Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2004 z dne 17. 9. 2004

Kazalo

4361. Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske, stran 12188.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), 5. in 7. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01 in 62/01) ter 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – Obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – Sklep US, 16/99 – Sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – Sklep US, 28/01 – Ugotovitev US, 16/02 – Sklep US in 51/02) ter
– 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00, 116/00, 60/02 in 80/02),
– 16. člena statuta Občine Bohinj (Ur. vestnik občine Bohinj, št. 1999),
– 86. člena statuta Občine Cerklje (Ur. vestnik občine Cerklje, št. 1/99 in 1/01),
– 16 člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Ur. vestnik Gor., št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01),
– 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01),
– 20. člena statuta Občine Jezersko (Ur. vestnik Gor., št. 20/02 in 23/02),
– 16. člena statuta Občine Kranjska gora (Ur. vestnik Gor., št. 17/99, 28/00 in 15/02),
– 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02),
– 11. člena statuta Občine Naklo (Ur. vestnik Gor., št. 8/99),
– 20. člena statuta Občine Preddvor (Ur. glasilo Občine Preddvor, št. 2/99),
– 16. člena statuta Občine Radovljica (Ur. vestnik Gor., št. 23/99, 19/00),
– 13. člena statuta Občine Šenčur (Ur. vestnik Gor., št. 6/95, 6/96, 36/98 in 21/99),
– 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98),
– 10. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01),
– 17. člena statuta Občine Železniki (Ur. vestnik Gor., št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99),
– 7. člena statuta Občine Žiri (Ur. vestnik Gor., št. 18/99),
– 10. in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01),
je
Občinski svet Občine Bled na 11. seji, dne 7. aprila 2004,
Občinski svet Občine Bohinj na 13. seji, dne 3. junija 2004,
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 9. seji, dne 30. marca 2004,
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na 10. seji, dne 19. februarja 2004,
Občinski svet Občine Jesenice na 14. seji, dne 26. februarja 2004,
Občinski svet Občine Jezersko na 8. seji, dne 13. aprila 2004,
Občinski svet Občine Kranjska gora na 13. seji, dne 15. marca 2004,
Svet Mestne občine Kranj na 14. seji, dne 26. maja 2004,
Občinski svet Občine Naklo na 11. seji, dne 9. marca 2004,
Občinski svet Občine Preddvor 9. seji, dne 24. marca 2004,
Občinski svet Občine Radovljica na 13. seji, dne 31. marca 2004,
Občinski svet Občine Šenčur na 14. seji, dne 26. maja 2004,
Občinski svet Občine Škofja Loka na 3. seji, dne 24. aprila 2003,
Občinski svet Občine Tržič na 3. seji, dne 26. marca 2003,
Občinski svet Občine Železniki na 11. seji, dne 10. marca 2004,
Občinski svet Občine Žiri na 7. seji, dne 26. februarja 2004,
Občinski svet Občine Žirovnica na 12. seji, dne 4. marca 2004 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Javni zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske, s sedežem v Kranju, Gosposvetska ulica 9 (v nadaljevanju: OZG), je pravni naslednik delovne organizacije Osnovno zdravstvo Gorenjske, ki je bila ustanovljena na podlagi sklepov Skupščine občine Radovljica, z dne 28. 12. 1992, Skupščine občine Jesenice, z dne 12. 5. 1993, Skupščine občine Kranj, z dne 18. 11. 1992, Skupščine občine Škofja Loka, z dne 29. 12. 1992 in Skupščine občine Tržič, z dne 4. 6. 1993 in je bila na podlagi 62. člena Zakona o zavodih statusno preoblikovana v Osnovno zdravstvo Gorenjske s statutarnim sklepom sveta OZG, z dne 16. 9. 1992, na katerega so podale soglasja tedanje ustanoviteljice in sicer Občina Jesenice, dne 12. 5. 1993, Občina Kranj, dne 18. 11. 1992, Občina Radovljica, dne 28. 12. 1992, Občina Škofja Loka, dne 29. 12. 1992 in Občina Tržič, dne 16. 3. 1993.
(2) Statusno preoblikovanje je bilo vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju, s sklepom opr. št. Srg 1052/93, z dne 23. 8. 1993, pod št. reg. vložka 1/0020/00.
II. USTANOVITELJI
2. člen
(1) Občina Bled s sedežem na Bledu, Cesta svobode 13, Občina Bohinj s sedežem v Bohinjski Bistrici, Triglavska c. 35 in Občina Radovljica s sedežem v Radovljici, Gorenjska 19, kot pravne naslednice bivše Občine Radovljica, Občina Cerklje s sedežem v Cerkljah, Trg Davorina Jenka 13, Občina Jezersko s sedežem Zg. Jezersko št. 65, Mestna Občina Kranj s sedežem v Kranju, Slovenski trg št. 1, Občina Naklo s sedežem v Naklem, Glavna cesta 24, Občina Preddvor s sedežem v Preddvoru, Dvorski trg št. 10 in Občina Šenčur s sedežem v Šenčurju, Kranjska c. 2, kot pravne naslednice bivše Občine Kranj, Občina Gorenja vas – Poljane s sedežem v Gorenji vasi, Poljanska c. 61, Občina Škofja Loka s sedežem v Škofji Loki, Poljanska c. 2, Občina Železniki s sedežem v Železnikih, Češnjica št. 48 in Občina Žiri s sedežem v Žireh, Trg svobode št. 2, kot pravne naslednice bivše Občine Škofja Loka, Občina Jesenice s sedežem na Jesenicah, Cesta železarjev 6, Občina Kranjska gora s sedežem v Kranjski gori, Kolodvorska ul.1/a in Občina Žirovnica s sedežem na Breznici št. 3, kot pravne naslednice bivše Občine Jesenice ter Občina Tržič s sedežem v Tržiču, Trg svobode št. 18, kot pravna naslednica bivše Občine Tržič (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice), prevzemajo s tem odlokom ustanoviteljske pravice in organizacijsko preoblikujejo OZG, ki je bil v skladu z zakonom ustanovljen za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva za območje občin – ustanoviteljic.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršujejo občinski sveti ustanoviteljic.
III. STATUSNA OPREDELITEV
3. člen
(1) Ime je Osnovno zdravstvo Gorenjske.
(2) Skrajšano ime je OZG.
(3) Sedež je v Kranju, Gosposvetska ulica 9.
(4) OZG je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanem z dejavnostjo, samostojno in odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
4. člen
(1) OZG ima v svoji sestavi naslednje organizacijske enote:
a) OE Zdravstveni dom Bled, Zdravstveni dom Bohinj, s sedežem na Bledu,
b) OE Zdravstveni dom Jesenice z dislociranima enotama Zdravstvena postaja Kranjska gora z ambulanto v Mojstrani in Zdravstvena postaja Žirovnica,
c) OE Zdravstveni dom Kranj z dislociranimi enotami Zdravstvena postaja Stražišče, Zdravstvena postaja Cerklje, Zdravstvena postaja Šenčur, Zdravstvena postaja Preddvor in Zdravstvena postaja Jezersko
d) OE Zobna poliklinika Kranj,
e) OE Zdravstveni dom Radovljica z dislocirano enoto Zdravstvena postaja Kropa,
f) OE Zdravstveni dom Škofja Loka z dislociranimi ambulantami v Gorenji vasi,
Žireh in Železniki.
g) OE Zdravstveni dom Tržič,
h) OE Uprava.
(2) Ustanoviteljice lahko odločijo, da se ustanovijo nove organizacijske enote, da se dvoje ali več organizacijskih enot spoji v eno organizacijsko enoto ali da se ena organizacijska enota razdeli na dvoje ali več organizacijskih enot ali da se ena ali več organizacijskih enot ukine.
(3) Odločitev o spremembah, navedenih v drugem odstavku tega člena sprejmejo na predlog sveta OZG občine ustanoviteljice soglasno.
(4) Organizacijske enote po prvem odstavku tega člena imajo status ekonomskih enot. OZG za vsako organizacijsko enoto ločeno ugotavlja prihodke, odhodke in poslovni izid.
5. člen
Posamezna organizacijska enota oziroma del te enote se lahko izloči in ustanovi kot samostojen zavod na zahtevo ustanoviteljev, na katerih območju opravlja dejavnost ter ob soglasju sveta zavoda.
Pred izločitvijo se sprejme sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij s katerim se opredeli premoženje, ki se izloča iz upravljanja OZG, zaposleni in obveznosti, ki jih prevzame organizacijska enota, ki se izloča. Sporazum sprejmejo ustanoviteljice soglasno.
6. člen
(1) OZG uporablja pri svojem poslovanju žig okrogle oblike z besedilom Osnovno zdravstvo Gorenjske.
(2) Organizacijske enote uporabljajo pri svojem poslovanju žig okrogle oblike z navedbo imena zavoda in oznake organizacijske enote.
(3) Število žigov iz prvega in drugega odstavka tega člena, njihovo vsebino, uporabo, način varovanja in uničenja določi direktor OZG s pravilnikom.
IV. DEJAVNOST
7. člen
(1) Dejavnost OZG je zdravstvena dejavnost na primarni ravni, ki skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list. RS, štev. 9/92 in spremembe) zajema izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju ustanoviteljic.
(2) V mejah dejavnosti po prejšnjem odstavku OZG:
a) organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
b) zagotavlja nujno medicinsko pomoč,
c) izvaja zdravstveno varstvo odraslih (splošna medicina),
d) izvaja zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
e) zagotavlja patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko,
f) izvaja družinsko medicino,
g) izvaja preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
h) izvaja medicino dela, prometa in športa,
i) izvaja fizioterapijo in rehabilitacijo,
j) zagotavlja urgentne in neurgentne reševalne prevoze,
k) izvaja specialistično ambulantno dejavnost in v njenem okviru zagotavlja specialistične storitve s področij, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje in v skladu s priznano zdravstveno mrežo na območju Gorenjske.
(3) OZG zagotavlja tudi izvajanje strokovnih izpitov za poklice medicinski tehnik in bolničar, finančno-računovodske, evidenčne, kadrovske ter statistične storitve za svoje potrebe in potrebe zasebnih zdravstvenih delavcev ter znanstvenoraziskovalno delo s področja primarnega zdravstva, informatike in kakovosti v zdravstvu.
8. člen
(1) Dejavnost, ki jo izvaja OZG po Standardni klasifikaciji dejavnosti, predstavlja:
a) 70.320 – Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
b) 71.330 – Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
c) 71.340 – Dajanje drugih strojev in opreme v najem
d) 72.300 – Obdelava podatkov
e) 73.104 – Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
f) 74.120 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
g) 74.852 – Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
h) 80.220 – Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
i) 80.422 – Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
j) 85.121 – Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
k) 85.122 – Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
l) 85.130 – Zobozdravstvena dejavnost
m) 85.141 – Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
n) 85.143 – Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.
V. ORGANI OZG
9. člen
(1) Organi so svet OZG, direktor, strokovni vodja in strokovni svet.
(2) OZG ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon.
(a) Svet OZG
10. člen
Svet OZG je najvišji organ upravljanja.
11. člen
Svet OZG šteje 25 članov, od katerih imenujejo ustanoviteljice 17 članov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 1 člana, kot predstavnika uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposleni v OZG 7 članov.
12. člen
Svet OZG ima skupno 15 glasov, od katerih so zastopani predstavniki po prejšnjem členu z naslednjim številom glasov:
(a) predstavniki ustanoviteljic imajo skupno 9 glasov, ki so porazdeljeni na posamezno ustanoviteljico v sorazmerju z deležem prebivalcev na njenem področju glede na število vseh prebivalcev ustanoviteljic in znaša za Občino Bled 0,51 glasov, za Občino Bohinj 0,24 glasov, za Občino Cerklje 0,29 glasov, za Občino Gorenja vas – Poljane 0,31 glasov, za Občino Jesenice 1,00 glas, za Občino Jezersko 0,03 glasov, za Občino Kranjska gora 0,25 glasov, za Mestno občino Kranj 2,36 glasov, za Občino Naklo 0,22 glasov, za Občino Preddvor 0,14 glasov, za Občino Radovljica 0,84 glasov, za Občino Šenčur 0,38 glasov, za Občino Škofja Loka 1,01 glasov, za Občino Tržič 0,70 glasov, za Občino Železniki 0,31 glasov, za Občino Žiri 0,23 glasov in za Občina Žirovnica 0,19 glasov.
(b) predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ima 1 glas,
(c) sedem (7) predstavnikov zaposlenih v OZG ima skupaj 5 glasov, kar pomeni, da ima vsak predstavnik zaposlenih 0,715 glasov.
13. člen
Mandat članov sveta traja 4 leta. Člani sveta, ki so predstavniki zaposlenih, so lahko v svet izvoljeni največ dve mandatni obdobji zaporedoma.
14. člen
Člane sveta OZG, predstavnike zaposlenih, izvolijo zaposleni v organizacijskih enotah. Število članov, ki jih ima posamezna organizacijska enota v skupnem številu in način izvolitve, ureja statut.
15. člen
Način imenovanja in odpoklica članov sveta, predstavnikov ustanoviteljic in uporabnikov, določijo v svojih splošnih aktih ustanoviteljice in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
16. člen
Člani sveta izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta.
17. člen
(1) Svet OZG sprejema odločitve iz svoje pristojnosti na sejah.
(2) Seje sklicuje predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Predsednik sveta mora sklicati sejo tudi, če to zahtevajo direktor, kateri od ustanoviteljev ali večina članov sveta. Če predsednik sveta odkloni sklic, skliče sejo direktor.
(3) Seja je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov sveta. Pri sklepčnosti se upošteva dejanska navzočnost članov sveta v prostoru, kjer poteka seja.
(4) Svet odloča z večino glasov navzočih članov sveta. Za sprejem statuta in drugih splošnih aktov iz pristojnosti sveta in v primeru odločanja, ki ga opredeljuje 5. člen tega odloka, je potrebna tričetrtinska večina glasov vseh članov sveta.
(5) Člani sveta glasujejo javno z dvigovanjem rok, razen če se odločijo, da o posameznem predlogu glasujejo tajno.
(6) Delo sveta podrobneje ureja poslovnik o delu sveta.
18. člen
Svet OZG ima naslednje pristojnosti:
a) sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti OZG,
b) sprejema program dela in razvoja OZG ter spremlja njegovo izvrševanje,
c) sprejema finančni načrt, poslovno poročilo in zaključni račun,
d) predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev dejavnosti,
e) daje ustanoviteljicam in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih poslovanja,
f) imenuje in razrešuje člane izvršilnih organov in drugih stalnih ali občasnih komisij,
g) odloča o zadevah, za katere je z drugimi splošnimi akti in zakonom pooblaščen OZG,
h) daje letna pooblastila za razpolaganje s finančnimi sredstvi,
i) sprejema program reševanja presežnih delavcev,
j) imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanoviteljicami,
k) na predlog direktorja imenuje in razrešuje strokovnega vodjo,
l) odloča o delovni uspešnosti direktorja in o nagradi direktorja, v soglasju z ustanoviteljicami,
m) opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom.
(b) Direktor
19. člen
(1) Poslovodni organ je direktor.
(2) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje, predstavlja in zastopa OZG in je odgovoren za zakonitost dela.
(3) V mejah predstavljanja in zastopanja direktor:
a) predlaga svetu OZG imenovanje strokovnega vodja, če sta funkciji ločeni,
b) imenuje in razrešuje vodje organizacijskih enot v soglasju z ustanoviteljem, kjer je sedež enote,
c) imenuje in razrešuje ostale vodilne in vodstvene delavce,
d) sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti sveta OZG,
e) odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
f) sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja skladno s tem odlokom, statutom in zakonom.
20. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje svet OZG v soglasju z ustanoviteljicami.
(2) Direktor mora imeti univerzitertno izobrazbo z najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstvu, od tega tri leta na vodstvenih delovnih mestih in ostale pogoje, določene z zakonom in statutom.
21. člen
(1) Strokovno delo vodi in zanj odgovarja stro­kovni vodja, ki mora imeti univerzitetno izobrazbo medicinske smeri, najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstvu in ostale pogoje, določene z zakonom in statutom.
(2) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet OZG na predlog direktorja in po poprejšnjem mnenju strokov­nega sveta. Področje delovanja, pristojnosti, pooblastila in odgovornosti strokovnega vodje se določijo s statutom.
22. člen
Mandat direktorja in strokovnega vodje je 5 let. Razpisni postopek ter pravice in obveznosti kandida­tov v zvezi z razpisom ter pogoje za predčasno razrešitev ureja zakon.
(c) Strokovni svet
23. člen
(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ, ki ga vodi direktor.
(2) Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut.
(3) Strokovni svet:
a) obravnava vprašanja s področja strokovnega dela,
b) odloča o strokovnih vprašanjih,
c) določa strokovne podlage za programe dela in strokovni razvoj OZG,
d) daje svetu OZG, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
e) daje mnenje o izbiri strokovnega vodja.
VI. ORGANI ORGANIZACIJSKIH ENOT
24. člen
Organi organizacijskih enot so vodja organizacijske enote in strokovni kolegij enote.
25. člen
(1) Vodja organizacijske enote organizira in vodi poslovanje enote in je neposredno odgovoren za zakonitost poslovanja, strokovnost dela in v okviru svojih pooblastil za poslovni uspeh enote.
(2) Vodja organizacijske enote mora imeti univerzitertno izobrazbo medicinske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstvu.
(3) Vodjo organizacijske enote na podlagi internega razpisa imenuje in razrešuje direktor v soglasju z ustanoviteljico, kjer je sedež organizacijske enote.
26. člen
(1) Strokovni kolegij organizacijske enote je posvetovalni organ in ga sestavljajo vodje služb v enoti. Strokovni kolegij organizacijske enote vodi vodja organizacijske enote.
(2) Strokovni kolegij organizacijske enote obravnava vprašanja s področja dela v enoti (medicinska, finančna, kadrovska, itd.) in daje vodji enote mnenja.
VII. DELOVNA RAZMERJA
27. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic, se urejajo v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti OZG.
VIII. VIRI, NAČINI IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELOVANJE
28. člen
OZG pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, proračuna države in lokalnih skupnosti, s plačili za opravljene storitve, iz dotacij, daril in donacij ter iz drugih virov.
29. člen
(1) OZG upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem ustanoviteljic, ki je namenjeno dejavnosti OZG, skladno z zakonom, tem odlokom in statutom ter v skladu z namenom, za katerega mu je bilo dano v upravljanje.
(2) OZG lahko odtuji ali obremeni opremo, pridobljeno iz javnih sredstev, le v soglasju z ustanoviteljico, na območju katere deluje OE, katere oprema je predmet prodaje oziroma odtujitve. O odtujitvi ali obremenitvi nepremičnine odloča ustanoviteljica, na območju katere nepremičnina leži.
(3) Sredstva, pridobljena od prodaje premoženja, se lahko uporabijo izključno za investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme.
30. člen
(1) OZG samostojno upravlja s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje registrirane dejavnosti.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki iz dejavnosti mora nameniti za razvoj, medicinsko-tehnološko posodobitev ter za investicije v opremo in dejavnost, del presežka, ki ga določajo veljavni predpisi, pa lahko nameni za stimulativno nagrajevanje delavcev.
(3) S prihodki iz dejavnosti, ki ne predstavljajo osnovne dejavnosti OZG razpolaga samostojno, pod pogojem, da so v celoti pokriti vsi spremenljivi in stalni stroški teh storitev.
(4) OZG lahko oddaja proste prostorske zmogljivosti v najem zasebnim zdravstvenim delavcem po poprejšnjem soglasju ustanoviteljice, na območju katere se oddajajo te prostorske zmogljivosti v najem. Medsebojne pravice in obveznosti OZG, najemnika in ustanoviteljice se določijo s pogodbo. Sredstva najemnine pripadajo OZG, ki jih mora namensko uporabiti za vzdrževanje in investicijska vlaganja v objekt na območju občine ustanoviteljice.
31. člen
(1) O načinu ter višini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dela dejavnosti javne službe in ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev OZG, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta OZG.
(2) Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč plačanih plač, krije OZG.
(3) Za izvajanje nadstandardnega programa, ki presega standard in normativ, določen v pogodbi med OZG in Zavodom za zdravstveno zavarovanje za to področje, se posebej dogovorita OZG in občina ustanoviteljica, kjer je sedež enote, ki tudi financira ta dogovorjeni nadstandardni program.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI OZG
V PRAVNEM PROMETU
32. člen
(1) OZG nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem odloku in statutu brez omejitev, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljic v skladu s tem odlokom.
(2) OZG odgovarja za obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena z vsem svojim premoženjem.
(3) Ustanoviteljice subsidiarno odgovarjajo za obveznosti OZG do vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerim razpolaga OZG.
(4) Organizacijske enote imajo v pravnem prometu pravice, ki jih določata statut in zakon in jih izvršujejo v imenu in na račun OZG.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN OZG
33. člen
Ustanoviteljice zagotavljajo materialne pogoje za delo OZG na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s tem odlokom.
34. člen
OZG je pristojen in pooblaščen za:
a) sprejem programa zdravstvenega varstva in poročanje o njegovem izvajanju,
b) poročanje o poslovanju in predlaganje načina sanacije morebitnih izgub,
c) sodelovanje pri oblikovanju razvojnih načrtov,
d) sodelovanje pri načrtovanju in sprejemanju ukrepov ustanoviteljic, ki so namenjeni napredku zdravstvenega varstva prebivalcev,
e) ugotavljanje uspešnosti poslovanja OZG in organizacijskih enot,
f) obveščanje ustanoviteljic o rezultatih poslovanja,
g) zagotavljanje drugih potrebnih podatkov ustanoviteljicam.
35. člen
Ustanoviteljice so pristojne in pooblaščene za:
a) usklajevanje programa zdravstvenega varstva, ki ga OZG s svojo dejavnostjo pokriva, spremljanje izvajanja tega programa ter sprejemanje ukrepov za zagotavljanje zdravstvenega varstva prebivalcev,
b) določanje in zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe skladno s smernicami in odločitvami pristojnega ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, upoštevaje pri tem tudi vlogo ustanoviteljic,
c) zagotavljanje investicijskih sredstev v odvisnosti od finančnih zmožnosti,
d) sprejemanje ukrepov za sanacijo oziroma kritje izgub,
e) oblikovanje in izvajanje politike zdravstvenega varstva z vključevanjem OZG in medicinske stroke,
f) odločanje o statusnih spremembah OZG,
g) obravnavo letnega poslovnega poročila OZG.
h) izdajo soglasja za imenovanje direktorja in izdajo soglasja za izplačilo nagrade direktorju;
i) izdajo soglasja za izplačilo delovne uspešnosti v OZG.
36. člen
Ustanoviteljice so dolžne OZG v posameznih primerih, ki jih določa zakon, statut ali odlok, izdati svoje soglasje v roku 60 dni od dneva prejema zahtevka. V primeru molka se po izteku 60-dnevnega roka šteje, da je bilo izdano pozitivno soglasje. Soglasja, ki so v pristojnosti občinskega sveta, se izjemoma lahko izdajo v 90 dneh, če v 60 dnevnem roku ni bilo možno sklicati seje.
XI. SPLOŠNI AKTI
37. člen
(1) S statutom se določi statusna in organizacijska ureditev OZG, organi v OZG, njihove pristojnosti, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje, v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi.
(3) OZG lahko sprejema tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za poslovanje.
38. člen
Statut sprejme svet OZG v soglasju z ustanoviteljicami, druge splošne akte pa svet OZG, ali direktor v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in statutom.
Statut stopi v veljavo, ko ga sprejme svet OZG, nanj pa dajo soglasje občine ustanoviteljice.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Svet OZG sprejme statut v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka. Do uveljavitve statuta se uporablja statutarni sklep z dne 16. 9. 1992 ter drugi splošni akti, veljavni na dan uveljavitve tega odloka, kolikor niso v nasprotju z določili tega odloka.
40. člen
(1) OZG mora uskladiti svojo organiziranost z določbami tega odloka in oblikovati organe upravljanja v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Do oblikovanja sveta OZG po tem odloku, opravlja njegove naloge dosedanji svet.
(3) Imenovanje direktorja po določbah tega odloka se opravi po poteku mandata dosedanjemu direktorju.
41. člen
(1) Ta odlok sprejmejo v enakem besedilu občinski sveti občin ustanoviteljic.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Statutarni sklep zavoda OZG z dne 6. 9. 1992 v delu, ki je nasproten z določili tega odloka. Z dnem uveljavitve novega statuta pa Statutarni sklep zavoda OZG z dne 6. 9. 1992 preneha veljati v celoti.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.
 
Županja
Občine Bohinj
Evgenija Kegl Korošec, univ. dipl. inž. agr. l. r.
 
Župan
Občine Cerklje
Franc Čebulj l. r.
 
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.
 
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
 
Župan
Občine Jezersko
Milan Kocjan l. r.
 
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav, prof. l. r.
 
Župan
Mestne Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
 
Župan
Občine Naklo
Ivan Štular l. r.
 
Župan
Občine Preddvor
mag. Franc Ekar l. r.
 
Župan
Občine Radovljica
Janko S. Stušek l. r.
 
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l. r.
 
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler, univ. dipl. inž. grad. l. r.
 
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.
 
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
 
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman, univ. dipl. ekon. l. r.
 
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti