Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

Št. 09/0546 Ob-8183/09 , Stran 3189
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. 2. Predmet prodaje: – parc. št. 33.S, k.o. (418) Zabovci, prip. pri vl. št. 5, pašnik, v izmeri 445 m2, stavba v izmeri 466 m2 in dvorišče v izmeri 500 m2. Parcela št. 33.S, k.o. Zabovci, leži v območju stavbnih zemljišč in je obremenjena s služnostjo pravice dosmrtnega stanovanja. Parcela se nahaja v območju EŠD600891 Zabovci – Domačija Mehel (spomeniška zaščita). Nepremičnina se prodaja kot zaključena celota. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja navedene nepremičnine. Ponudnik mora ponudbi za nakup navedene nepremičnine priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. V ceno nepremičnine ni vključen 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 4. Ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, – navedbo nepremičnine, ki se kupuje kot celota, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne, – dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine, – potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta, in kopijo davčne številke (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register, – izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe), – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu, – izjava o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na ponudbo do 28. 2. 2010. 5. Najnižja ponudbena cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje, znaša 42.767,00 €. 6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. 7. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu vidno – kupljeno; b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Markovci, št. 01368-0100017763. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika; c) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb; d) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo; e) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla; f) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Markovci in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 8. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudniku povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 9. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 30. 12. 2009, do 12. ure, na naslov: Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnine k.o. Zabovci – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 10. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo. 11. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. 12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost občan Občine Markovci oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Markovci. Če je med ponudniki več občanov Občine Markovci oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini Markovci, oziroma če jih ni, se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo za posamezno enoto. 13. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če njihova ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. 14. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Marinko Bezjak Kolenko, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, tel. 02/788-88-87, e-pošta: marinka.kolenko@markovci.si. 15. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri Branku Kostanjevcu, Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Makovci, tel. 02/788-88-83, e-pošta: branko.kostanjevec@markovci.si.

AAA Zlata odličnost