Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4364. Pravilnik o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj, stran 12194.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 10. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 17. seji dne 8. 9. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči
v Mestni občini Kranj
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o podeljevanju štipendij in denarnih pomoči v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: pravilnik) določa vrste štipendij in denarnih pomoči, merila ter postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Štipendije so namenjene dijakom in rednim študentom prve stopnje, denarne pomoči pa študentom prve, druge in tretje stopnje.
Do štipendije in denarne pomoči so upravičeni državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj.
3. člen
Sredstva za štipendije in denarne pomoči se zagotavljajo do višine, določene z vsakoletnim proračunom Mestne občine Kranj.
Komisija iz 18. člena na podlagi števila vlog odloči v kakšnem razmerju se bodo podelile štipendije iz 6. člena tega pravilnika in denarne pomoči.
2. ŠTIPENDIJE
4. člen
Štipendije se podelijo:
– dijakom za šolanje na srednjih šolah v primeru, če gre za izobraževalne programe za pridobitev poklica, ki je na podlagi stanja na trgu dela v Mestni občini Kranj deficitaren;
– rednim in izrednim študentom prve stopnje (visokošolski strokovni študijski programi, univerzitetni študijski programi, višješolski študijski programi) do 27. leta starosti;
Izredni študentje prve stopnje so upravičeni do štipendije pod pogojem, da niso zaposleni in niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve na Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidat ni upravičen do prejema denarne pomoči in štipendije hkrati.
5. člen
Za štipendijo ne more kandidirati kandidat:
– ki že prejema kakršnokoli štipendijo (razen republiške štipendije);
– ki je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje ali je samozaposlena oseba.
Pogoji in kriteriji za pridobitev štipendije
6. člen
Pogoji in kriteriji za dodelitev štipendije:
1. Štipendijo za šolanje na srednji šoli pridobi kandidat, ki se izobražuje za pridobitev poklica, ki je na podlagi stanja na trgu dela v Mestni občini Kranj deficitaren. Deficitarni so poklici, pri katerih s prijavljenimi brezposelnimi osebami ni mogoče zadostiti potrebam po delavcih. Deficitarnost se ugotavlja na podlagi podatkov Zavoda RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj, v sodelovanju z Območno obrtno zbornico Kranj. V kolikor za štipendijo kandidira več kandidatov kot je za to štipendijo namenjenih sredstev, ima prednost kandidat z boljšim učnim uspehom v preteklem šolskem letu.
2. Štipendije za redne študente prve stopnje:
– Štipendije za nadarjene so namenjene kandidatom, ki v preteklem študijskem letu dosežejo najmanj povprečno oceno 8.0, za prvo študijsko leto pa najmanj prav dober uspeh na maturi. V kolikor za štipendijo kandidira več kandidatov kot je za to štipendijo namenjenih sredstev, ima prednost kandidat, ki izkaže intelektualno ali umetniško nadarjenost (doseže javno priznan uspeh ali izjemni dosežek) in predloži priporočila profesorja oziroma predstojnika katedre.
– Štipendije za deficitarne poklice so namenjene kandidatom, ki se vpišejo v izobraževalne programe za pridobitev poklicev, ki so na podlagi stanja na trgu dela v Mestni občini Kranj deficitarni. V kolikor za štipendijo kandidira več kandidatov kot je za to štipendijo namenjenih sredstev, ima prednost kandidat, ki doseže višjo povprečno oceno v preteklem študijskem letu oziroma boljši uspeh na maturi (za prvo študijsko leto).
– Štipendije za študij v tujini se podelijo v primeru, kadar je zaradi ugleda tuje šole mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost kandidata ali če v Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja. Če za štipendijo kandidira več kandidatov kot je za to štipendijo namenjenih sredstev, ima prednost kandidat, ki izkaže intelektualno ali umetniško nadarjenost (doseže javno priznan uspeh ali izjemni dosežek) in predloži priporočila profesorja oziroma predstojnika katedre.
Višina štipendij
7. člen
Kriterij za določanje višine štipendije je zajamčena plača v RS, objavljena in znana v času odločanja o podelitvi štipendije.
1. Višina štipendije za dijake znaša 20% zajamčene plače mesečno.
2. Višina štipendije za redne študente prve stopnje znaša 40% zajamčene plače mesečno. K osnovni štipendiji so študentje, katerih pot do izobraževalne ustanove in nazaj dnevno znaša več kot 50 kilometrov, upravičeni do dodatka 10% zajamčene plače za stroške prevoza, do dodatka 20% zajamčene plače pa so upravičeni študentje, katerih pot do izobraževalne ustanove in nazaj dnevno znaša več kot 100 kilometrov.
3. Za študij v tujini so študentje upravičeni do dodatka v višini 40% zajamčene plače. Študentje za študij v tujini niso upravičeni do dodatka za stroške prevoza iz 2. točke tega člena.
8. člen
Kandidat mora vlogi za pridobitev štipendije predložiti:
– potrdili o državljanstvu in stalnem prebivališču;
– potrdilo o vpisu v tekoče šolsko oziroma študijsko leto;
– potrdilo o učnem uspehu v preteklem šolskem oziroma študijskem letu;
– potrdilo o doseženem javno priznanem uspehu oziroma izjemnem dosežku ter priporočila profesorja, predstojnika katedre za pridobitev štipendije za nadarjene.
9. člen
Štipendija se odobri le za dobo enega šolskega oziroma študijskega leta.
10. člen
Štipendije se izplačujejo zadnji delovni dan v mesecu za pretekli mesec, in sicer za tekoče šolsko oziroma študijsko leto.
Štipendije za študij v tujini se lahko izjemoma, na podlagi sklepa komisije iz 18. člena tega pravilnika, izplačajo v enkratnem znesku, o čemer se sklene dodatek k pogodbi o štipendiranju.
3. DENARNE POMOČI
Pogoji in kriteriji za pridobitev denarne
pomoči
11. člen
Denarne pomoči so namenjene sofinanciranju šolnine:
– izrednim študentom prve stopnje (visokošolski strokovni študijski programi, univerzitetni študijski programi, višješolski študijski programi) do 27. leta starosti;
– študentom druge in tretje stopnje (podiplomskim študentom).
12. člen
Kandidat mora vlogi za pridobitev denarne pomoči predložiti:
– potrdili o državljanstvu in stalnem prebivališču;
– potrdilo o vpisu;
– potrdilo o učnem uspehu v preteklem šolskem oziroma študijskem letu;
– potrdilo o doseženem javno priznanem uspehu oziroma izjemnem dosežku ter priporočila profesorja, predstojnika katedre.
13. člen
Če za denarno pomoč kandidira več kandidatov kot je v ta namen predvidenih sredstev, ima prednost kandidat, ki:
– doseže višjo povprečno oceno v preteklem študijskem letu oziroma boljši uspeh na maturi (za prvo študijsko leto); kolikor več kandidatov doseže enako povprečno oceno, ima prednost tisti, ki izkaže intelektualno ali umetniško nadarjenost (doseže javno priznan uspeh ali izjemni dosežek) in predloži priporočila profesorja oziroma predstojnika katedre – za študente iz prve alinee 11. člena;
– doseže višjo povprečno oceno na predhodni stopnji – za študente iz druge alinee 11. člena.
Višina denarnih pomoči
14. člen
Kriterij za določanje višine štipendije je zajamčena plača v RS, objavljena in znana v času odločanja o podelitvi štipendije.
Višina denarne pomoči za študij v Sloveniji znaša tri zajamčene plače, za študij v tujini pa šest zajamčenih plač.
15. člen
Denarna pomoč se odobri le enkrat v študijskem letu.
16. člen
Denarne pomoči se izplačajo najkasneje v roku 30 dni po zaključku postopka podeljevanja štipendij in denarnih pomoči.
4. PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ IN DENARNIH POMOČI
17. člen
Štipendije in denarne pomoči se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga Mestna občina Kranj objavi za vsako šolsko leto v časopisu Gorenjski glas ali njegovih prilogah.
Vsebina objave javnega razpisa vsebuje višino razpisanih sredstev za štipendije in denarne pomoči, pogoje za pridobitev štipendij in denarnih pomoči, zahtevano dokumentacijo in roke za oddajo vlog.
Če uradna oseba ugotovi, da je vloga nepopolna, obvesti kandidata, da prijavo lahko dopolni v 8 dneh. Če kandidat v tem roku ne dopolni prijave, se prijava s sklepom zavrže. Zoper ta sklep ni pritožbe.
18. člen
Prijave, prispele v roku in ustrezno dokumentirane, obravnava pet članska komisija, ki jo s sklepom imenuje svet. Komisija na podlagi meril iz 6., 7. in 13. člena tega pravilnika izdela prioritetni vrstni red prijavljenih kandidatov ter določi višino dodeljene štipendije oziroma denarne pomoči posameznim kandidatom.
Izbrane kandidate o višini dodeljene štipendije oziroma denarne pomoči obvesti direktor občinske uprave s sklepom. Zoper sklep je v roku 8 dni po prejemu možno pri županu Mestne občine Kranj vložiti pritožbo. Zoper županovo odločitev ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
19. člen
Štipendijsko razmerje se uredi s pogodbo o štipendiranju oziroma s pogodbo o dodelitvi denarne pomoči, ki jo po preteku roka za pritožbo iz 18. člena tega pravilnika sklene župan z izbranimi kandidati v skladu z določili tega pravilnika.
Bistvene sestavine pogodbe o štipendiranju in pogodbe o dodelitvi denarne pomoči so:
1. vrsta štipendije oziroma denarne pomoči,
2. višina štipendije oziroma denarne pomoči ter način in rok izplačevanja,
3. trajanje zagotavljanja štipendije oziroma denarne pomoči,
4. podatki o kraju, zavodu in vrsti študija,
5. posledice neizpolnitve pogodbenih obveznosti,
6. rok za dokončanje študija (v 30 dneh po preteku roka predloži štipenditorju dokazila o uspešnem zaključku šolskega oziroma študijskega leta).
20. člen
Pogodba se razveže pred potekom pogodbenega roka, če štipendist oziroma prejemnik denarne pomoči:
– ob prijavi posreduje neresnične podatke,
– po svoji volji ali krivdi opusti izobraževanje.
Če štipendist oziroma prejemnik denarne pomoči zaradi opravičljivih razlogov ni opravil pogodbenih obveznosti, mu komisija določi rok do katerega je štipendist oziroma prejemnik denarne pomoči dolžan opraviti zaostale obveznosti.
Če štipendist konča študij pred potekom roka, dogovorjenega s pogodbo, se mu izplača preostala štipendija v enkratnem znesku.
5. VRNITEV ŠTIPENDIJE IN DENARNE POMOČI
21. člen
Pravica do štipendije in denarne pomoči se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka šolskega oziroma študijskega leta. Če namen ni izpolnjen, je štipendist oziroma prejemnik denarne pomoči dolžan vrniti štipendijo oziroma denarno pomoč za letnik, ki ga ni dokončal, upoštevajoč temeljno obrestno mero. Štipendijo oziroma denarno pomoč mora skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi vrniti štipendist oziroma prejemnik denarne pomoči, ki je štipendijo oziroma denarno pomoč pridobil na podlagi neresničnih podatkov ter štipendist, ki ni sporočil sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev pravice do štipendije.
6. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64000-0065/2004-47/11
Kranj, dne 8. septembra 2004.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost