Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

5324. Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu, stran 13154.

Na podlagi 2. in 18. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01; odslej ZRev-1) je revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo (odslej Inštitut) na svoji 12. redni seji 9. novembra 2006 sprejel prenovljeno
S T A L I Š Č E 1
REVIZORJEV PREGLED IN POROČANJE O LETNEM POROČILU
UVOD
1. člen
Stališče revizijskega sveta o revizorjevem pregledu in poročanju o letnem poročilu ima tri cilje:
1. opisati namen in osnovne prvine revizijskih postopkov pri revizorjevem pregledu letnega poročila v skladu s 57. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06; odslej ZGD-1);
2. prikazati temeljne oblike in prvine revizorjevega poročanja o pregledu letnega poročila v skladu s 57. členom ZGD-1 ter
3. določiti dodatne zahteve pri poslovodski predstavitvi v skladu s 57. členom ZGD-1.
2. člen
To stališče ne obravnava revizorjevega delovanja v primerih, ko bi bilo treba zaradi pomembnih napačnih navedb drugih informacij v listinah, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze, spremeniti revidirane računovodske izkaze. V takih primerih naj revizor upošteva določbi odstavkov 12 in 21 mednarodnega standarda revidiranja (odslej MSR) 720 – Druge informacije v listinah, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze.
ZAKONSKE DOLOČBE O PREGLEDU LETNEGA POROČILA
3. člen
57. člen ZGD-1 v prvem odstavku določa:
Letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb in tistih majhnih kapitalskih družb, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu, mora pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila. Vse to velja tudi za konsolidirana letna poročila.
4. člen
60. člen ZGD-1 smiselno določa, da je letno poročilo družb iz prvega odstavka 57. člena ZGD-1 sestavljeno iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza denarnih tokov, izkaza gibanja kapitala, priloge s pojasnili k izkazom in poslovnega poročila. Računovodski izkazi in priloga s pojasnili k izkazom kot celota sestavljajo računovodsko poročilo.
5. člen
70. člen ZGD-1 med drugim določa:
Poslovno poročilo mora vsebovati vsaj pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti, ki jim je družba izpostavljena. Pošten prikaz mora biti uravnotežena in celovita analiza razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, ki ustreza obsegu in kompleksnosti njenega poslovanja. Analiza mora v obsegu, ki je potreben za razumevanje razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vsebovati ključne računovodske, finančne, in če je to potrebno, druge kazalce, kazalnike in druge pokazatelje, ki vključujejo tudi informacije, povezane z varstvom okolja in delavci. Analiza vključuje ustrezno sklicevanje na zneske v računovodskih izkazih in potrebna dodatna pojasnila.
V poslovnem poročilu morajo biti prikazani tudi:
1. vsi pomembnejši poslovni dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta;
2. pričakovani razvoj družbe;
3. aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja in
4. obstoj podružnic družbe.
Če je pomembno za presojo premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida, morajo biti v poslovnem poročilu prikazani tudi cilji in ukrepi upravljanja finančnih tveganj družbe, vključno z ukrepi za zavarovanje vseh najpomembnejših vrst načrtovanih transakcij, za katere se posli zavarovanja računovodsko posebej prikazujejo, ter izpostavljenost družbe cenovnim, kreditnim, likvidnostnim tveganjem in tveganjem v zvezi z denarnim tokom.
Poslovno poročilo vključuje tudi izjavo o upravljanju družbe, ki vsebuje navedbo, ali družba pri svojem poslovanju uporablja kakšen kodeks, navedbo tega kodeksa, njegovo javno dostopnost ter navedbo posameznih določb kodeksa, ki jih družba ni upoštevala, z utemeljitvijo.
