Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2008 z dne 19. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2008 z dne 19. 5. 2008

Kazalo

2099. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za šolski kompleks Dolenja Nemška vas, stran 5268.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na svoji 14. seji dne 7. maja sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za šolski kompleks Dolenja Nemška vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/90, Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00 in 7/02) in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 16/90, Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00 in 7/02) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za šolski kompleks Dolenja Nemška vas.
(2) Občinski podrobni prostorski načrt je izdelal PA-Prostor d.o.o., pod številko projekta 1286/07, v maju 2008.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa: območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije, etapnost izvedbe prostorske ureditve, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, obveznosti investitorja in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v občinskem podrobnem prostorskem načrtu, ki je skupaj s prilogami na vpogled na Občini Trebnje.
II. PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM
3. člen
(šolski kompleks Dolenja Nemška vas)
Ureditev šolskega kompleksa Dolenja Nemška vas obsega dozidavo in rekonstrukcijo šole in gradnjo večnamenskega objekta namenjenega za potrebe izvajanja javnih služb na področju šolstva, kulture, vzgoje, športa in turizma (v nadaljnjem besedilu: večnamenski objekt).
III. OBMOČJE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(obseg območja)
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega parcele obstoječe šole Dolenja Nemška vas in parcele oziroma dele parcel, vzhodno od nje, ki so potrebne za dozidavo šole in večnamenski objekt in območje prestavitve in novogradnje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(2) Območje prostorske ureditve leži (v nadaljnjem besedilu: območje) vzhodno od obstoječe osnovne šole, na vzhodnem delu naselja Dolenja Nemška vas. Na južni in zahodni strani meji na lokalno cesto, na severni in vzhodni strani pa na gozd.
(3) Območje šolskega kompleksa Dolenja Nemška vas (v nadaljnjem besedilu: šolski kompleks) z vsemi spremljajočimi ureditvami obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrski občini Češnjevek: 629/1, 629/2, 630/2, 630/3, 630/4, 630/5, 630/6, 630/7, 643.
(4) Območje ureditev komunalne in energetske infrastrukture ter naprav in omrežja zvez, ki jih zahteva gradnja šolskega kompleksa, obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po katastrski občini Češnjevek:
– vodovod: 1169/1, 629/1, 630/5,
– mala čistilna naprava: 630/2,
– transformatorska postaja: 629/2,
– nizkonapetostni električni kablovod: 629/1,
– telefon: 629/1, 630/5.
– ureditev novega gozdnega roba na parcelah št. 629/1, 630/6.
5. člen
(funkcija območja)
(1) Območje z vsemi ureditvami iz prejšnjega člena obsega:
– območje obstoječe osnovne šole,
– območje dozidave osnovne šole,
– območje obstoječih zunanjih igrišč,
– območje večnamenskega objekta,
– območje ureditve parkirnih površin,
– območja prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav,
– območje okoljevarstvenih ukrepov.
(2) Na jugozahodnem delu območja je objekt obstoječe osnovne šole z dozidavo, severno od nje je večnamenska ploščad (igrišče) in južno, steza za skok v dolžino. Na vzhodnem delu območja je večnamenski objekt, ki se navezuje na šolo.
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
6. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Objekti se oblikujejo v skladu s funkcijo objekta in sodobnimi principi oblikovanja ter v odvisnosti od urbane in krajinske podobe prostora tako, da se čimbolj vključujejo v okolje.
(2) Za arhitekturno oblikovanje objektov je skladno s prikazi prostorske ureditve v grafičnih prilogah upoštevati razporeditev objektov, dostope do objektov, gabarite objektov, določene gradbene linije za objekte, ter elemente za zakoličbo objektov in ureditev, ki so prikazani na geodetskem načrtu.
(3) Lega, horizontalni in vertikalni gabarit ter zasnova zunanje ureditve je prikazana v ureditveni situaciji.
7. člen
(objekti)
(1) Območje šolskega kompleksa Dolenja Nemška vas obsega:
– dozidavo in rekonstrukcijo obstoječe šole,
– gradnjo večnamenskega objekta.
(2) Rekonstrukcija obstoječe šole obsega pritličje, nadstropje in mansardo.
(3) Večnamenski objekt je zasnovan v razgibanem tlorisu in gabaritu, prilagojenem funkciji in namembnosti.
(4) Pogoji za oblikovanje večnamenskega objekta
Objekt je členjenega tlorisa, zunanjih dimenzij 77,3 m x 69,8 m. Vertikalni gabarit se prilagaja terenu in funkciji posameznega dela objekta ter obsega pritličje. Dovoljena je klet, delna klet in nadstropje. Streha je ravna, dovoljene je tudi enokapnica, dvokapnica, ločna ali lomljena streha nad celotnim ali delom objekta.
(5) Dozidava šole je zasnovana z ureditvijo kuhinje, telovadnice, shramb in spremljajočih prostorov.
(6) Pogoji za oblikovanje dozidave šole
Objekt je členjenega tlorisa, zunanjih dimenzij 33,0 m x 18,6 m + 8,9 m x 14,4 m. Vertikalni gabarit obsega pritličje, višinsko usklajeno s funkcijo prostorov. Streha je ravna, dovoljena je tudi enokapnica, dvokapnica, ločna ali lomljena streha.
8. člen
(namembnost objektov)
V območju šolskega kompleksa je dovoljena gradnja objektov namenjenih šolstvu, kulturi, vzgoji, športu in turizmu.
9. člen
(prometna ureditev)
(1) Dostop do objektov je urejen z južne strani, z lokalne ceste parcela št. 1166/1, k.o. Češnjevek, in z zahodne strani z lokalne ceste, parcela št. 1169/1, k.o. Češnjevek.
(2) Dostop z avtobusom je zagotovljen s krožnim prometom preko uvoza na vzhodnem in izvoza na zahodnem dostopu z lokalne ceste na južni strani območja.
(3) Na južni in vzhodni strani območja je urejeno parkirišče (11PM + 29 PM + 95PM).
(4) Ob južni strani območja se ob severni strani lokalne ceste, parcela št. 1166/1, k.o. Češnjevek, zgradi hodnik za pešce in po potrebi kolesarska steza.
(5) V kletni etaži ali na gradbeni parceli večnamenskega objekta se zagotovi najmanj eno parkirno mesto na 50 m2 površine dvorane in eno parkirno mesto na 10 do 15 prostorov za obiskovalce.
10. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)
Površine ob stiku zelenice in gozda zasaditi z avtohtono vegetacijo, v smislu naravnega prehoda v gozd. Nov gozdni rob ustvariti vsaj 10 m od objekta.
11. člen
(posegi v obstoječe objekte in ureditve)
Na obravnavanem območju se:
– prestavi obstoječo stezo za skok v dolžino, na parc. št. 630/2 in 630/5, k.o. Češnjevek, v zelenico južno od objekta osnovne šole, na parcelo št. 630/2, k.o. Češnjevek,
– odstrani pomožni objekt na parceli št. 630/5, k.o. Češnjevek,
– odstrani obstoječo greznico (G) na parceli št. 630/5, k.o. Češnjevek,
– odstrani obstoječo ponikovalnico (P) na parceli št. 630/7, k.o. Češnjevek.
V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(skupne določbe)
Zaradi gradnje šolskega kompleksa se prestavi, zamenja oziroma zaščiti komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave in objekte. Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov morata potekati v skladu s smernicami in projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, ki se nahajajo v prilogi občinskega podrobnega prostorskega načrta, in sicer kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
13. člen
(vodovod)
Objekti šolskega kompleksa se na javno vodovodno omrežje priključijo preko obstoječega priključnega cevovoda in novega vodomernega jaška.
14. člen
(kanalizacija)
(1) Zaradi gradnje šolskega kompleksa se bo zgradila interna meteorna kanalizacija ob južni strani objektov do ponikovalnice. Voda iz prometnih in manipulativnih površin se bo predhodno očistila v lovilcih olj.
(2) Odpadne vode iz dozidanega dela šole se bodo do izgradnje kanalizacije odvajale v obstoječo greznico.
(3) Odpadne vode iz večnamenskega objekta se bo odvajalo do izgradnje kanalizacije v malo čistilno napravo.
(4) Po izgradnji kanalizacije se morajo objekti obvezno priključiti na kanalizacijo.
15. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Zaradi gradnje večnamenskega objekta se izvedejo naslednje ureditve na elektroenergetskem omrežju:
– gradnja transformatorske postaje s triceličnim stikalnim blokom na parceli 629/2, k.o. Češnjevek, katero se bo vključilo v predvideni 20 kV kablovod od RTP Trebnje do TP Grm,
– gradnja nizkonapetostnega razvoda v kabelski kanalizaciji od nove transformatorske postaje do večnamenskega objekta.
(2) Dozidani del šole se priključi na obstoječe omrežje.
(3) Parkirne in manipulativne površine ob objektih se opremijo s svetilkami.
16. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Zaradi gradnje šolskega kompleksa se zgradi priključni kabel od obstoječega kabla do novega objekta, s severovzhodne strani.
17. člen
(ogrevanje objektov)
(1) Objekt dozidave šole se bo priključil na obstoječo kotlovnico v kleti osnovne šole. Obstoječi rezervoar lahkega kurilnega olja je lociran v zelenici, severozahodno od objekta šole.
(2) Ogrevanje večnamenskega objekta bo urejeno na lahko kurilno olje ali plin ali lesno biomaso. Rezervoar za kurilni medij bo v objektu ali vkopan na gradbeni parceli.
18. člen
(javno dobro)
V območju občinskega podrobnega prostorskega načrta ni zemljišč, ki predstavlja javno dobro.
19. člen
(gradnja nezahtevnih objektov)
V območju občinskega podrobnega prostorskega načrta se v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoli postavitev naslednji pomožnih objektov:
– za potrebe izvajanja javnih služb na področju šolstva, kulture, vzgoje, športa in turizma,
– za potrebe infrastrukture.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
20. člen
(načrt parcelacije)
(1) Območje iz 3. člena tega odloka je določeno v načrtu parcelacije v grafičnem delu občinskega podrobnega prostorskega načrta. Objekti so določeni s tehničnimi elementi za zakoličbo, ki so med prilogami občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(2) Lomne točke novih gradbenih parcel in zakoličbene točke objektov so razvidne iz grafičnega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(3) Parcelacija se izvede po izgradnji objektov ali posameznih delov objekta.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV, ZA OBRAMBO, VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER VARSTVO PRED POŽAROM
21. člen
(varovanje kulturne dediščine)
V območju občinskega podrobnega prostorskega načrta ni območij in objektov evidentirane kulturne dediščine.
22. člen
(ohranjanja narave)
(1) Obravnavano območje se ne nahaja v območju naravne vrednote ali znotraj ekološko pomembnega območja (SPA), ali potencialno posebnega varstvenega območja (Psci).
(2) Gradbišče mora biti organizirano na gradbeni parceli.
23. člen
(zaščitni ukrepi za tla)
(1) Med gradnjo se izvedejo naslednji ukrepi za varovanje tal:
– posegi v tla morajo potekati na območjih, ki so opredeljena pred začetkom del, in se ne smejo razširiti na dodatne površine,
– odkrivanje tal v najmanjšem možnem obsegu,
– vkope je treba prilagajati konfiguraciji terena,
– za začasne prometne in gradbene površine je treba prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine, ki morajo biti določene pred začetkom izvajanja del,
– uporaba deponiranega humusa za sonaravno urejevanje brežin in zelenic,
– odpadni material, ki nastane v primeru razlitja pogonskega goriva, mazalnih in drugih olj, hidroizolacijskih materialov in drugih materialov, ki se uporabljajo na območju gradbišča in ki nastanejo pri gradbenih delih na obstoječih objektih ali prometnih površinah, se mora odstraniti skladno s predpisi s področja varstva okolja,
– na celotnem območju je treba zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadne embalaže, ki vsebuje še ostanke hidroizolacijskih materialov ter drugih sredstev, s katerimi se bodo izvajala gradbena dela,
– kolikor oskrba transportnih vozil in drugih naprav poteka na območju gradbišča, transportnih in drugih manipulativnih površin, morajo biti te površine utrjene.
(2) Investitor zagotovi spremljanje izvajanja ukrepov, povezanih z organizacijo gradbišča.
24. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
Na celotnem ureditvenem območju je treba izvajati naslednje ukrepe in izpolnjevati naslednje pogoje:
– pri gradnji ni dovoljeno uporabljati materialov, ki vsebujejo nevarne spojine, urejeno mora biti odvajanje odpadnih vod;
– transportni in gradbeni stroji, ki se uporabljajo pri gradnji, morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. Potreben je nadzor gradbene mehanizacije in gradbenih materialov;
– za primere razlitja večjih količin goriv, olj in drugih za podtalnico škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov je treba pripraviti načrt za preprečevanja vdora teh snovi v podtalje in za njihovo odstranitev in onesnaženi material preiskati s strani pooblaščene institucije, z namenom, da se opredeli pravilen način deponiranja;
– komunalne in padavinske odpadne vode iz premičnih naprav je treba pred odvajanjem v ponikovalnico očistiti skladno s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda.
25. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo zraka)
(1) Zaradi zmanjševanja onesnaževanje zraka s prašnimi emisijami in emisijami plinov gradbenih strojev med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– predpise v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,
– predvideti zadostno močenje transportnih poti in odkritih površin ob sušnih in vetrovnih dnevih zaradi zmanjšanja prašenja,
– predvideti zadostno pranje dostopnih asfaltiranih poti,
– preprečevati prašenje odkritih delov gradbišča,
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča,
– servisiranje gradbenih strojev in naprav zaradi preprečitve nepotrebnih emisij dizelskih izpuhov.
(2) Ogrevanje objektov mora biti urejeno tako, da emisije v zrak ne presegajo z Uredbo dovoljenih ravni.
26. člen
(zaščitni ukrepi pred požarom)
(1) Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi in predvidenimi dovozi za interventna vozila in po potrebi z zamenjavo, prestavitvijo ali zaščito zadevnih vodovodov tako, da bo zagotovljena preskrba s požarno vodo.
(2) Zaradi požarne ogroženosti objektov in naravnega okolja mora izvajalec med gradnjo upoštevati predpise, ki se nanašajo na varstvo pred požarom, ter druge predpise, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter njihovo uporabo.
27. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Z viški izkopanega materiala ni dovoljeno zasipavati obstoječe jarke in strugo vodotoka.
(2) Med gradnjo se ločeno zbirajo gradbeni in drugi odpadki, glede na možnost ponovne uporabe.
(3) Zbiranje in odvoz odpadkov se organizira tako, kot to velja za celotno naselje Trebnje. Zabojnik za zbiranje odpadkov je treba locirati na funkcionalnem zemljišču, dostopen za komunalna vozila.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
28. člen
(etape izvajanja občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Ureditve, ki jih določa občinski podrobni prostorski načrt, se lahko izvedejo v naslednjih etapah:
– rekonstrukcija obstoječe šole,
– dozidava obstoječe šole,
– izgradnja steze za skok v dolžino,
– izgradnja večnamenskega objekta,
– izgradnja posamezne zaključene celote večnamenskega objekta,
– gradnja nove in prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječe infrastrukture in drugih objektov in naprav, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov,
– drugi ukrepi in ureditve.
(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo ločeno ali sočasno, predstavljati pa morajo funkcionalno zaključene celote.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
29. člen
(organizacija gradbišča)
Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije, urejanje novih dovoznih poti ni dovoljeno, transport se odvija po obstoječih cestah. Obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje so tudi:
– zagotovitev nemotene oskrbe obstoječih objektov in naprav preko vseh komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav, v času gradnje se jih zaščiti, po končani gradnji pa eventualno sanira poškodbe,
– v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to usposobljenih delavcev,
– zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– v skladu z veljavnimi prepisi se bo odpravilo v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja.
30. člen
(dodatne obveznosti)
Obveznosti investitorja in izvajalca so tudi:
– uporabljati morajo materiale, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– obnoviti in sanirati vse infrastrukturne vode in naprave ter ostale objekte, če bi na njih prišlo do poškodb, povzročenih z izgradnjo šolskega kompleksa in z njim povezanih ureditev,
– v primeru, da bodo na objektih, napravah in ureditvah ob transportnih poteh in ob gradbišču nastale škode, ki so posledica gradnje, bo investitor saniral škodo oziroma plačal odškodnino,
– krajane se tekoče obvešča o delih in posledicah: prašenje, vibracije, hrup in možnih kratkotrajnih prekinitvah dobave električne energije, vode,
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi.
X. ODSTOPANJA
31. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju funkcionalnih, prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, funkcionalnega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z njimi morajo soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti dimenzije objektov in naprav natančno določene. Dopustna so odstopanja od dimenzij, navedenih v tem odloku, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Odstopanja od horizontalnih gabaritov objektov so lahko ± 15%, odstopanja od vertikalnih gabaritov so lahko tudi večja, če funkcija objekta ali dela objekta to zahteva.
(5) Prometne ureditve in uvoz za avtobus, k posameznim etapam gradnje se štejejo kot dopustna odstopanja.
(6) Kot dopustno odstopanje se šteje tudi gradnja parkirnih površin v kletni etaži večnamenskega objekta ali gradnja posameznih zaključenih enot večnamenskega objekta s pripadajočo infrastrukturo.
(7) Na gradbeni parceli večnamenskega objekta je treba zagotoviti najmanj eno parkirno mesto na 50 m2 površine dvorane in eno parkirno mesto na 10 do 15 prostorov za obiskovalce ter parkirne površine za ostale dejavnosti v objektu, skladno s predpisi in normativi. Kolikor to ni možno, se šteje kot dopustno odstopanje ureditev parkirnih površin v neposredni bližini, kar investitor dokaže z gradbenim dovoljenjem.
(8) Dovoljena je sprememba namembnosti dela objekta dozidave obstoječe šole za potrebe šolstva, kulture in vzgoje.
(9) Kot dopustno odstopanje se šteje uporaba obnovljivih, geotermalnih, termalnih, solarnih in drugih alternativnih virov energije ali uporaba meteorne vode za sanitarno vodo.
(10) Kot dopustno odstopanje se šteje tudi sprememba parcelacije, zaradi spremembe namembnosti posameznega objekta ali dela objekta in ureditev ob njem.
XI. NADZOR
32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
XII. PREHODNE KONČNE DOLOČBE
33. člen
Do izvedbe navedenih prostorskih ureditev se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
34. člen
(vpogled v občinski podrobni prostorski načrt)
Podrobni prostorski načrt je na vpogled na Občini Trebnje in pri službah pristojnih za urejanje prostora.
35. člen
(veljavnosti)
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Podrobni prostorski načrt preneha veljati, ko so z načrtom predvideni objekti zgrajeni in v uporabi, v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(3) Podrobni prostorski načrt lahko preneha veljati le v delu, ki je izveden, pod pogojem, da s tem ni onemogočena celovitost izvedbe preostale prostorske ureditve.
(4) Izvedenost celotnega podrobnega prostorskega načrta oziroma njegovega dela ugotovi Občina Trebnje z odlokom.
(5) Po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta se območje ureja s prostorskim redom občine.
Št. 014-13/2008
Trebnje, dne 7. maja 2008
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti