Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4381. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2003, stran 12223.

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in na podlagi 15. ter 100. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00) je Občinski svet Občine Sodražica na 10. redni seji dne 5. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2003, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna v letu 2003.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2003 izkazuje:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov               V SIT
I.   Skupaj prihodki                   244.770.000
II.  Skupaj odhodki                    245.121.000
III.  Proračunski primanjkljaj (I-II)             351.000
B)   Račun finančnih terjatev in naložb               /
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                      /
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         /
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev                      /
C)   Račun financiranja                       /
VII.  Zadolževanje proračuna                     /
VIII. Odplačilo dolga                        /
IX.  Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)             /
X.   Zmanjšanje sredstev na računu (III+VI+IX)           /
3. člen
Proračunski primanjkljaj v znesku 351.000 SIT je Občina Sodražica pokrila s prenesenimi sredstvi iz leta 2002. Denarna sredstva, ki so ostala nerazporejena na računu proračuna v letu 2003 se uporabijo za financiranje izdatkov prihodnjega leta.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2003 ter njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00201-4/2004
Sodražica, dne 9. septembra 2004.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost