Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4345. Uredba o čezmejnem pošiljanju odpadkov
4346. Uredba o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča
4347. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za dodeljevanje sredstev za investicije v javni sektor gospodarstva
4348. Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob

Sklepi

4387. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

MINISTRSTVA

4349. Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme
4350. Pravilnik o mojstrskih izpitih
4351. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4388. Pravilnik o višješolskem študijskem programu Mehatronika
4389. Pravilnik o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu Mehatronika
4390. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Gradišče v Mestni občini Nova Gorica
4391. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Šmihel v Mestni občini Nova Gorica
4392. Navodilo o prevzemu zadev, arhivov in sredstev ter o prevzemu in razporeditvi delavcev

BANKA SLOVENIJE

4352. Sprememba navodila za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv
4394. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

SODNI SVET

4353. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstvena mesta

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

4393. Sklep o razrešitvah in imenovanjih v 11. okrajni volilni komisiji III. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4354. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti
4355. Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
4356. Dopolnitev meril za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi

OBČINE

Ajdovščina

4357. Sklep o imenovanju nadomestnega člana v Nadzorni odbor Občine Ajdovščina

Dolenjske Toplice

4358. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Dolenjske Toplice (OdPUP-2)

Dravograd

4359. Sklep o prenehanju javnega dobra
4360. Sklep o prenehanju javnega dobra

Kranj

4361. Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
4362. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1033/1, pot v izmeri 5379 m2, k.o. Kranj
4363. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj
4364. Pravilnik o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj

Lenart

4365. Sprememba Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Lenart

Majšperk

4366. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Majšperk

Markovci

4367. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Markovci
4368. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Markovci
4369. Sklep o višini točke za izračun komunalne takse za leto 2004

Mežica

4370. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče - Breznica za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA

Miren-Kostanjevica

4371. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Miren-Kostanjevica

Moravske Toplice

4372. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Močvar v Moravskih Toplicah
4373. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Podov v Moravskih Toplicah

Nova Gorica

4374. Program priprave za lokacijski načrt Bonetovšče-Fajdigovšče
4375. Program priprave za spremembo lokacijskega načrta obvoznica Renče

Slovenj Gradec

4376. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
4377. Sklep (št. 11.1-291)

Slovenske Konjice

4378. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola V parku
4379. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu južno od Kostroja
4380. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za ureditvena območja naselij in odprt prostor

Sodražica

4381. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2003
4382. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taborjenju v Občini Sodražica
4383. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Ribnica za območje občine Sodražica za obdobje 1986-2000 ter spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Ribnica za območje Občine Sodražica za obdobje 1986-1990 dopolnjen 2003

Škocjan

4384. Odlok o ukrepih državnih pomoči v kmetijstvu v letih 2004, 2005 in 2006 iz sredstev občinskega proračuna

Škofljica

4385. Sklep o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju zazidalnega načrta VP 9/1 in VO 9/2 Škofljica
4386. Sklep o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju zazidalnega načrta VS 9/10 Škofljica, morfološki enoti 1A in 2B
AAA Zlata odličnost