Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008

Kazalo

2119. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova, stran 5392.

Na podlagi 2. in 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-F (Uradni list RS, št. 129/06 in 36/08 – ZOFVI-G), 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 13. redni seji dne 9. 5. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova (Uradni list RS, št. 2/97, 38/99, 103/06) se besedilo 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje devet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Cankova.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, kot ga določa zakon, odlok o ustanovitvi zavoda in pravila šole, pri čemer upoštevajo v svoji sestavi dva predstavnika matične šole in enega predstavnika vrtca.
Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati šole in zbor delavcev.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev imenujejo starši na svetu staršev.«
2. člen
Določba 1. člena tega odloka se začne uporabljati z iztekom mandata Sveta šole. Do izteka mandata Svet šole deluje v obstoječi sestavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 609-01/2008
Cankova, dne 9. maja 2008
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.