Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2006 z dne 1. 12. 2006

Kazalo

Št. 110-0018/2006-2 Ob-33573/06 , Stran 9403
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2) župan Občine Puconci objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta direktor m/ž Občinske uprave Občine Puconci. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu podsekretar v Občinski upravi Občine Puconci. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem; – najmanj sedem let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – opravljen državni izpit iz javne uprave; – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv – državni izpit iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja. Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti v najkrajšem možnem času od nastopa dela. Delovno področje: – neposredno vodenje občinske uprave ter organiziranje in koordiniranje dela, – zagotavljanje opravljanja strokovnih in drugih nalog za občinske organe, – oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – vodenje ter sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini, – druge najzahtevnejše naloge. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe in opravljenih strokovnih izpitih, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena oziroma strokovni izpit opravljen, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Puconci pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo uradniško delo podsekretarja opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretar, številka: 110-0018/2006« na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.puconci@puconci.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Geza Sočič, tel. 02/545-91-08.

AAA Zlata odličnost