Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4632. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog - Trebelno, stran 14162.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 (popr. – 31/00)) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 25. redni seji dne 2. 12. 2009 sprejel
P R A V I L NI K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog - Trebelno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa občine (v nadaljevanju: letni program).
(2) Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
Javni interes na področju športa v občini obsega naloge lokalnega pomena na vseh področjih športa, ki se uresničujejo tako, da:
– se zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje nacionalnega programa športa, in sicer programov, ki so v javnem interesu občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– registrirana športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
4. člen
(1) Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, navedeni v prejšnjem členu, imajo pravico do sofinanciranja programov športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini in delujejo na območju občine za občane občine, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (upošteva se število članov iz občine oziroma maksimalna višina sofinanciranja opredeljena v letnem programu),
– da imajo zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti), prostorske (sklenjene najemne pogodbe), ustrezno usposobljene strokovne delavce in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo, sredstva fundacije za financiranje športnih organizacij, zavoda za šport ...),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma evidenco o udeležencih programa,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto, oziroma kolikor ne delujejo najmanj eno leto, o sofinanciranju programov odloča za to pristojna komisija.
(2) V primeru, da se posamezni program izvaja v Občini Mokronog - Trebelno in je namenjen občanom Občine Mokronog - Trebelno, na razpis pa se z enakim programom ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Mokronog - Trebelno, je za izvajalca tega programa lahko izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v Občini Mokronog - Trebelno, izpolnjuje pa ostale pogoje.
(3) Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
5. člen
(1) Občina sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, naslednje vsebine:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDETOV
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.3. Športna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
2. ŠPORTNA REKREACIJA
3. KAKOVOSTNI ŠPORT IN VRHUNSKI ŠPORT
3.1. Kakovostni šport
3.2. Vrhunski šport
4. ŠPORT INVALIDOV
5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
5.1. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
5.2. Športne prireditve
5.3. Delovanje športnih društev in športne zveze
5.4. Športni objekti.
(2) Vrednost sofinanciranih športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športne dejavnosti in je izražena v točkah. Vrednost točke po posameznih programih se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej in glede na skupno točkovno vrednost ponujenih programov. Vrednost točke je praviloma enotna za posamezno področje. Ostanek nerazdeljenih sredstev se lahko na predlog komisije dodatno razdeli po posameznih področjih, vendar največ do višine zaprošenih sredstev izvajalcev.
(3) Za izvajanje letnih programov športa določi Občina Mokronog - Trebelno podrobnejša merila, ki vsebujejo:
– razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino,
– razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost,
– programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg,
– višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
6. člen
(1) Izvajanje občinskega programa športa se določi z Letnim programom športa, katerega potrdi in sprejme Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno.
(2) Z letnim programom se določi področja, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter potrebna sredstva za izvedbo programov posameznih področij. S sprejemom občinskega proračuna se določi višino sredstev za sofinanciranje letnega programa. Kolikor pride pred objavo javnega razpisa do spremembe višine sredstev v proračunu, se sredstva opredeljena v letnem programu športa sorazmerno spremenijo.
(3) V letni program se uvrsti tista področja, ki so pomembna za občino, hkrati pa se upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v občini.
III. JAVNI RAZPIS
7. člen
(1) Občina za programe športa, ki jih sofinancira iz javnih sredstev, najmanj enkrat letno izvede javni razpis (v nadaljevanju: razpis), in sicer po sprejetju proračuna in letnega programa. Javni razpis se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom.
(2) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan.
(3) Župan pred objavo razpisa imenuje strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija). Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje novega člana. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje.
(4) Komisija je sestavljena iz treh članov v sestavi:
– en predstavnik občinskega sveta občine,
– dva predstavnika dejavnosti športa v občini.
Vsebina razpisa
8. člen
(1) Razpis mora vsebovati predvsem:
– navedbo naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet razpisa (področja, ki bodo sofinancirana),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– način izbora programov,
– navedbo na podlagi kakšnih meril bo narejen izbor,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– rok za prijavo na razpis,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
(2) Z dnem objave razpisa je zainteresiranim omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo in dvig razpisne dokumentacije. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili vlagatelju izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.
Postopek razpisa
9. člen
(1) Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo programov za katere prijavitelj kandidira,
– opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
(2) Če isti prijavitelj prijavlja več programov, mora:
– vsak program prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu).
(3) Prijava mora biti dostavljena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v razpisu.
(4) Predložena prijava mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« z navedbo razpisa, na katerega se nanaša.
(5) Prijava, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne vlagatelju.
10. člen
(1) Odpiranje prejetih prijav za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
(2) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
(3) O odpiranju prijav se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena in nazivi prijaviteljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti prijave z navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne prijave.
(4) Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost prijav glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
(5) Komisija ima nalogo, da na podlagi prijav na razpis, pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki mora biti opravljen na podlagi meril in višine proračunskih sredstev in ga podpišejo predsednik in člani komisije.
(6) Komisija predlog posreduje županu, ki izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega člena. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev. Hkrati s sklepom o izboru se pozove prejemnika k podpisu pogodbe.
(7) Župan obvesti vse vlagatelje vlog, ki niso bili izbrani, o odločitvi glede dodelitve sredstev. V obrazložitvi mora navesti razloge za svojo odločitev.
(8) Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za spremembe meril za vrednotenje športnih programov.
11. člen
(1) Komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozove tiste vlagatelje prijav, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
(2) Nepopolne prijave, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
(3) Komisija opravi strokovni pregled popolnih prijav ter jih oceni na podlagi pogojev in meril. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih prijav in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
IV. PRITOŽBENI POSTOPEK
12. člen
(1) Zoper izdan sklep ni pritožbe v upravnem postopku, je pa dopustna tožba na Upravno sodišče Republike Slovenije v Ljubljani, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve tega sklepa pisno ali ustno na zapisnik pri Upravnem sodišču. Predmet tožbe ne morejo biti merila za vrednotenje programa športa.
(2) Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
V. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
13. člen
Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebino in obseg izbranega programa,
– čas realizacije programa,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– vračilo sredstev, ki jih izvajalec nenamensko porabi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
14. člen
(1) Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za športne programe, so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
(2) Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in pogodbo, se sofinanciranje takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva. O nepravilnostih se obvesti komisijo.
(3) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
15. člen
(1) Izvajalcem športnih programov, ki so izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo programov omogoči uporaba športnih objektov, ki so v lasti ali upravljanju občine. Obseg koriščenja je odvisen od obsega izvajanja programa.
(2) Upravljavci objektov, ki so v lasti občine, morajo pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem športnih programov pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
16. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za šport, so dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih programov, vključno z dokazili, do datuma opredeljenega v pogodbi.
17. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje in izbor programov športa so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
VII. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 23/08).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0001/2008
Mokronog, dne 2. decembra 2009
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost