Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2112. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane

MINISTRSTVA

2113. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

USTAVNO SODIŠČE

2114. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 6. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb
2115. Sklep o zavrnitvi

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2116. Sklep o razrešitvi in imenovanju v volilni komisiji 11. volilne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

OBČINE

Borovnica

2117. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o OPPN za del območja B1S/17 »Ob Borovniščici« v Borovnici

Cankova

2118. Odlok občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sončne terme« Korovci
2119. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova
2120. Pravilnik o uporabi igrišča z umetno travo
2121. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Cankova
2122. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Celje

2123. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna

Grosuplje

2124. Cenik za prodajo toplote za tarifne odjemalce

Mirna Peč

2126. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za območje Občine Mirna Peč

Murska Sobota

2125. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja