Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

5311. Priporočila Državnega zbora Republike Slovenije ob obravnavi Enajstega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2005

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

5312. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji
5313. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Liechtenstein

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5314. Uredba o višini stroškov na področju meroslovja
5315. Uredba o koncesijah za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih vrst rib na območju Piranskega zaliva
5316. Uredba o dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije
5333. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Radovica

Sklepi

5334. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

MINISTRSTVA

5317. Pravilnik o postopku z zahtevami v zvezi z mednarodno registracijo znamke
5318. Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja vozil, ki prevažajo živali v cestnem prometu
5319. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
5320. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 89 o spremembi aneksa 1 k pogojem uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in plačilnih pogojev
5321. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 90 o spremembi postopkovnih pravil razširjenega odbora
5322. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 91 o določitvi cene za enoto storitve za Grčijo, z začetkom uporabe od 1. aprila 2006
5323. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL-a št. 92 o določitvi cene za enoto storitve za Hrvaško, z začetkom uporabe od 1. julija 2006
5335. Odredba o določitvi obratovalnega časa mejnega prehoda za obmejni promet Radovica
5336. Sklep o javni razgrnitvi osnutka državnega lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Zavrč

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5324. Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

OBČINE

Črnomelj

5325. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja Čardak v Občini Črnomelj
5326. Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju naselja Čardak v Občini Črnomelj

Kranj

5329. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Mestne občine Kranj 22. 10. 2006
5330. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za člane občinskega sveta Mestne občine Kranj 22. 10. 2006
5331. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah v svete krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj 22. 10. 2006
5332. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Mestne občine Kranj 12. 11. 2006

Novo mesto

5327. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Gabrje

Poljčane

5328. Statutarni sklep

POPRAVKI

5337. Popravek Sklepa o prehodu mandata občinskega svetnika na naslednjega kandidata

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Javni razpisi

Preklici

AAA Zlata odličnost