Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

Št. 110-60/2006-1 Ob-33590/06 , Stran 9405
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto v Carinski upravi RS, na Generalnem carinskem uradu višji carinski svetovalec – inšpektor v Sektorju za informatiko, Oddelku za tehnološko podporo. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične, naravoslovne ali družboslovne smeri, – 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv višji carinski svetovalec III – inšpektor, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoko strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit za inšpektorja po Zakonu o carinski službi, – uporaba programske opreme, – znanje tujega jezika. Zaželjena strokovna znanja in delovne izkušnje: – vzdrževanje sistemske programske opreme Novell, Windows (2000, 2003), – poznavanje IBM-AIX in Linux sistema, – sistemska administracija delovnih postaj v Windows XP okolju, – dobro poznavanje mrežnih protokolov (predvsem TCP/IP), – delo z oddaljenimi dostopi in VPN povezavami. Kratek opis nalog: izvajanje nalog s področja strojne opreme, sistemskih, sporočilnih in mrežnih sistemov, elektronske izmenjave podatkov ter varnosti sistemov in podatkov. Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv ali posebnega strokovnega izpita za inšpektorja po Zakonu o carinski službi, ga mora opraviti najkasneje v roku enega leta od imenovanja v naziv. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in pogoje določene v 39. členu Zakona o carinski službi. Z izbranim javnim uslužbencem bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ter poskusnim delom v trajanju pet mesecev. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Carinski upravi RS pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, s kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) ter navedbo znanj in veščin, ki jih je kandidat pridobil, pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo delo tudi opravljalo: Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, Šmartinska c. 55, 1523 Ljubljana. Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in navedite delovno mesto. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gcu.carina@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 01/478-30-29, Irena Lušina.

AAA Zlata odličnost