Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2009 z dne 11. 12. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4452. Uredba o potrjevanju primernosti za sodelovanje na razpisih zveze Nato
4453. Uredba o dopolnitvi Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
4505. Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
4506. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa

Sklepi

4454. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o merilih za določanje višine subvencij za usposabljanje mladih raziskovalcev
4507. Sklep o določitvi obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2009
4508. Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009

MINISTRSTVA

4455. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
4456. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
4457. Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
4509. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (2009–2018)
4510. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
4511. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
4512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4458. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju
4459. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
4513. Navodilo o vsebini, načinu in rokih zbiranja in posredovanja podatkov o dospelih neporavnanih obveznostih poslovnih subjektov ter o prometu in stanjih na njihovih transakcijskih računih

OBČINE

Beltinci

4460. Odlok o rebalansu proračunu Občine Beltinci za leto 2009
4461. Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci

Braslovče

4462. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod
4463. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 29 Grajska vas - Poljane
4464. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah
4465. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 9 Rakovlje Terasa 3

Brezovica

4466. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2009

Cerkno

4467. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2009
4468. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2010
4469. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Črenšovci

4470. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Črnomelj

4471. Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj

Ivančna Gorica

4472. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ivančna Gorica
4473. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2009
4474. Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v Občini Ivančna Gorica

Kamnik

4475. Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
4476. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2010

Kobilje

4477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2009

Kočevje

4478. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje za leto 2010

Kranj

4479. Sklep o javni razgrnitvi

Litija

4480. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Ljubno

4481. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2010
4482. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2009

Mislinja

4483. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2009
4484. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Mislinja

Murska Sobota

4501. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2010

Podčetrtek

4485. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2009
4486. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2010
4487. Pravilnik o načinu oddajanja večnamenske športne dvorane, telovadnic in zunanjih športnih površin v Občini Podčetrtek v uporabo
4488. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2010
4489. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2010
4490. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
4491. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Podčetrtek

Ptuj

4502. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Radeče

4492. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovni objekt na Njivicah v Radečah

Rogatec

4493. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Rogatec
4494. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec

Šalovci

4495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2009

Šentrupert

4496. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentrupert
4497. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert
4498. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Trebnje

4503. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Trebnje
4504. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2010

Turnišče

4499. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče
4500. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Turnišče

POPRAVKI

4514. Popravek Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kozje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti