Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2055. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Kosovo

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2056. Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

MINISTRSTVA

2057. Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave
2058. Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli
2059. Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč
2060. Pravilnik o omejitvah letalskega delovnega časa in delovnega časa ter zahtevanem počitku letalskih posadk
2061. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju
2062. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2008
2070. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2007
2071. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2072. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2008

OBČINE

Benedikt

2063. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt

Bistrica ob Sotli

2064. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2007
2065. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«

Ilirska Bistrica

2066. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008

Ljutomer

2067. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer

Sežana

2068. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Šmarje - Dane

Slovenska Bistrica

2069. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici