Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2009 z dne 14. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2009 z dne 14. 12. 2009, Kazalo


MINISTRSTVA

4515. Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju
4516. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bele Vode (2009–2018)
4517. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje programov izobraževanja, usposabljanja, vadbe varne vožnje in skupinskih delavnic ter izdaji dovoljenj za izvajanje programov
4518. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
4519. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal
4520. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2009

USTAVNO SODIŠČE

4521. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
4522. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 755/2005 z dne 6. 3. 2008

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4523. Splošni akti o spremembah Splošnega akta o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4524. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju Občine Hrastnik
4525. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Hrastnik
4526. Vsebina in oblika diplome IBS Mednarodne poslovne šole Ljubljana
4563. Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence

OBČINE

Beltinci

4527. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci

Bled

4528. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2010

Brezovica

4529. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica
4530. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje
4531. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani
4532. Pravilnik o dodeljevanju socialnovarstvene pomoči v Občini Brezovica

Cankova

4533. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Cankova za leto 2009
4534. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje Občine Cankova
4535. Sklep o začasnem financiranju Občine Cankova v obdobju januar–marec 2010
4536. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cankova za leto 2010

Dobrepolje

4537. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje/4

Dobrova-Polhov Gradec

4538. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica
4539. Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega vnebovzetja na Dobrovi pri Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
4540. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

Grad

4541. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Grad

Ivančna Gorica

4542. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta S 3/c – Kojina

Jesenice

4543. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Jesenice

Kanal ob Soči

4544. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči
4545. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4546. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4547. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kozje

4548. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Ljutomer

4549. Sklep o merilih za določitev plače direktorja in plačil predstavnikom ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d. o. o.

Loški Potok

4550. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Pivka

4551. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Eko vrtec v Pivki (planska celota P1-S10-CS ter delu planskih enot P1-S10-S1 in P1-S9-C1)

Polzela

4552. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v obdobju januar–marec 2010

Prebold

4553. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2008
4554. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2009

Straža

4555. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2010
4556. Odlok o priznanjih Občine Straža
4557. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini Straža

Škofljica

4558. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2
4559. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2010

Tabor

4560. Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor v obdobju januar–marec 2010

Zreče

4561. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Zreče

Žiri

4562. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2008

POPRAVKI

4564. Popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje B 20 Stol –južni del
4565. Popravek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žetale
4566. Popravek Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Pivka v obdobju 2007–2013
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti