Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2008 z dne 22. 5. 2008

Kazalo

2126. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za območje Občine Mirna Peč, stran 5397.

Na podlagi 57. člena in v povezavi s četrtim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je župan Občine Mirna Peč dne 14. 5. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za območje Občine Mirna Peč
1. člen
(Splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Mirna Peč način priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za območje Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: PUP).
2. člen
(Pravna podlaga)
(1) Pravna podlaga za posege v prostor na območju Občine Mirna Peč je planski akt »Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne Občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč«, Uradni list RS, št. 37/02, 99/02 in 79/04.
(2) Skladno z določili 95. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) velja prostorski plan do sprejetja Prostorskega načrta Občine Mirna Peč, ki mora biti sprejet najkasneje v septembru 2009. Do tega roka velja tudi predmetni PUP.
3. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)
(1) V občinskem središču Občine Mirna Peč je storitvena dejavnost v slabem stanju oziroma so površine skoncentrirane na dveh lokacijah: ob poslovnem objektu občine in pred cerkvijo. Ponudba s področja dnevne oskrbe in tehničnega blaga za vsakdanjo rabo je v slabih prostorih, ki so vprašljivi tudi iz sanitarno-tehničnega vidika obratovanja. Z ureditvijo lastništva na lokacijah sedanjega proizvodnega objekta na trgu pred cerkvijo in zemljišča ob manipulativnih površinah sedanjega kompleksa trgovine KZ Krka so nastopile realne možnosti, da se v jedru naselja uredijo površine za manjkajoče dejavnosti in nadomestitev slabe ponudbe: trgovine, uprave, finance in ostalih vzporednih dejavnosti. Poleg navedenih programov je na lokacijah možno zagotavljati tudi stanovanjske površine.
(2) Območje je sedaj že pozidano, razen na kontaktnem območju med trgovino in lokalno cesto. Objekti so večinoma v slabem stanju, razen novejših in rekonstruiranih objektov poslovne stavbe občine, kulturne dvorane in stanovanjskega bloka. Proizvodni objekt pred cerkvijo ter objekti sedanje trgovine KZ Krke se predvidijo za rušenje.
(3) Območje spremembe PUP zajema površine, ki se namenijo:
a. območje trgovine KZ Krke med regionalno cesto R3-652/1198 Trebnje – Novo mesto in lokalno cesto Mirna Peč – Gor. Mirna Peč, v katero sodi tudi rekonstrukcija križišča, območje obsega cca 1,5 ha zemljišč. V tem območju se predvidi ureditev trgovinskega centra s parkirišči, zunanje manipulativne površine, poslovno stanovanjska objekta ter spremljajoče prometne in ostale površine. V strokovnih podlagah se preveri možnost umestitve manjšega bencinskega servisa. Posebno pozornost se posveti ureditvi sedanjih zelenih površin ob lokalni cesti in odvodnjavanju le-teh. Ureditve morajo upoštevati dolgoročno reševanje odvodnje meteornih in ostalih voda. Na križišču lokalne ceste z regionalno cesto se predvidijo dolgoročne prometne ureditve z možnostjo spremenjene ureditve obstoječega spominskega obeležja.
b. območje trga pred cerkvijo, vključno z obcestnim nizom sedanjih objektov na desni strani regionalne ceste Trebnje – Novo mesto, območje obsega cca 1,0 ha zemljišč. V območju se predvidi ureditev trga, izvedbo deviacije lokalne cesti Mirna Peč – Dobrnič, ureditve križišča z regionalno cesto ter večnamenski poslovno stanovanjski objekt. V njem se predvidi dejavnosti, kot so pošta, banka, zavarovalništvo, uprava ter gostinstvo v pritličju, stanovanjskim površinam se nameni nadstropje in mansarda. Trg pred cerkvijo in prometne površine se naj oblikujejo kot večnamenski zunanji prostor, ki se ga lahko koristi tudi za prireditve.
(4) Glede na to, da obstaja s strani investitorjev velik interes za čimprejšnjo gradnjo objektov, določila sedaj veljavnega izvedbenega akta pa ne izkoriščajo prostorskih možnosti območja oziroma ne dajejo ustrezne pravne podlage za njihovo realizacijo, se je odločilo za predlagane spremembe in dopolnitve PUP.
4. člen
(Območje sprememb in dopolnitev PUP)
Območje sprememb in dopolnitev PUP se nanaša na območje, ki vključuje zemljišča:
– v območju a: 643/4, 643/5, *316, 643/1, 647, 560/2, 652/1, 651/1, 643/2, 643/3, 2843/5, 2856/2, vse k.o. Mirna Peč.
– v območju b: 2893, *70, *68, *72/1, *72/2, *71, 616, *256, 617, 618/3, 2886/4, 2886/3, 2886/5, 615/2, 615/1, 611/2, 610/3, 598, 2886/2, *67, 2886/6, 615/3, 2843/5, 2886/1, *270, 610/4, *289, 611/1, 610/1, 610/2, vse k.o. Mirna Peč.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve, kot podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP, se pridobijo s preveritvijo in upoštevanjem vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag ter z izdelavo novih strokovnih podlag, v katerih se preveri in utemelji razlog za predlagane spremembe in podajo podrobnejše usmeritve in pogoji za posege v prostor na območju, ki je predmet sprememb in dopolnitev PUP.
(2) Strokovne podlage za spremembo PUP-a so sočasno tudi strokovne podlage za pripravo izvedbenega dela OPN.
6. člen
(Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)
Sprejem sklepa in objava: sredina maja 2008.
Izdelava osnutka prostorskega akta: konec maja 2008 (14 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem).
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora: 30 dni po prejemu osnutka.
Izdelava strokovnih podlag: konec junija 2008.
V navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje.
Izdelava dopolnjenega osnutka: konec julija 2008.
V primeru, da je treba izvesti CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki preveri ustreznost okoljskega poročila: v roku 15 dni.
Javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo: konec avgusta 2008.
Stališča do pripomb, seznanitev lastnikov s stališči do pripomb, ki so jih podali v času javne razgrnitve: začetek septembra (15 dni po javni razgrnitvi).
Izdelava predloga: konec septembra 2008.
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora: konec oktobra 2008 (v roku 30 dni).
V primeru izdelave CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev PUP in izda potrdilo.
Sprejem usklajenega predloga sprememb in dopolnitev PUP z odlokom na OS in objava – november 2008.
7. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice)
(1) Občina pošlje osnutek prostorskega akta nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v 30 dneh dajo smernice. Če nosilci urejanja v 30 dneh od prejema ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo. Ministrstvo za okolje in prostor pisno sporoči občini, ali je za spremembe in dopolnitve PUP treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(2) Nosilci urejanja prostora so:
1. Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva 2, 8000 Novo mesto,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
6. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska c. 47, 8000 Novo mesto,
7. Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska 7, 8000 Novo mesto,
8. Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
9. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
10. Občina Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč (za področje javne gospodarske infrastrukture).
(3) Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je treba pridobiti smernice tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni, se le-te pridobi v postopku.
(4) Nosilci urejanja prostora, ki so za pripravo dopolnjenega osnutka podali smernice, morajo na vlogo občine podati mnenje k predlogu prostorskega akta v enakem roku, kot je določen za izdajo smernic, sicer se šteje, da s predlogom soglašajo.
8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP financirajo investitorji.
9. člen
(Začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Mirna Peč in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-05/2008-1
Mirna Peč, dne 14. maja 2008
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.