Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4358. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Dolenjske Toplice (OdPUP-2), stran 12187.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 12. seji dne 15. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Dolenjske Toplice (OdPUP-2)
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 103/03 – v nadaljnjem besedilu: OdPUP-1), ki jih je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice. Spremembe in dopolnitve OdPUP-1 se nanašajo na nova stavbna zemljišča, določena z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 38/03) in na popravek občinske meje v grafičnem delu.
Kartografski del OdPUP-2 sestavljajo digitalni katastrski načrti v M 1: 5000, in sicer listi:
– Žužemberk 50,
– Novo mesto 41,
– Ribnica 10, 19, 20, 29, 30, 40,
– Semič 2, 3, 13, 14, 24, 31, 41, 42,
– Črnomelj 1, 2.
2. člen
Spremembe in dopolnitve OdPUP-1 se odražajo v kartografskem delu:
– popravek meje občine se vriše na listih Žužemberk 50, Ribnica 10, 19, 20, 29, 30, 40,
Semič 31, 41, 42 ter na dodanih listih Črnomelj 1 in 2,
– nova stavbna zemljišča oziroma črkovne oznake morfoloških, funkcijskih in širitvenih kriterijev listih Semič 2, 13, 24 (DKZ) in Novo mesto 41 (-Z).
3. člen
2. člen odloka se dopolni tako, da se za zadnjo alineo doda nova alinea z naslednjim besedilom:
»– Dopolnitev strokovnih podlag za poselitev za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Dolenjske Toplice ter PUP Občine Dolenjske Toplice (Topos d.o.o. Dolenjske Toplice, marec 2004).«
4. člen
6. člen odloka se dopolni tako, da se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Za gradnjo objektov na stavbnih zemljiščih v območjih posebne oblike poselitve veljajo iste določbe kot veljajo za gradnjo objektov na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih območij naselij iz 12. člena OdPUP-1, brez pogojev glede površine vinograda oziroma sadovnjaka.«
5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora za območje Občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 45/94), in sicer v 21. členu pod točko A) za poseg na zemljišču s parc. št. 1049/7 k.o. Podturn.
6. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
7. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Dolenjske Toplice je stalno na vpogled na sedežu Občine Dolenjske Toplice.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Repub­like Slovenije.
Št. 350-01-930/04-01
Dolenjske Toplice, dne 25. avgusta 2004.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost