Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

Št. 032/2009-416-2745 Ob-8186/09 , Stran 3176
1. Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto 2010. 2. Na razpis se lahko prijavijo društva, skupine ali posameznik, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Občine Ljutomer, so registrirani najmanj eno leto, imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo po zakonu o društvih, imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje določene ljubiteljske kulturne dejavnosti, da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov in je izvedba programa primerljiva s povprečno kakovostjo v dejavnosti. 3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije se lahko dvignejo v Vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba 108, od dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo prijav, vsak dan, v času uradnih ur, oziroma na spletni strani Občine Ljutomer, www.obcinaljutomer.si. 4. Občina bo sofinancirala naslednja področja: – dejavnost sekcij v kulturnih društvih, skupinah in posameznikih v ljubiteljski kulturi redne dejavnosti po merilih v višini 60%, – prostočasne kulturne aktivnosti, kot so sodelovanje na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih v višini 10%, – izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v višini 10%, – delovanje v evropskem merilu v višini 5%, – uspehi v regijskem, državnem in evropskem merilu v višini 3%, – realizacija letnih programov z upoštevanjem dejanskega delovanja v občini in izven nje, organiziranje kvalitetnih samostojnih projektov v višini 5%, – kulturne prireditve in akcije ter dejavnost na področju varovanja kulturne dediščine v višini 5%, – druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost v višini 2%. Podrobneje so kriteriji in merila opredeljena v pravilniku. 5. Kot pravočasno vložene štejejo vse prijave, ki bodo poslane ali vložene do 29. januarja 2010, do 12. ure. Prijavitelji morajo prijavo poslati po pošti na naslov Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, ali jo do roka oddati v vložišču na istem naslovu, soba štev. 108, v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto 2010.« Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem. 6. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto 2010 znaša 22.885,00 €. 7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. 8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, kontaktna oseba Renata Zrinski, tel. 02/584-90-63.

AAA Zlata odličnost