Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2008 z dne 19. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2008 z dne 19. 5. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

2073. Pravilnik o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva

OBČINE

Celje

2074. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »SR-CE« – Mladinski center

Cerknica

2075. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2008 – I
2076. Pravilnik o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
2077. Sklep o potrditvi tarifnih postavk oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
2078. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2079. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Dol pri Ljubljani

2080. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2007
2108. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani

Kranj

2081. Obvezna razlaga 6. člena Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja
2082. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj

Medvode

2083. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
2084. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje
2085. Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Medvode
2086. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Novo mesto

2087. Odlok o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto
2088. Sklep o cenah pristojbin in drugih storitev na javni tržnici in javnih sanitarijah v Novem mestu

Podčetrtek

2089. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2008
2090. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
2091. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k.o. Sodna vas
2092. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1413/3, k.o. Virštanj in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 710/9, parc. št. 701/2 in parc. št. 710/7, vse k.o. Virštanj in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
2093. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1400/9, k.o. Virštanj in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 627/3 in parc. št. 628/3, vse k.o. Virštanj in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah

Poljčane

2094. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Poljčane
2095. Pravilnik o upravljanju športnih objektov v Občini Poljčane

Slovenske Konjice

2109. Sklep o javni razgrnitvi odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski blok 3K

Šalovci

2096. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2007

Škofja Loka

2097. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2006

Škofljica

2098. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2007

Tišina

2110. Sklep o obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Trebnje

2099. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za šolski kompleks Dolenja Nemška vas
2100. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 – rebalans 1
2101. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Trebnje
2102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje
2103. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki Gaber
2104. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna
2105. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov
2106. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Trebnje

Zagorje ob Savi

2107. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2008

POPRAVKI

2111. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja

Razglasni del

Preklici

AAA Zlata odličnost