽBO VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO IN MINISTRSTVOM ZA LOKALNO UPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE MADŽARSKE O SPODBUJANJU ČEZMEJNEGA SODELOVANJA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI
1. člen
Ratificira se Sporazum med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvom za lokalno upravo in regionalni razvoj Republike Madžarske o spodbujanju čezmejnega sodelovanja lokalnih in regionalnih oblasti, podpisan v Lendavi 17. oktobra 2007.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(*):
SPORAZUM MED SLUŽBO VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO IN MINISTRSTVOM ZA LOKALNO UPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE MADŽARSKE O SPODBUJANJU ČEZMEJNEGA SODELOVANJA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Ministrstvo za lokalno upravo in regionalni razvoj Republike Madžarske (v nadaljnjem besedilu: pogodbenika) sta se
– ob upoštevanju prijateljskih odnosov med državama,
– ob upoštevanju notranje zakonodaje in mednarodnopravnih obveznosti obeh držav,
– z zavedanjem pomembnosti in prednosti čezmejnega sodelovanja, opredeljenih v Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti, sestavljeni in sprejeti v Madridu 21. 5. 1980,
sporazumela:
1. člen
Pogodbenika se zavezujeta, da bosta zagotavljala in spodbujala možnosti za čezmejno sodelovanje na lokalni in regionalni ravni. Med drugim je namen povečati možnosti za boljše spoznavanje in razumevanje, hitrejši razvoj obmejnih območij, varstvo naravnih virov, pomoč ob nesrečah in katastrofah ter izboljšanje javnih storitev.
Pogodbenici z izrazom čezmejno sodelovanje razumeta vse dogovorjene upravne, tehnične, gospodarske, socialne ali kulturne ukrepe, katerih cilj je utrjevanje in razvoj dobrih sosedskih odnosov med območji na obeh straneh meje ter reševanje morebitnih vprašanj.
2. člen
Pogodbenika si prizadevata reševati morebitna sporna vprašanja lokalnega pomena, katerih rešitev je nujna za uspeh čezmejnega sodelovanja.
3. člen
Po tem sporazumu so lokalni in regionalni udeleženci:
– v Republiki Sloveniji: občine, zveze občin in pokrajine,
– v Republiki Madžarski: občine, mesta, županije in regije.
Pogodbenika se po diplomatski poti uradno obveščata o spremembah v organizaciji lokalnih in regionalnih oblasti.
4. člen
Pogodbenika si v okviru notranje zakonodaje z dogovarjanjem prizadevata lokalnim in regionalnim oblastem zagotoviti možnosti za vzpostavitev sodelovanja.
Pogodbenika se zavezujeta, da si bosta izmenjevala informacije, s katerimi bosta omogočala izpolnjevanje obveznosti po tem sporazumu. To so predvsem informacije s področja zakonodaje, ki se nanaša na lokalno in regionalno samoupravo.
5. člen
Vsaka pogodbenik ustanovi komisijo, ki proučuje veljavno notranjo zakonodajo in predpise ter opozarja na tiste zakonske določbe, ki bi lahko ovirale čezmejno sodelovanje.
Komisiji se najmanj enkrat letno sestaneta na skupnem zasedanju, da se posvetujeta in izmenjata ustrezne informacije o čezmejnem sodelovanju.
6. člen
Zasedanja komisij, ki se jih udeležijo predstavniki pogodbenikov, so izmenično na Madžarskem in v Sloveniji.
7. člen
Pogodbenik pošiljatelj krije stroške udeležbe svojih uradnikov in strokovnjakov, povezane z zasedanji komisij:
– potne stroške,
– stroške nastanitve,
– dnevnice,
– honorarje strokovnjakov.
Pogodbenik gostitelj krije stroške, povezane z zasedanji komisij, za:
– prehrano in potne stroške v državi gostiteljici,
– gradivo in prostore za zasedanja,
– honorarje strokovnjakov,
– stroške tolmačenja.
8. člen
Področja, ki se obravnavajo v okviru sporazumov o čezmejnem sodelovanju, so predvsem:
– razvoj lokalnih in regionalni oblasti,
– pomoč ob nesrečah,
– kultura in šport,
– turizem,
– drugi projekti iz pristojnosti lokalnih in regionalnih oblasti.
S soglasjem pogodbenikov se v druga področja čezmejnega sodelovanja vključijo tudi tretje strani.
9. člen
Ta sporazum v ničemer ne spreminja obsega in vrste pristojnosti lokalnih oblasti, kot jih določa notranja zakonodaja pogodbenikov.
10. člen
Obmejna območja po tem sporazumu so:
– v Republiki Sloveniji občine v razvojnih regijah Pomurje in Podravje,
– v Republiki Madžarski občine in mesta v zahodni Podonavski čezmejni regiji.
Pogodbenika se po diplomatski poti uradno obvestita o spremembah navedenih obmejnih območij.
Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenikov iz drugih zavezujočih mednarodnih sporazumov.
11. člen
Vlada Republike Slovenije obvesti generalnega sekretarja Sveta Evrope o podpisu tega sporazuma.
12. člen
Ta sporazum začne veljati trideseti dan po prejemu zadnjega uradnega obvestila o izpolnjenih notranjih pravnih pogojih, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma.
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsak pogodbenik lahko sporazum po diplomatski poti pisno odpove. Odpoved začne veljati tri mesece od dne, ko je drug pogodbenik prejel uradno obvestilo o odpovedi.
Sestavljeno v/na Lendavi dne 17. oktobra 2007 v dveh izvirnikih v slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku, pri čemer so besedila enako verodostojna. Ob morebitnih razlikah v razlagi sporazuma prevlada angleško besedilo.
Za Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
dr. Ivan Žagar l.r.
 
Za Ministrstvo za lokalno upravo in regionalni razvoj Republike Madžarske
Gordon Bajnai l.r.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA FOR LOCAL SELFGOVERNMENT AND REGIONAL POLICY AND THE MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT AND REGIONAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON THE FOSTERING OF TRANSFRONTIER CO-OPERATION BETWEEN LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES
The Government Office of the Republic of Slovenia for Local Self-Government and Regional Policy and the Ministry of Local Government and Regional Development of the Republic of Hungary (hereinafter Contracting Parties)
– having regard to the friendly relations between the states;
– having regard to the national legislation and the obligations of international law of both states;
– being aware of the importance and advantages of transfrontier co-operation laid down in the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities done and adopted in Madrid, 21 May 1980;
have agreed as follows:
Article 1
The Contracting Parties undertake to facilitate and foster opportunities for transfronties co-operation on local and regional level. The purpose is among others to improve opportunities for a better acquaintance and understanding, a faster development of frontier regions, protection of natural resources, mutual assistance in disasters and catastrophes and the improvement of public services.
For the Contracting parties transfrontier co-operation shall mean any agreed administrative, technical, economic, social or cultural actions designed to reinforce and develop good neighbourly relations between the regions on both sides of the frontier and to solve any issues which may arise in this region.
Article 2
The Contracting Parties shall strive to resolve any contested issues of local importance the preliminary solution of which is requisite for a successful implementation of transfrontier co-operation.
Article 3
Pursuant to this Agreement the local and regional actors are:
– in the Republic of Slovenia: municipalities, municipality associations and regions.
– In the Republic of Hungary: municipalities, cities, counties and regions.
The Contracting Parties shall notify each other on the changes in the organisation of the local and regional authorities through diplomatic channels.
Article 4
The Contracting Parties shall in the framework of their national legislation pursue to ensure local and regional authorities the possibilities of establishing co-operation through mutual agreements.
The Contracting Parties undertake to exchange information which shall enable fulfilling the obligations arising from this Agreement. These are mainly legislative information relating to local and regional self-government.
Article 5
Each Contracting Party shall establish a Commission which shall investigate the national legislation and provisions in force drawing attention to the legislative provisions which might hinder transfrontier co-operation.
The Commissions shall meet at least once a year at a joint meeting to consult each other and exchange relevant information on transfrontier co-operation.
Article 6
The Commissions meetings between the representatives of the Parties shall take place alternately in Hungary and in Slovenia.
Article 7
The delegation Party shall bear the following costs in the course of the Commissions meetings by its own public officials and experts:
– travel expenses,
– accommodation,
– daily allowance,
– own expert fees.
The hosting Party shall bear the following costs encountered in the course of the Commissions meetings:
– catering and travel expenses in the host country,
– materials and venues for the meeting,
– expert fees,
– costs of interpreting.
Article 8
The subjects addressed in the framework of transfrontier co-operation agreements are above all:
– development of local and regional authorities;
– mutual assistance in disasters;
– culture and sports;
– tourism;
– other projects under the responsibility of local and regional authorities.
In case of mutual accordance, the Contracting Parties shall involve third parties in the framework of transfrontier co-operation.
Article 9
This Agreement shall not in any way after the scope and type of authority of local authorities determined by the national legislation of the Contracting Parties.
Article 10
According to this Agreement the transfrontier regions are:
– in the Republic of Slovenia the municipalities of development regions of Pomurje and Podravje.
– in the Republic of Hungary the municipalities and cities in the West Transdanubia transfrontier region.
The Contracting Parties shall notify each other on the changes of the above listed transfrontier regions through diplomatic channels.
This Agreement shall not influence the Contracting Parties’ existing rights and responsibilities arising from other binding international agreements.
Article 11
The Government of the Republic of Slovenia shall notify the Secretary-General of the Council of Europe of the signing of this Agreement.
Article 12
This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date of the receipt of the last notification with which the Contracting Parties inform each other of the completion of the internal legal conditions foreseen for this Agreement to enter into force.
This Agreement shall be indefinite duration. Each Contracting Party can denounce the Agreement with a written notice through diplomatic channels. The denunciation shall take effect three months after the receipt of the notification by the other Contracting Party.
Done in/at Lendava on 17(na th) October 2007 in duplicate in the Slovenian Hungarian and English language, all text being equally authentic. In case of divergence in the interpretation of this Agreement the English text shall prevail.
For the Government Office of the Republic of Slovenia for Local Selfgovernment and Regional Policy
Ivan Žagar, Phd (s)
 
For the Ministry of Local Government and Regional Development of the Republic of Hungary
Gordon Bajnai (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma je odgovorna Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-57/2009
Ljubljana, dne 3. decembra 2009
EVA 2009-1811-0034
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
(*) Besedilo sporazuma v madžarskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost