Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2009 z dne 18. 12. 2009

Kazalo

4662. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2009, stran 14219.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 25. seji dne 14. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
1. člen Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2009 (Uradni list RS, 57/2009) se spremeni tako, da glasi:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v eurih|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    |   Rebalans|
|                        |   proračuna|
|                        | za leto 2009|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   4.416.647|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   1.504.216|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   1.326.935|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   1.186.158|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    57.348|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    83.429|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    177.280|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    76.910|
|   |od premoženja              |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |      385|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |     1.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    32.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    66.985|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    219.409|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |       0|
|   |sredstev                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    219.409|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   2.693.023|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   1.999.121|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    693.902|
|   |proračuna iz sredstev EU         |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |783 Prejeta sredstva iz proračune EU za |       0|
|   |kohezijsko politiko           |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   4.793.574|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |    935.908|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    266.871|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    41.570|
|   |varnost                 |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    603.379|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|403 |Plačila domačih obresti         |     4.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    20.088|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |    629.723|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |    32.000|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    358.959|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    76.961|
|   |in ustanovam               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    161.803|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   3.152.434|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   3.152.434|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    75.509|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Invest. transferi pravnim in fizičnim|    60.058|
|   |osebam, ki niso prorač. uporabniki    |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    15.451|
|   |uporabnikom               |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   –376.927|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |    574.715|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |    574.715|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)          |    197.788|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH           |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |    574.715|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |    376.927|
+-----+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |    95.325|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |       |
+-----+-----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
2.
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0012/2009-1
Dobrna, dne 14. decembra 2009
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost