Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

Št. 35/2006 Ob-33688/06 , Stran 9387
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je štipendiranje oziroma sofinanciranje življenjskih stroškov gostujočih znanstvenikov, ki so slovenski državljani za 3- do 12-mesečno znanstveno ali 2- do 12- mesečno pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji. Razpis bo odprt naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS do 31. avgusta 2007 oziroma do porabe sredstev. Prejemnikom finančnih sredstev bo Ad futura sofinancirala življenjske stroške v višini 1.300 EUR na mesec. 2. Pogoji razpisa Na razpis se lahko prijavijo institucije, ki: – so vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; – bodo prijavile sodelovanje raziskovalcev iz tujine na projektih in programih, ki so že financirani ali sofinancirani iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali pedagoško sodelovanje gostujočih znanstvenikov na javno veljavnih visokošolskih programih. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki ga prijavi institucija, so: – ima slovensko državljanstvo; – že vsaj 3 leta deluje v tujini na področju razvojno-raziskovalne ali pedagoške dejavnosti; – dosežen naziv doktor znanosti oziroma je doktorski študent; – kandidat ne sme biti prejemnik štipendije Ad future za študij; – prejemniki štipendij za raziskovanje iz preteklih razpisov, ki so prejeli sredstva za manj kot 12 mesecev, lahko za razliko do 12 mesecev ponovno kandidirajo; – prejemniki štipendij za raziskovanje iz preteklih razpisov lahko ponovno kandidirajo za štipendijo od 3 do 12 mesecev, če bodo raziskovali na drugem projektu. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, ki: – bodo prijavile sodelovanje slovenskih strokovnjakov na razvojnih projektih v okviru teh družb. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki ga prijavi gospodarska družba: – ima slovensko državljanstvo; – že vsaj 3 leta deluje v tujini na področju razvojno-raziskovalne ali pedagoške dejavnosti; – kandidat je podiplomski študent na tuji visokošolski instituciji; – kandidat ne sme biti prejemnik štipendije Ad future. Prednost bodo imeli raziskovalni projekti oziroma programi, ki so pomembni za tehnološki razvoj. 3. Merila za ocenjevanje prijav Merili za dodelitev sofinanciranja sta: – znanstvena uspešnost oziroma znanje in izkušnje kandidata; – znanstvena uspešnost vodje raziskovalnega projekta. Merila za dodelitev sofinanciranja v gospodarskih družbah: – aplikativna vrednost projekta. 4. Prijava in zahtevani dokumenti Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico ter: – potrdilo o stalnem oziroma začasnem bivališču ali potrdilo delodajalca, iz katerega je razvidno, da slovenski znanstvenik že več kot 3 leta deluje v tujini. Za kandidate, ki jih na razpis prijavi gospodarska družba, mora biti k prijavi poleg dokazil iz prejšnjega odstavka priložena tudi fotokopija potrdila o vpisu na podiplomski izobraževalni program na tuji visokošolski instituciji s prevodom v slovenski ali angleški jezik. 5. Obravnavanje vlog Prispele vloge bodo obravnavane sproti, v postopku podeljevanja sredstev sodelujejo evalvatorji. O izidu razpisa in izbiri kandidatov se izda odločba. Odločbe so izvršljive, ko postanejo dokončne po izteku pritožbenega roka, ki je 15 dni. Po tem roku bodo prijavitelji prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju, po tem pa jim bo fundacija Ad futura nakazala odobreni znesek finančnih sredstev za gostujoče znanstvenike na njihov poslovni račun. Po končanem sodelovanju mora prijavitelj predložiti poročilo o uspešnosti sodelovanja z gostujočim znanstvenikom. 6. Rok in način oddaje prijav Prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov: Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 29. razpis) in hkrati samo izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov: 29.razpis@ad-futura.si. Rok za zbiranje prijav prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS in traja najkasneje do vključno 31. avgusta 2007 oziroma do porabe sredstev. Dokumentacija je oddana do roka, če je: – poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji dan roka, – poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu, – vročena uradni osebi na sedežu Ad future najkasneje zadnji dan roka v času uradnih ur. 7. Dostopnost razpisne dokumentacije: prijavnica je na voljo na spletni strani oziroma na sedežu Ad future v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do 15. ure. Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur osebno ali po telefonu, ter po elektronski pošti.

AAA Zlata odličnost