Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

Su 20/2006-11 Ob-33425/06 , Stran 9393
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas: sodni referent za področje izvršbe II (eno delovno mesto). Delovno mesto je sodni referent za področje izvršbe II uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni sodelavec III, višji pravosodni sodelavec II in višji pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni sodelavec III. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Opis del in nalog: – vodenje zahtevnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti izvršbe, – sodelovanje pri izvajanju določil sodnega reda, – vodenje pomembnejših predpisanih in potrebnih evidenc, obdelava podatkov, – zbiranje statističnih podatkov in priprava poročil, – izdaja predpisanih sklepov in potrdil s področja dela, – priprava poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov in navodil, pravnih mnenj in vlog, – opravljanje zahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju, in materialnimi predpisi, – vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil, – delo s strankami v času uradnih ur, – vodenje postopkov in prvo odločanje v izvršilnih zadevah v skladu z zakonom. Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: – višja strokovna izobrazba upravne ali družboslovne smeri, – šest mesecev delovnih izkušenj. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Drugi posebni pogoji in funkcionalna znanja: – opravljen strokovni upravni izpit, – opravljen izpit iz Sodnega reda, – poznavanje dela z računalnikom. Skladno z 89. členom ZJU lahko na razpisano delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv. Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB) ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU): – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje slovenskega jezika; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave oziroma dokazilo: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena, – pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije, – pisno izjavo o znanju uradnega jezika, – pisno izjavo o doseženi delovni dobi, – pisno izjavo o opravljenem strokovnem upravnem izpitu oziroma, da strokovnega izpita nima, – pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda oziroma, da izpita nima, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – pisno izjavo o privolitvi kandidata, kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena Zakona o upravnem postopku. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo. Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s dvomesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo z življenjepisom v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji pravosodni sodelavec – sodni referent za področje izvršbe II`` na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, Tavčarjeva 9, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.

AAA Zlata odličnost