Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

Ob-33327/06 , Stran 9391
ki bo dne 11. 12. 2006 ob 9. uri v sobi št. 253/II na Okrožnem sodišču v Mariboru. I. Predmet prodaje 1. 1/1 nepremičnine, pripisane pri vl. št. 583 k.o. Zgornja Velka, parc. št. 201/3 dvorišče 940 m2, gospodarsko poslopje 252 m2. Parcela v naravi predstavlja stavbno zemljišče, na kateri je zgrajen poslovno stanovanjski objekt po gradbenem dovoljenju Upravne enote Pesnica št. 351–322/95–413 z dne 5. 2. 1996, po izklicni ceni 57,000.000 SIT. II. Pogoji javne dražbe Na javni dražbi lahko sodelujejo vse pravne in fizične osebe, ki pred začetkom javne dražbe predložijo, in sicer fizične osebe potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, pravne osebe pa sklep o registraciji v Republiki Sloveniji ter pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na javni dražbi. Dražitelj mora pred javno dražbo vplačati varščino v višini 10% od predlagane izklicne cene na transakcijski račun stečajnega prodajalca pri SKB d.d. Ljubljana št. 03175 – 1000191943, s pripisom »za javno dražbo«, in sicer najkasneje do zadnjega dne pred javno dražbo. Na dražbi lahko sodelujejo tiste pravne in fizične osebe, ki na dan javne dražbe predložijo potrjen virmanski nalog, potrjeno položnico ali blagajniški prejemek o vplačilu varščine. Varščina bo uspelemu dražitelju po odbitku stroškov vračunana v kupnino, ostalim morebitnim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 3 dni po zaključku javne dražbe. Izklicna cena se bo na javni dražbi povečevala za 5% izklicne cene. III. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Dražitelj, ki uspe na dražbi, mora skleniti pogodbo o nakupu premoženja s stečajnim upraviteljem v roku 8 dni po javni dražbi. Če v tem času pogodbe ne podpiše, se varščina zadrži. Kupec mora plačati kupnino plačati v 15 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer se varščina všteje v kupnino. Če preostanka kupnine ne plača v tem roku, velja, da je odstopil od nakupa, varščina pa se zadrži. Če je dogovorjeni rok za plačilo kupnine daljši od petnajst dni, je kupec dolžan zavarovati plačilo kupnine s predložitvijo nepreklicne bančne garancije prvovrstne slovenske banke na prvi poziv. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje ali potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL ali poda izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod materialno ali kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka ZPPSL. Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma odobritve in potrdila za sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin skladno z obstoječo zakonodajo. Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se zaračunajo izbranemu ponudniku dodatno, in sicer na podlagi veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost in veljavnega Zakona o davku na promet nepremičnin. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec. Kupec pridobi premoženje v last in posest po plačilu celotne kupnine. Prodaja se po načelu videno – kupljeno. Ogled premoženja in cenilnih mnenj je mogoč po objavi teh pogojev po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem (tel. 031/314-020).

AAA Zlata odličnost