Dodatne zahteve so v šestem odstavku 70. člena ZGD-1 določene za vsebino poslovnega poročila družb, ki so zavezane k uporabi zakona, ki ureja prevzeme.
PREDMET PREGLEDA IN OPREDELITEV POJMA PREGLED LETNEGA POROČILA
6. člen
Predmet pregleda so sestavni deli letnega poročila družb, ki so zavezane k reviziji, opredeljeni v prvem odstavku 60. člena ZGD-1.
7. člen
Pregled poslovnega poročila (odslej pregled) v skladu s prvim odstavkom 57. člena ZGD-1 pomeni izvedbo takšnih revizorjevih postopkov, s katerimi revizor ugotavlja in na podlagi katerih kasneje poroča, ali je pri proučevanju poslovnega poročila prišel do informacij in posledično do spoznanj, na podlagi katerih lahko utemeljeno sklepa, da:
a. poslovno poročilo iz neupravičenih oziroma nepojasnjenih razlogov ne vsebuje vseh sestavnih delov, predpisanih s 70. členom ZGD-1,
b. podatki in informacije, predstavljeni v poslovnem poročilu, niso bili ustrezno preneseni iz računovodskih izkazov v poslovno poročilo,
c. informacije, sklepi, ocene in predvidevanja družbe, ki jih je proučil revizor, predstavitev in razkritij v poslovnem poročilu ne podpirajo v zadostni meri.
Pregled ni revizija poslovnega poročila, temveč izvedba postopkov v skladu z MSR 720 in določbami tega stališča.
8. člen
Pregled je uporaba analitičnih postopkov in poizvedovanj pri osebah, odgovornih za finančne, računovodske in operativne zadeve. Pregled običajno ne obsega: (a) dodatnega preizkušanja računovodskih razvidov s pomočjo inšpiciranja, opazovanja ali potrjevanja, (b) pridobivanja podpornega dokaznega gradiva v povezavi s poizvedovanjem in/ali (c) nekaterih drugih postopkov, običajno uporabljenih pri revidiranju.
IZVEDBA POSTOPKOV PREGLEDA LETNEGA POROČILA IN ZUNANJE POROČANJE O PREGLEDU
Temeljne predpostavke pregleda in poročanja
o letnem poročilu
9. člen
Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in izkaz gibanja kapitala) in priloga k izkazom, sestavljena iz obveznih razkritij po 69. členu ZGD-1, so predmet revidiranja po ZGD-1 in ZRev-1.
10. člen
Revizor mora opraviti še pregled poslovnega poročila iz 70. člena ZGD-1.
11. člen
Če revizor opravi revizijo računovodskih izkazov s prilogo in pregleda poslovno poročilo, pregleda letno poročilo v celoti, saj pregleda vse njegove sestavne dele.
12. člen
Revizor poroča v skladu z nekoliko prilagojenim standardnim revizorjevim poročilom po MSR 700 – Poročilo neodvisnega revizorja o celoti računovodskih izkazov za splošen namen (odslej: revizorjevo poročilo). Pri poročanju upošteva določila ZGD-1 o obvezni ali možni uporabi mednarodnih standardov računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.
Zgleda revizorjevega poročila sta kot sestavni del tega stališča prikazana v Prilogah 1 in 2.
13. člen
Prostovoljna razkritja, ki jih 69. člen ZGD-1 ne opredeljuje, niso predmet revizorjevega pregleda letnega poročila v skladu z ZGD-1 in ZRev-1.
Prevzem in hranjenje dokumentacije v zvezi z letnim poročilom
14. člen
Šteje se, da je revizijska dokumentacija v zvezi z letnim poročilom, ki jo mora revidirana oseba (odslej revidiranec) izročiti revizorju pred izdajo njegovega poročila, zadostna, če obsega:
(i) računovodske izkaze z obveznimi razkritji in poslovno poročilo, ki so jih podpisale odgovorne osebe revidiranca; število izvodov je odvisno od pogodbenih določb in/ali kasnejšega pisnega dogovora, sklenjenega v skladu z določbami o letnem poročilu iz ZGD-1;
(ii) poslovodsko predstavitev, v kateri revidiranec med drugim jamči, da je predal avtentične računovodske izkaze z obveznimi razkritji in poslovno poročilo, to je letno poročilo, ki je skladno z zahtevami ZGD-1.
15. člen
Šteje se, da je revizijska dokumentacija v zvezi z letnim poročilom, ki jo mora revidiranec izročiti revizorju pred izdajo njegovega poročila, zadovoljiva, če:
(iii) so bili računovodski izkazi navzkrižno povezani z bruto bilanco in preverjeni glede na zahtevane predstavitve v obrazcih po ZGD-1,
(iv) so bila obvezna razkritja preverjena glede na določbe ZGD-1,
(v) je bilo poslovno poročilo pregledano glede skladnosti z revidiranimi računovodskimi izkazi s prilogo,
(vi) je bila poslovodska predstavitev pregledana in je po revizorjevi presoji ustrezna ter ni bila spremenjena brez vednosti in privolitve revizorja,
(vii) so arhivirani revizorjevi zapisi o preveritvah iz točk (i) in (ii) 14. člena ter (iii) do (vii) 15. člena tega stališča ter o opravljenih pregledih tako arhiviranega gradiva.
16. člen
Poslovodska predstavitev iz točke (ii) 14. člena tega stališča obsega poleg sestavin, priporočenih z MSR 580 – Poslovodske predstavitve - še tele predstavitve:
– Potrjujemo svojo odgovornost za pravilno predstavitev vseh informacij v poslovnem poročilu v skladu z zahtevami ZGD-1.
– Potrjujemo, da smo vam predali avtentične računovodske izkaze z obveznimi razkritji in poslovno poročilo, torej letno poročilo, ki je kot celota in po posameznih sestavnih delih skladno z zahtevami ZGD-1, s tem pa tudi s SRS. V poslovnem poročilu ni bistvenih napak ali opustitev.
17. člen
Dokler ni zadoščeno zahtevam iz 14., 15. in 16. člena tega stališča, izdaja revizorjevega poročila ni možna; o izjemah odločata odgovorni partner in direktor revizijske družbe.
Glavni izvedbeni postopki pri pregledu (preverjanju) poslovnega poročila
18. člen
Izvedbeni postopki pregleda običajno pomenijo, da revizor:
a. prebere predstavitve v poslovnem poročilu in primerja njihovo vsebino glede usklajenosti z informacijami v revidiranih računovodskih izkazih; primerja vrednosti (številke) v poslovnem poročilu s tistimi v revidiranih računovodskih izkazih ali ustreznih računovodskih razvidih; (ponovno) preračuna povečanja, zmanjšanja ali prikazane odstotke;
b. primerja nevrednostne informacije z revidiranimi računovodskimi izkazi;
c. razmisli, ali so razlage v poslovnem poročilu skladne z informacijami, pridobljenimi pri revidiranju računovodskih izkazov; opravi dodatna poizvedovanja pri poslovodstvu, če oceni, da je to potrebno;
d. pridobi razpoložljive predračunske računovodske informacije (na primer načrte, napovedi prodaje, zahtevke za nabavo osnovnih sredstev, finančne napovedi in projekcije) ter ugotavlja njihovo skladnost z revidiranimi računovodskimi izkazi;
e. poizve pri poslovodstvu in drugem osebju, ki je odgovorno za operativna področja (na primer prodajo, proizvodnjo, trženje) ter finančne in računovodske zadeve, o načrtih ali pričakovanjih, ki bi lahko vplivala na likvidnost in finančne vire družbe;
f. prebere zapisnike organov upravljanja (skupščina, nadzorni svet in/ali drugi odbori), da bi prepoznal ukrepe, ki bi lahko vplivali na predstavitve v poslovnem poročilu; razmisli, ali so ti ukrepi v poslovnem poročilu ustrezno prikazani.
19. člen
Postopki pod a. do f. 18. člena tega stališča so splošne usmeritve za delo revizorja, ki se glede na zakonsko zahtevane sestavine poslovnega poročila smiselno prilagajajo danim razmeram. Tako revizor pri pregledu poslovnega poročila:
a. v zvezi z uravnoteženo in celovito analizo razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja primerja lastno delovno gradivo s predstavitvami iz točk a., b., c., d., e. in f. 18. člena tega stališča;
b. v zvezi s pomembnimi poslovnimi dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta, lastno delovno gradivo primerja predvsem s predstavitvami iz točk a., c., d., e. in f. 18. člena tega stališča;
c. v zvezi s pričakovanim razvojem družbe prouči predvsem informacije in predstavitve iz točk a., c., d. in f. 18. člena tega stališča;
d. v zvezi z aktivnostmi na področju raziskav in razvoja lastno delovno gradivo (povezano z opravljenimi preveritvami upoštevanja SRS 2.12, 2.13, 2.48 in SRS 14.30) primerja predvsem s predstavitvami iz točk a., b., c., d., e. in f. 18. člena tega stališča;
e. v zvezi s podružnicami družbe in njihovimi aktivnostmi lastno delovno gradivo (povezano z opravljenimi preveritvami upoštevanja SRS 3, SRS 5, SRS 9, SRS 11, SRS 17, SRS 18, SRS 19, SRS 24 in SRS 25) primerja predvsem s predstavitvami iz točk a., b., c., d., e. in f. 18. člena tega stališča;
f. v zvezi z upravljanjem finančnih tveganj družbe ter njegovimi cilji in ukrepi primerja lastno delovno gradivo s predstavitvami iz točk a., b., c., d., e. in f. 18. člena tega stališča;
g. v zvezi z izjavo o upravljanju družbe prouči predvsem informacije in predstavitve iz točk b., c., e. in f. 18. člena tega stališča.
20. člen
Revidiranec mora revizorja seznaniti s tem, katera sodila je uporabil za (ne)vključitev informacij v poslovno poročilo. Tako so na primer nekatere informacije že zajete v obveznih razkritjih in jih revidiranec v poslovnem poročilu povzema ali predstavlja preurejene. Ustreznost prikazov v poslovnem poročilu bo revizor presojal s primerjavo računovodskih izkazov s prilogo in revizorjevega delovnega gradiva ter pri tem uporabljal postopke iz 7., 8., 18. in 19. člena tega stališča.
21. člen
Poslovno poročilo ni nezadostno ali nepopolno, če ne vsebuje zakonsko zahtevanih informacij in/ali predstavitev v poslovnem poročilu, katerih opustitev ni pomembna za resničen in pošten prikaz zadev iz 70. člena ZGD-1.
Poročanje o pregledu letnega poročila
22. člen
Na podlagi opravljenih postopkov pregleda poslovnega poročila revizor poroča o poslovnem poročilu na omejeni ravni zagotovila predvsem iz tehle razlogov:
a. večina zadev, obravnavanih v poslovnem poročilu, je plod subjektivnih in kakovostnih dejavnikov, ki jih je težko objektivno izmeriti; enako velja tudi za sodila o zadevah, obravnavanih v poslovnem poročilu,
b. zaradi navedenega pod (a) ni možno izvesti postopkov preverjanj glede na vrsto, obseg in čas, kar je običajno za izvedbo revizijskih postopkov (gre za omejene postopke),
c. obseg in kakovost dokazov, zbranih pri pregledu poslovnega poročila, sta v primerjavi z dokazi, zbranimi pri revidiranju, omejena; gre bolj za prepričevalne kot za prepričljive dokaze, značilne za revidiranje.
23. člen
Če revizor na podlagi izvedenih postopkov pregleda poslovnega poročila iz 6. do 21. člena tega stališča ugotovi, da je poslovno poročilo v vseh pomembnejših pogledih predstavljeno v skladu z zakonskimi zahtevami o obsegu predstavitev v njem ter da v njem ni pomembnih neskladnosti z revidiranimi računovodskimi izkazi, v svojem poročilu (Prilogi 1 in 2) za odstavkom z mnenjem doda stavek:
Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
24. člen
V primerih iz 25., 26., 27. in 28. člena tega stališča revizor v poročilu o revidiranih računovodskih izkazih poroča o odmikih od zadovoljivih predstavitev v poslovnem poročilu.
25. člen
V primeru, ko so zakonsko zahtevane informacije v poslovnem poročilu neupravičeno izpuščene (točka a. 7. člena tega stališča), revizor v svojem poročilu za odstavkom z mnenjem doda pojasnjevalni odstavek s tole vsebino in v tej obliki:
Družba XYZ, d. d. (d. o. o.), v poslovnem poročilu ni predstavila in razkrila informacij (navesti je treba opis zahtevanih informacij), ki jih zahteva 70. člen ZGD-1, čeprav bi jih v skladu z zahtevo o popolnosti predstavitev in razkritij o delovanju morala predstaviti in razkriti. Opustitev teh informacij ne vpliva na izraženo mnenje o revidiranih računovodskih izkazih družbe XYZ, d. d. (d. o. o.), za leto XXXX.
26. člen
Revizor v svojem poročilu doda pojasnjevalni odstavek, če ugotovi pomembno neskladnost med informacijami v poslovnem poročilu in informacijami v revidiranih računovodskih izkazih (točka b. 7. člena tega stališča). Če poslovodstvo (uprava) informacij v poslovnem poročilu ne želi uskladiti z informacijami v računovodskih izkazih, ima pojasnjevalni odstavek na primer tole vsebino in obliko:
Informacije na strani XX poslovnega poročila (navesti je treba opis teh informacij) po naši oceni niso v skladu z informacijami v revidiranih računovodskih izkazih, prikazanih na strani XX. Navedena(e) neskladnost(i) ne vpliva(jo) na izraženo mnenje o revidiranih računovodskih izkazih družbe XYZ, d. d. (d. o. o.), za leto XXXX.
27. člen
Če revizor ugotovi, da so razkritja in predstavitve v poslovnem poročilu pomembno neskladni s proučenimi predračunskimi in drugimi informacijami (na primer načrti, napovedmi prodaje, naložb, finančnimi napovedmi in/ali projekcijami), ki bi morale biti podlaga za razkritja in predstavitve v poslovnem poročilu (točka c. 7. člena tega stališča), take ugotovitve izrazi v dodatnem pojasnjevalnem odstavku na tale način:
Informacije na strani XX poslovnega poročila smo proučili glede na njihovo skladnost z usmeritvami, predpostavkami, načini vrednotenja in predstavitvami, ki jih običajno uporablja poslovodstvo (uprava). Na podlagi postopkov, ki smo jih izvedli pri proučevanju informacij, predstavljenih v poslovnem poročilu, smo ocenili, da te informacije niso v skladu z običajnimi usmeritvami, predpostavkami, načini vrednotenja in predstavitvami, ker... (navesti je treba dejstva, ki kažejo, da gre za pomembno napačno navedbo). Navedena(e) neskladnost(i) ne vpliva(jo) na izraženo mnenje o revidiranih računovodskih izkazih družbe XYZ, d. d., (d. o. o.) za leto XXXX.
28. člen
Če revizor ne more opraviti postopkov, s katerimi bi pridobil zadostna spoznanja o neoporečnosti predstavitev v poslovnem poročilu (poročanje v primeru omejitve obsega pregleda), to zapiše v pojasnjevalnem odstavku na tale način:
Predstavitve in razkritja v poslovnem poročilu smo pregledali glede na skladnost z drugimi sestavinami letnega poročila. Vendar pa pri preverjanju zahtevanih informacij v poslovnem poročilu nismo mogli opraviti nekaterih postopkov, ki jih zahteva MSR 720 in Stališče 1 revizijskega sveta Slovenskega inštituta za revizijo, ker... (navesti je treba vzroke za omejitve preverjanj oziroma pregleda). Ta(e) omejitev(tve) ne vpliva(jo) na izraženo mnenje o revidiranih računovodskih izkazih družbe XYZ, d. d., (d. o. o.) za leto XXXX.
29. člen
Če podjetje revizorju ni izročilo poslovnega poročila, revizor v pojasnjevalnem odstavku zapiše:
Poslovnega poročila družbe nismo pregledali, ker nam ga družba do dneva zaključka revizije računovodskih izkazov ni predložila.
DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA TEGA STALIŠČA
30. člen
To stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS; uporabljati se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu letnih poročil (57. člen ZGD-1) za leto 2006. Z uveljavitvijo tega stališča prenehajo veljati Stališče 1, ki ga je sprejel revizijski svet Inštituta na 11. redni seji 6. februarja 2003 (Uradni list RS, št. 24/03), ter njegove spremembe in dopolnitve, ki jih je sprejel na 2. redni seji 13. decembra 2005 (Uradni list RS, št. 127/06).
Za pojasnila in tolmačenje posameznih točk tega stališča je pristojen revizijski svet Inštituta oziroma po pooblastilu revizijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.
 
                                   Priloga 1
 
  Zgled revizorjevega poročila, skladnega z MSR 700 – Poročilo neodvisnega
 revizorja o celoti računovodskih izkazov za splošen namen – in Stališčem 1 –
       Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
  (Računovodski izkazi s pojasnili so pripravljeni v skladu s slovenskimi
             računovodskimi standardi)
 
            POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
 
  (USTREZNI NASLOVNIK)
  Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe ABC, ki
vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 20X1, izkaz poslovnega izida,
izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter
povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.
Pregledali smo tudi poslovno poročilo.
  Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze
  Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh
računovodskih izkazov v skladu z slovenskimi računovodskimi standardi. Ta
odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega
kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo računovodskih
izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake,
izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev ter pripravo računovodskih
ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah.
  Revizorjeva odgovornost
  Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi
revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja.
Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in
izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski
izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.
  Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o
zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od
revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v
računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj
prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim
predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam
ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti
notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje
ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti
računovodskih ocen poslovodstva kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve
računovodskih izkazov.
  Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna
podlaga za naše revizijsko mnenje.
  Mnenje
  Po našem mnenju so računovodski izkazi resničen in pošten prikaz (ali »v
vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev«) finančnega stanja gospodarske
družbe ABC na dan 31. decembra 20X1 ter njenega poslovnega izida in denarnih
tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.
  Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
 
 
  Datum                              REVIZOR
  Naslov
 
                                   Priloga 2
 
  Zgled revizorjevega poročila, skladnega z MSR 700 – Poročilo neodvisnega
 revizorja o celoti računovodskih izkazov za splošen namen – in Stališčem 1 –
       Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu
  (Računovodski izkazi s pojasnili so pripravljeni v skladu z mednarodnimi
           standardi računovodskega poročanja)
 
            POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
 
  (USTREZNI NASLOVNIK)
  Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe ABC, ki
vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 20X1, izkaz poslovnega izida,
izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter
povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.
Pregledali smo tudi poslovno poročilo.
  Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze
  Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh
računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja. Ta odgovornost vključuje: vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje
notranjega kontroliranja, povezanega s pripravo in pošteno predstavitvijo
računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare
ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev ter pripravo
računovodskih ocen, ki so utemeljene v danih okoliščinah.
  Revizorjeva odgovornost
  Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi
revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja.
Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in
izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski
izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.
  Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o
zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od
revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v
računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj
prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim
predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam
ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti
notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje
ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti
računovodskih ocen poslovodstva kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve
računovodskih izkazov.
  Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna
podlaga za naše revizijsko mnenje.
  Mnenje
  Po našem mnenju so računovodski izkazi resničen in pošten prikaz (ali »v
vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev«) finančnega stanja gospodarske
družbe ABC na dan 31. decembra 20X1 ter njenega poslovnega izida in denarnih
tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja.
  Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.
 
 
  Datum                               REVIZOR
  Naslov
Št. 16/06
Ljubljana, dne 9. novembra 2006
Predsednik revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Marjan Mahnič l.r.

AAA Zlata odličnost