Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

Št. 11001-4/2006-7 Ob-33463/06 , Stran 9395
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – ZJU-UPB2), generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega položajnega delovnega mesta: vodja oddelka (m/ž) v Geodetski upravi Republike Slovenije, v Uradu za množično vrednotenje nepremičnin, v Sektorju za generalno vrednotenje nepremičnin, v Oddelku za določitev modelov vrednotenja nepremičnin. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem gradbene ali druge ustrezne smeri; – najmanj 7 let delovnih izkušenj; – osnovno raven znanja angleškega jezika; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali: – poznavanje elektroenergetskega sistema, – sposobnost samostojnega oblikovanja matematičnih modelov posebnih nepremičnin v sistemu množičnega vrednotenja nepremičnin, – sposobnost določanja novih posebnih nepremičnin in priprava sistemskih rešitev za množično ocenjevanje tržnih vrednosti, – sposobnost priprave in izdelave zahtevnih analiz s področja posebnih in industrijskih nepremičnin, razvojnih projektov, poročil in drugih zahtevnih gradiv. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) in strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, prav tako tudi strokovni izpit iz upravnega postopka. Delovno področje: – vodenje oddelka, – načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje opravljanja dela v organizacijski enoti ter odločanja o zadevah z delovnega področja organizacijske enote, po poooblastilu predstojnika, – vodenje projektnih skupin, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Geodetski upravi Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu vodja oddelka opravljal v nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Geodetske uprave Republike Slovenije v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja oddelka, številka: 410» na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Služba za kadrovske zadeve, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: pisarna.gu@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Mateja Omejc na tel. 01/478-48-06, informacije v zvezi z vsebino del in nalog pa daje mag. Dušan Mitrović na tel. 01/478-49-70.

AAA Zlata odličnost