Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

Ob-33779/06 , Stran 9407
Mestna občina Nova Gorica objavlja v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe) javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetovalec za pravne zadeve v Oddelku za gospodarstvo. Dela in naloge na delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih svetovalec III, II ali I. Javni uslužbenec bo dela in naloge opravljal v nazivu svetovalec III. Okvirna vsebina dela: vodenje pravnih zadev za področje oddelka in pravno svetovanje. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – 7 mesecev delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državni izpit iz javne uprave, ki ga mora izbrani kandidat opraviti najkasneje v roku enega leta od imenovanja v naziv. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in dokazila o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih. Kandidati morajo predložiti tudi pisno izjavo, s katero izjavljajo, da izpolnjujejo naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta: – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – državljanstvo RS. Kandidati morajo predložiti tudi pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, strokovni naziv ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. Kandidati morajo predložiti tudi pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljujejo občinski upravi MONG pridobitev podatkov iz prejšnjih dveh odstavkov iz uradne evidence. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec za pravne zadeve v Oddelku za gospodarstvo« na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, kjer se bo delovno mesto tudi opravljalo, in sicer v roku 8 dni po objavi v Ur. l. RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite po tel. 05/33-50-122.

AAA Zlata odličnost